LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології переробки низькосортного короткого льняного волокна

17


ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЛИТВИН ЗІНОВІЙ ЛЬВОВИЧ
УДК 633.521.677.017


РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРЕРОБКИ НИЗЬКОСОРТНОГО КОРОТКОГО

ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА

05.18.03 – первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Херсон – 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник

кандидат технічних наук, доцент,

Валько Микола Іванович,

Херсонський державний технічний університет, доцент кафедри виробництва натуральних волокон


Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Скорченко Анатолій Федорович, державне підприємство "Льоноконоплепром", м. Київ, генеральний директор;


кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,

Синельникова Валентина Іванівна, Український науково-дослідний Інститут текстильної промисловості, м. Київ, директор інституту


Провідна установа

Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, кафедра технології зберігання та переробки продуктів рослинництва, м. Київ


Захист відбудеться " 27 " червня 2000 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д67.052.02 в Херсонському державному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету м. Херсон, Бериславське шосе, 24


Автореферат розісланий " 26 " травня 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. В сучасних умовах одним із головних завдань льняної галузі є підвищення якості льоноволокна, яке може бути використано не тільки для одержання високоякісної текстильної продукції за традиційною технологією, але й для виробництва змішаних бавовнольняних виробів, вати, тощо. Первинна обробка волокон льону пов'язана з труднощами, зумовленими структурою та властивостями самої сировини. Лише якісна обробка льняного волокна, що передбачає в першу чергу максимальне виділення рослинних неволокнистих домішок і подрібнення волокнистих пучків, може забезпечити його використання для виробництва різноманітних продуктів широкого вжитку.

За існуючою технологією первинної обробки нормативний вихід довгих волокон із трести №1,0 дорівнює близько 10 %, при їх загальному вмісті 20 – 25% у стеблах льону. Деяким підприємствам удається підвищити показник загального виходу волокон до 28 – 29%, проте фактичний вихід довгого волокна при цьому дорівнює лише 6,5 – 9,5% і різко зростає вміст дуже засмічених коротких волокон. Лише частина коротких волокон номерів 4, 6 знаходить застосування для виготовлення технічних тканин і кручених виробів. Решта, через високий ступінь засміченості кострицею, не знаходить належного застосування. Так, використання волокна №3 обмежується виготовленням кручених або нетканих виробів, а волокно №2 взагалі використовується нераціонально – як клоччя у будівництві. Щороку на льонозаводах України утворюється близько 30 тисяч тонн таких низькосортних волокон. Таким чином, лише 25 – 33 % довгого тіпаного волокна використовується для виготовлення доброякісного прядива. Проте, в Україні є всі можливості для організації ефективної переробки цієї низькосортної льняної сировини.

Застосування існуючої нині технології первинної переробки сировини враховує потреби лише льонокомбінатів. В той же час на основі глибокого очищення, штапелювання та подрібнення низькосортної сировини може бути створена ресурсозберігаюча технологія виробництва високоякісного волокна, яке надалі буде направлятися на виробництво целюлози, прядива, вати, тощо. Досягти цього можливо за рахунок модернізації устаткування існуючої системи обробки відходів тіпання.

Проблема повного очищення низькосортного короткого волокна льону до цього часу не вирішена. Сучасна технологія первинної обробки льону є недосконалою та енергоємною. Тому проведення досліджень, скорегованих на збільшення кількості доброякісного волокна з льоносировини при зменшенні енерговитрат на технологічні цілі є необхідним. Таким чином, пошук та розробка нових технологічних рішень, вдосконалення й оптимізація технологічних процесів обробки низькосортної сировини на обладнанні льонозаводів із метою очищення льняного волокна від неволокнистих домішок при збереженні його фізико-механічних властивостей є актуальною проблемою в сучасних умовах.Великі втрати льняного волокна спостерігаються при застосуванні досить жорстких режимів обробки і повторних пропусканнях волокна через м'яльно- тіпальний агрегат (МТА) і куделеприготувальний агрегат (КПА) із метою зменшення вмісту неволокнистих домішок. В даній роботі вирішені питання удосконалення технології обробки низькосортного льняного волокна з метою запобігання втрат натуральних волокон у вторинних відходах виробництва. Доведена можливість переробки льоносировини без додаткового підсушування, що сприяє збереженню паливно-енергетичних ресурсів льонозаводів.

Вищезгадані завдання, які вирішуються в даній дисертаційній роботі, узгоджуються також із Державною програмою розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року, якою передбачено здійснити ряд організаційно - технічних заходів щодо організації виробництва котонізованого льняного волокна для виробництва текстильних матеріалів із метою зменшення імпорту бавовни.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності із завданням, передбаченим Державною програмою розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року, постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. за № 378 "Про заходи щодо стабілізації та збільшення обсягів виробництва льоно- та коноплепродукції", планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти України та рішенням експертної ради згідно протоколу №2 від 25.12.96 р., державною програмою Міністерства науки України відповідно наказу №102 від 23.04.97 р. і тематичними планами кафедри виробництва натуральних волокон Херсонського державного технічного університету.

Мета та завдання досліджень. Проблема одержання високоякісного льняного волокна з низькосортної сировини потребує доопрацювання підготовчих операцій у технології переробки короткого льняного волокна. Такими операціями є знепилення, очищення волокна від смітних домішок, розпушення та його штапелювання.