LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі

21


ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОХРІМЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

УДК 677.023.75Розробка ресурсозберігаючої технології

шліхтування бавовняної пряжі
05.19.03 – технологія текстильних матеріалівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Херсон – 2002


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Сльозко Григорій Федорович, Херсонський державний технічний університет, завідувач кафедри технічної хімії і харчових технологійОфіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Чугін Валерій Віталійович, Херсонський державний технічний університет, професор кафедри механічної технології волокнистих матеріалів


доктор технічних наук, старший науковий співробітник Поліщук Степан Олександрович, ВАТ "Барвник", м. Рубіжне, Луганської обл., начальник відділу маркетингу
Провідна установа:

Львівська комерційна академія, кафедра товарознавства непродовольчих товарів, Центральна спілка споживчих товариств України, м. ЛьвівЗахист відбудеться "20" червня 2002 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 67.052.02 в Херсонському державному технічному університеті за адресою: Україна, 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного технічного університету (Україна, 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24).
Автореферат розісланий 17 травня 2002


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Сумська О.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Текстильна галузь України переживає серйозні труднощі, пов'язані не тільки з відсутністю сировини, але й з енергетичною кризою у нашій країні. Текстильне виробництво є енерго- та матеріалоємним і вимагає великих витрат, насамперед, на пару й воду. Проблеми з енергоносіями призводять часом до зупинки цілих фабрик, тому одним з істотних факторів розвитку текстильної промисловості на сучасному етапі є енергозбереження.

При підготовці ниток до ткацтва найбільш енерго- та матеріалоємною є стадія шліхтування, воно проводиться винятково для зниження обривності пряжі та прямо пов'язано з ефективністю ткацького виробництва.

На вітчизняних підприємствах текстильної промисловості для шліхтування основ бавовняної пряжі значне місце за обсягом використання займає крохмаль. Традиційно крохмальна шліхта готується термічним, термохімічним та термомеханічним способами, що спричиняє значні витрати теплової енергії. Ці способи приготування шліхти передбачають нагрівання крохмальної суспензії до температури клейстеризації крохмалю і наступну розварку крохмального клейстеру або хімічне розщеплення крохмалю.

При приготуванні крохмальної шліхти закладається від 50 до 90 кг крохмалопродуктів на 1 тонну шліхти для забезпечення формування на пряжі необхідного приклею. У діапазоні таких концентрацій шліхта структурована, має високу в'язкість, що заважає її проникненню у пряжу.

Отримання шліхтувальних композицій із покращеними шліхтуючими властивостями, при одночасному зниженні витрат крохмалопродуктів на їхнє приготування є доцільним для текстильної промисловості.

Шліхтування є енергоємним процесом, тому однією із вимог розвитку шліхтувального виробництва є зниження енерговитрат при його проведенні. У зв'язку з цим, розробка технології приготування крохмальної шліхти, що не вимагає використання теплової енергії, є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках тематики наукових досліджень Херсонського державного технічного університету та пріоритетних напрямків розвитку текстильної галузі, які викладено у Державній програмі розвитку легкої промисловості України на період до 2000 року (затверджена Кабінетом Міністрів України 29.01.96 р., протокол № 7).

Особистий внесок автора полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці механохімічного способу приготування крохмальної шліхти при температурі 18-20С.

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка низькотемпературного способу приготування крохмальної шліхти й створення на його основі енерго- та ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі.

Для досягнення поставленої мети в роботі слід було вирішити такі задачі:

  • вивчити вплив лугу на процес "холодної" клейстеризації крохмалю ;

  • встановити вплив ступеня розщеплення крохмалю на технологічні властивості "холодної" шліхти;

  • дослідити вплив ПАР на структурно-механічні й адгезійно-когезійні властивості "холодної" шліхти;

  • визначити оптимальне співвідношення компонентів "холодної" шліхти;

  • дослідити фізико-механічні властивості ошліхтованої пряжі;

  • на основі проведених досліджень запропонувати технологію приготування "холодної" шліхти;

  • перевірити запропоновану технологію у виробничих умовах.

Об'єкт дослідження: процес шліхтування ниток основи бавовняної пряжі крохмальними шліхтуючими композиціями.

Предмет дослідження: крохмальна шліхта.

Методи дослідження. Задачі, поставлені в роботі, вирішувалися теоретичними та експериментальними методами.

Якість шліхти оцінювалась відповідно до існуючих методик: визначення сухого залишку шліхти; визначення розщепленого крохмалю в шліхті методом відстоювання; визначення в'язкості шліхти.

Реологічні властивості шліхти досліджували за допомогою ротаційного віскозиметра