LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка систем автоматизованого проектування конструкцій і технології дрібних шкіргалантерейних виробів

Міністерство освіти і науки україни

Київський національний університет технологій та дизайну


Омельченко Павло вікторович


УДК 688.3:004
Розробка систем автоматизованого проектування конструкцій і технології дрібних шкіргалантерейних виробів


Спеціальність 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник – доктор технічних наук, професор,

Коновал Віктор Павлович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

завідуючий кафедрою конструювання та технології виробів із шкіри.


Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор,

Нестеров Владислав Петрович,

Українська Технологічна Академія,

президент;

– кандидат технічних наук, доцент,

Баклан Ігор Всеволодович,

Навчально науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"

(НТУУ "КПІ"), старший науковий співробітник.


Провідна установа: Хмельницький національний університет, Міністерство освіти і науки України, м. Хмельницький


Захист відбудеться "24" червня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ – 11, вул. Немировича – Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технології та дизайну за адресою: 01601, м. Київ – 11, вул. Немировича – Данченка, 2.


Автореферат розісланий "20" травня 2005 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.В. Первая

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В зв`язку з ростом науково-технічного прогресу на споживчому ринку товарів з`явився цілий ряд нових виробів широкого вжитку, до яких, зокрема, можна віднести мобільні телефони. Відомо, що споживачі України зараз користуються 3,5 мільйонами мобільних телефонів, для зберігання яких потрібні різноманітні захисні засоби (наприклад, чохли або сумочки). До цього слід додати, що асортимент мобільних телефонів дуже швидко змінюється, що сприяє також частій зміні асортименту їх захисних засобів. Тому потрібно при проектуванні та виготовленні цієї групи шкіргалантерейних виробів впроваджувати сучасні прогресивні методи.

Найбільш прогресивною та перспективною умовою удосконалення процесу проектування є створення і впровадження в практику систем автоматизованого проектування (САПР), забезпечених сучасними ПЕОМ з розвиненими термінальними системами.

Зниження матеріальних та трудових витрат на виробництво тих чи інших товарів завжди мало велике значення, особливо сьогодні, коли ускладнилась економічна ситуація в країні, а попит на предмети повсякденного вжитку, до яких відносяться і шкіргалантерейні вироби, дещо знизився через низьку купівельну спроможність більшості населення. При цьому отримання вихідної інформації для проектування, викреслення лекал виробів, розкрій тощо виконуються вручну. Часто вироби, що проектуються, морально застарівають до моменту їх впровадження в виробництво, а сам процес виробництва не завжди є оптимальним, тобто не відповідає вимогам сьогодення.

Створення високоефективного методу отримання інформації та проектування дрібних шкіргалантерейних виробів з використанням сучасних технічних засобів дозволить суттєво зменшити термін виконання робот, підвищити продуктивність праці, поліпшити якість проектних рішень та ефективність виробництва.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота безпосередньо пов`язана з реалізацією комплексної програми науково-технічного розвитку галузей легкої промисловості: "Удосконалення методів проектування і технологій виготовлення одягу та взуття з метою зниження їх трудоємності та матеріалоємності, підвищення якості" – та відповідає науковому напрямку досліджень Київського національного університету технологій та дизайну: "Розробка теоретичних основ створення комп`ютерної системи оперативного управління технологічними процесами виготовлення високоякісного одягу та взуття в умовах інтенсифікації виробництва".

Мета і завдання дослідження. Основною метою даної роботи є вдосконалення технічної підготовки виробництва, розробка автоматизованої методики отримання вихідної інформації про контури деталей та методики проектування дрібних шкіргалантерейних виробів, які дозволять підвищити техніко-економічні показники роботи підприємств та якість виробів. Для досягнення даної мети в дисертації поставлені і вирішуються такі завдання:

  • провести аналіз методів проектування виробів в легкій промисловості з метою визначення основних принципів їх створення;

  • розробити методологію автоматизованого проектування дрібних шкіргалантерейних виробів;

  • розробити класифікацію дрібних шкіргалантерейних виробів (зокрема, чохлів до мобільних телефонів) з метою подальшого використання її при автоматизованому проектуванні та виготовленні вказаних виробів;

  • розробити прогресивний спосіб отримання вхідної інформації про контури деталей дрібних шкіргалантерейних виробів;

  • розробити високоефективний метод проектування конструкцій дрібних шкіргалантерейних виробів;

  • розробити раціональні схеми розміщення шаблонів деталей на рулонних та на натуральних матеріалах складної конфігурації.

Об`єктом дослідженняє процес вирішення проблемної ситуації підвищення конструкторсько-технологічної підготовки виготовлення дрібних шкіргалантерейних виробів (зокрема, чохлів для мобільних телефонів).

Предметом дослідження є розробка систем автоматизованого проектування конструкції та технології дрібних шкіргалантерейних виробів.

Методи дослідження. В роботі враховані результати досліджень вітчизняних та закордонних вчених в області автоматизації проектно-конструкторських робіт у взуттєвій, шкіргалантерейній та ін. галузях промисловості. Для досягнення поставленої в роботі мети були використані методи обчислювальної математики, математичної статистики, теорії алгоритмізації та програмування, експертних оцінок (апріорне рангування факторів) тощо.

Наукова новизна одержаних результатів. Задопомогою математичних методів вперше в шкіргалантерейній галузі розроблені теоретичні передумови автоматизованого проектування дрібних шкіргалантерейних виробів, а саме:

– математична модель процесу проектування технологічних контурів деталей та інтерактивного проектування раціональних схем розміщення шаблонів деталей на рулонних і на натуральних матеріалах складної конфігурації;

– структурно-інформаційна та