LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології переробки низькосортного короткого льняного волокна

Сучасна вітчизняна технологія поглибленої переробки короткого волокна знаходиться на стадії наукових досліджень, а та, що впроваджена на окремих льонозаводах недосконала, має велику матеріало- і енергоємність. При впровадженні багаторазових повторних обробок низькосортного короткого льняного волокна на відомих куделеприготувальних агрегатах не досягається високий ступінь його очищення та розпушення. Тому основною метою дисертаційної роботи є розробка ресурсозберігаючої технології і конструктивне доопрацювання робочих органів машин і агрегатів для повного знепилення, очищення, розпушення та штапелювання низькосортного короткого льняного волокна з подальшим використанням його в різних галузях промислового виробництва.

Для досягнення поставленої мети вирішені такі завдання:

- виявлені та обґрунтовані основні чинники, що впливають на процес видалення смітних домішок із короткого льняного волокна;

- на основі регресивного аналізу визначено вплив типу сировини на параметри обробки її на куделеприготувальних агрегатах і на допоміжному обладнанні;

-теоретично обґрунтована та досліджена можливість конструктивного переоснащення куделеприготувальних агрегатів із метою підвищення якості льняного волокна;

- розроблена оптимальна технологічна схема переробки вихідної сировини і проведена її перевірка в умовах виробництва;

- сконструйована дослідна різальна машина гільйотинного типу для одержання волокон установленої довжини, придатних для застосування в текстильній, фармацевтичній та целюлозно-паперовій галузях промисловості;

- проаналізовані різні способи штапелювання очищеної від костриці льняної стрічки;

- рекомендовано оптимальний спосіб штапелювання залежно від якості волокон, виділених із різних типів льняної трести;

- розроблені рекомендації щодо використання очищених та штапельних коротких льняних волокон у різних галузях промислового виробництва.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше запропонована удосконалена технологія переробки низькосортного льняного волокна з повним знепиленням його, розпушенням та штапелюванням, придатного для виготовлення високоякісних товарів широкого вжитку, прядива та тканин побутового призначення. За цією технологією штапелювання льоносировини здійснюється без застосування імпортного обладнання, що значно скорочує валютні витрати. Розроблена математична модель удосконаленого технологічного процесу, яка дозволяє прогнозувати кінцеві якісні показники короткого льняного волокна залежно від основних чинників процесу переробки.Запропоновано пакет прикладних програм для обробки результатів технологічного процесу приготування льоноволокна, розроблені алгоритми обчислення показників якості волокна. Базуючись на матеріалах досліджень встановлено, що залежно від довжини волокон, отриманих за удосконаленою технологією, знаходиться придатність одержаних волокон до застосування в різних галузях промислового виробництва: текстильній, фармацевтичній, целюлозно-паперовій, тощо.

Практичне значення та реалізація одержаних результатів. Розроблені й впроваджені конструктивні доробки окремих вузлів куделеприготувальних агрегатів та ланцюжки додаткового обладнання для знепилення, розпушення та штапелювання низькосортного льняного волокна, які забезпечують отримання високоякісної сировини для різноманітних виробництв. Для створення волокон встановленої довжини сконструйована різальна машина гільйотинного типу, проста і економічна в експлуатації, яка була включена в технологічну лінію виробництва високоякісного короткого волокна. Удосконалені лінії технологічного обладнання встановлені на Старосамбірському льонокомбінаті Львівської області (акт виробничих випробувань № 1 від 22.12.97 р., акт №2 від 24.07.98 р. і акт впровадження від 31.08.98 р.). Удосконалення устаткування для переробки низькосортної сировини дозволяє зменшити закостриченість короткого волокна на 6-10% проти показників, передбачених стандартами і цим значно покращити його якісні показники, такі як номер, розщепленість, міцність, тощо. Економічний ефект від впровадження запропонованої технології становить 1,2 млн гривень на рік.

Виробничі випробування результатів досліджень протягом 1997 – 2000 років пройшли на Луцькому меланжевому комбінаті "Волтекс", Дубровицькій бавовнопрядивній фабриці "Дубротекс", Тернопільському ВАТ "Текстерно", Чернігівському камвольному комбінаті "Чексіл", а також на Черкаській фабриці гігроскопічної вати "Ватфарм".

Особистий внесок здобувача. Особисто автором виконано весь комплекс наукових експериментів, наведених у дисертаційній роботі, здійснено обґрунтування наукових результатів, аналіз та критичне вивчення науково- технічної інформації, впровадження рекомендацій у виробництво. За його ініціативою проведені виробничі випробування запропонованої технології і надані практичні рекомендації по обробці льняного волокна у відповідності до систем прядіння та інших способів використання волокна.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи та окремі розділи роботи доповідались і схвалені на:

 • щорічних розширених засіданнях кафедри виробництва натуральних волокон Херсонського державного технічного університету в 1996 - 2000 роках;

 • засіданні технічної ради інженерних працівників ВАТ "Текстерно" (м. Тернопіль),1999 р.;

 • засіданні технічної ради інженерних та наукових працівників Українського науково-дослідного інституту текстильної промисловості (м. Київ) 1998 р.;

 • засіданні технічної ради інженерних працівників Луцького меланжевого комбінату "Волтекс" (м. Луцьк) 1997 р.;

 • засіданні технічної ради інженерних працівників ВАТ "Дубротекс" (м. Дубровиця) 1999 р.;

 • засіданні технічної ради інженерних працівників ВАТ "Чексіл" (м. Чернігів) 1998 р.;

 • науково-теоретичній конференції співробітників науково-дослідного Інституту Землеробства Західних регіонів (м. Львів) 1998 р.;

 • засіданні технічної ради інженерних працівників державного підприємства по виробництву, заготівлі й переробці льону та конопель "Льоноконоплепром" 1998 р..

  Публікації. Основні положення дисертації викладені в семи наукових працях: три опубліковані в наукових журналах, чотири – у збірниках наукових праць.

  Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, загальних висновків і рекомендацій, списку літературних джерел і додатків. Дисертація викладена на 142 сторінках машинописного тексту, містить 22 таблиці, 49 рисунків, включає перелік літератури з 105 найменувань в тому числі іноземними мовами 5. У додатках представлені акти виробничих випробувань, акт впровадження та таблиці допоміжних даних.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступіобгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і завдання досліджень, показані наукова новизна і практичне значення роботи.


  РОЗДІЛ 1

  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Й ВИБІР НАПРЯМКІВ НОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


  У першому розділі здійснено огляд наукових досліджень та


 •