LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Технології ТА ДИЗАЙНУ
ОЛЕНІЧ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ


УДК. 685.34.025.432РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕхНОЛОГІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ ВЗУТТЯ З ВЕРхОМ ІЗ НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ

Спеціальність 05.19.06

Технологія взуття та шкіргалантерейних виробів

АВТОРЕФЕРАТ


дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2001

Дисертація є рукописом.


Робота виконана в Київському державному університеті технології та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: - доктор технічних наук, професор Коновал Віктор Павлович, завідувач кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського державного університету технології та дизайну

Офіційні опоненти: - - доктор технічних наук, професор Луцик Ростислав Володимирович, завідувач кафедри теплотехніки, охорони праці та навколишнього середовища Київського державного університету технології та дизайну кандидат технічних наук Колядюк Роман Іванович, директор з наукових досліджень та стратегічного планування міжнародної рекламної агенції "Арк. Томпсон" (м. Київ)


Провідна установа: - Технологічний університет Поділля (м. хмельницький).


Захист відбудеться "22" лютого 2001 року о 10–00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського державного університету технології та дизайну за адресою: 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1 (зал засідань).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного університету технології та дизайну.


Автореферат розісланий "22" січня 2001 року.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради професор Журавський В. А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах ринкової економіки головними факторами, що забезпечують життєздатність вітчизняного товаровиробника є висока конкурентоспроможність їхньої продукції. До найважливіших показників конкурентоспроможності взуттєвих виробів відносять: його якість та відповідність сучасним тенденціям у моді. В сьогоднішніх умовах виробництва собівартість взуття до 70% складається з вартості матеріалів, у зв'язку з чим економія матеріалів, особливо натуральних шкір, є найбільш актуальною проблемою.

Одним з чинників, що уможливлюють економію натуральної шкіри для верху взуття, є технологічні процеси формування заготовки на колодці.

Науковими школами проф. Зибіна Ю.П., Каліти А. М. закладені теоретичні та практичні основи створення та фіксації форми взуття.

Аналіз сучасної технології формування взуття виявив, що при використанні обтяжно-затяжного методу формування у носково - пучковій частині заготовки виникають великі залишки затяжної кромки, які згодом відрізають у відходи. Оскільки деталі носково - пучкової частини заготовки виготовляють з найцінніших ділянок шкіри, то має місце невиправдане використання найціннішого, високовартісного матеріалу. Не виправдана висока матеріалоємність взуттєвих виробів спричиняє їх високу собівартість. При формуванні заготовки взуття беззатяжними методами ця проблема вирішується, але формостійкість такого взуття значно гірша. Головною причиною цього явища є невідповідність деформаційних властивостей існуючих вітчизняних натуральних шкір вимогам технології формування заготовки на колодці. Вітчизняне шкіряне виробництво уточненням цих показників не займалось. Для вирішення вищезазначених проблем необхідно провести окремі дослідження, які пов'язані з новим методом обробки шкіряних матеріалів багатоциклічним розтягненням, з точки зору можливості їх подальшого використання у виробництві взуття.

Таким чином, тема дисертаційної роботи є актуальною, тому що вирішення вищезазначених проблем створення ресурсозберігаючої технології формоутворення верху взуття з натуральної шкіри підвищить конкурентоспроможність вітчизняних взуттєвих виробів та рентабельність вітчизняного взуттєвого виробництва.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з реалізацією комплексної програми науково-технічного розвитку галузей легкої промисловості "Удосконалення методів проектування і технології виготовлення одягу і взуття з метою зниження їх трудомісткості і матеріалоємності, підвищення якості" та відповідає науковому напрямку досліджень Київського державного університету технології та дизайну "Нові наукомісткі енергозберігаючі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення".

Мета та задачі дослідження. Головна мета дисертаційної роботи полягає у проведенні досліджень щодо підвищення конкурентоспроможності взуттєвих виробів вітчизняного виробництва з верхом із натуральної шкіри шляхом створення нової ресурсозберігаючої технології на основі розробки способу коригування тягучості шкіри та технології процесу формування взуття.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішені такі завдання:

проведено аналіз деформаційних властивостей натуральних шкір вітчизняного виробництва для деталей верху взуття і встановлено критерії їх формостійкості, що відповідають технологічним вимогам формування заготовки взуття;

проведено оцінний аналіз існуючих типів конструкцій та способів формування заготовок верху взуття за критеріями економії матеріальних та енергетичних ресурсів;

розроблено спосіб коригування тягучості шкіри у деталях взуття (натуральних шкірах) до їх складання у заготовку (до початку їх розкрою) шляхом впровадження процесу попереднього багатоциклічного розтягнення;

проведено аналітичні та експериментальні дослідження розробленого способу, встановлені оптимальні технологічні режими здійснення даного способу коригування тягучості шкіри;

розроблено нову ресурсозберігаючу технологію формоутворення взуття та устаткування, яке необхідно для її впровадження на виробництві;

Об'єкти дослідження.Об'єктом дослідження обрано вітчизняні натуральні шкіри за ТУ17400302391.048-93 та процес формоутворення взуття з них з використанням термофіксації знакозмінними температурними режимами.

Методологічна основа роботи.В роботі використані методи системного підходу, математичного моделювання і логіки, математичного планування та аналізу експериментів, математичної статистики, апріорного аранжування факторів, стандартні методи проведення експериментів та розрахунки на ПЕОМ.

Наукова новизна одержаних результатів.Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше:

розроблений та досліджений новий спосіб коригування тягучості натуральних шкір шляхом багатоциклічного попереднього розтягнення;

встановлена закономірність приросту залишкового подовження натуральної шкіри після кожного циклу одновісного розтягнення в одному напрямку та залишкового приросту площі