LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі

"Rheotest-2" (Німеччина) у діапазоні швидкостей 3-1312 с-1 при температурі 20С.

Полідисперсність крохмалю визначали за допомогою гель-фільтраційного аналізу на Sephadex G-75.

Мікроскопічні дослідження шліхти й пряжі проводились за допомогою мікроскопа для морфологічних досліджень МИКМЕД-1 при збільшенні в 150 разів.

Оцінку фізико-механічних показників пряжі здійснювали відповідно до чинних Держстандартів і загальних методик.

Оцінку якості розшліхтування текстильних матеріалів здійснювали відповідно до чинних Держстандартів.

Результати експериментів опрацьовані згідно з методами сучасної математичної статистики з використанням IBM-сумісного персонального комп'ютера в середовищі "Microsoft Excel '97".

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

 • вперше встановлено, що модифікація крохмалю лугом і використання інтенсивного механічного перемішування дозволяє отримати високий ступінь розщеплення крохмалю при низькотемпературному способі приготування крохмальної шліхти;

 • оптимізовано технологічні властивості крохмальної шліхти на основі вивчення впливу неіоногенних ПАР на структурно-механічні й адгезійно-когезійні властивості "холодної" шліхти;

 • досягнута агрегативна і седиментаційна стійкість "холодної" шліхти протягом тривалого часу при використанні неіоногенних поверхнево-активних речовин та нових композицій на їх основі;

 • вперше встановлено, що неіоногенні ПАР збільшують спорідненість шліхтуючої композиції до пряжі, що дозволяє зменшити концентрацію крохмалю у шліхті та сприяють утворенню еластичної та гнучкої плівки на поверхні нитки.

Практичне значення одержаних результатів. На основі отриманих результатів досліджень розроблено енерго- та ресурсозберігаючу технологію шліхтування бавовняної пряжі, що дозволяє:

 • скоротити у 1,5-2 рази витрати крохмалю при приготуванні шліхти, що дає можливість на 87-110 грн. знизити вартість хімічних матеріалів на 1 т шліхти;

 • відмовитися від застосування теплової енергії при приготуванні крохмальної шліхти; традиційна шліхта готується при 110-120С, а запропонована – при температурі 18-20 С, що дозволяє заощаджувати 0,437 Гкал насиченої пари при приготуванні 1 т шліхти;

 • підвищити строки зберігання шліхти, що дає можливість використовувати її протягом місяця з моменту приготування;

 • процес шліхтування проводити при температурі 18-20С, що дозволяє різко знизити енерговитрати;

 • поліпшити фізико-механічні показники ошліхтованої пряжі, знизити обривність її у ткацтві, підвищити ефективність ткацького виробництва;

 • полегшити процес розшліхтовування бавовняних тканин в опоряджувальному виробництві.

Розроблений спосіб приготування шліхти та її використання дозволяють запропонувати більш економічну ресурсозберігаючу технологію підготовки ниток до ткацтва. Розроблена технологія шліхтування апробована на Херсонському ВАТ "ХБК" і Тернопільському ВАТ "Текстерно". Виробничі випробування підтвердили можливість приготування й ефективність використання "холодної" шліхти на основі крохмалю для шліхтування бавовняного прядива. Очікуваний економічний ефект – 12,48 грн. на 1000 м тканини.

Особистий внесок здобувача. Постановка й обґрунтування задач і мети дослідження. Аналіз науково-технічної літератури і патентної інформації. Проведення експериментальних досліджень у лабораторних і виробничих умовах. Розробка технології приготування "холодної" шліхти й проведення виробничих випробувань з позитивним результатом.

Усі положення, що виносяться на захист, не містять у собі ідей або розробок, що належать співавторам, з якими були опубліковані наукові праці.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було викладено та обговорено:

- на Всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості", Херсон, 1999 р.;

- на Всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості на порозі нового століття", Херсон, 2000 р.;

- на засіданні технічної ради 1-го ткацького виробництва Херсонського ВАТ "ХБК", Херсон, 2001 р.;

 • на Всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості на порозі нового століття", Херсон, 2001 р.

Апробація результатів дисертації була виконана на Херсонському ВАТ "ХБК" і Тернопільському ВАТ "Текстерно".

Публікації. Матеріали дисертації викладені в 7 друкованих працях, із яких: статей у наукових журналах – 3, у матеріалах конференцій – 3, патент України - 1.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Дисертаційна робота містить 121 сторінку машинописного тексту, 22 таблиці, 21 рисунок, 120 назв бібліографічних посилань. Обсяг додатків – 12 сторінок.


Основний зміст роботи


Увступі розкрита сутність і значущість проблеми зниження матеріалоємності та енерговитрат процесу шліхтування, обґрунтована необхідність проведення досліджень з розробки способу приготування крохмальної шліхти, основаного на хімічній модифікації крохмалю, що не вимагає використання теплової енергії.

У першому розділі зроблено огляд досліджень в області шліхтування пряжі. Показано складність процесу шліхтування, на результати якого впливає від 10 до 15 різних параметрів. Розглянуто шляхи удосконалення цього процесу, спрямовані на зниження енерговитрат при його проведенні.

Оскільки основним шліхтуючим препаратом на вітчизняних текстильних підприємствах залишається крохмаль, розглянуто фізичні й хімічні властивості крохмалю, способи його модифікації для одержання крохмалів, розчинних у холодній воді.

Критично проаналізовані шляхи вирішення проблеми енергозбереження у технології приготування крохмальної шліхти.

Розглянуто способи зниження витрат крохмалю при шліхтуванні. Проаналізовано вплив ПАР на властивості крохмальної шліхти.

Наприкінці першого розділу показана необхідність проведення досліджень, а також зроблено вибір напрямків дослідження.

У другому розділі, що складається з двох підрозділів, викладені основні методи досліджень. У першому підрозділі подана характеристика крохмалопродуктів, які використовувались в роботі, ПАР, текстильних і хімічних матеріалів.

У другому підрозділі наведені методи аналізу вихідних компонентів шліхти, колоїдно-хімічних властивостей ПАР. Наведено