LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка систем автоматизованого проектування конструкцій і технології дрібних шкіргалантерейних виробів

функціональна моделі процесів проектування;

– класифікатор даної групи виробів;

– алгоритми для автоматизованого отримання контурів деталей, апроксимації контурів деталей за допомогою параметричних В-сплайнів, корегування контурів, скруглення кутів, згладжування контурів, визначення їх периметрів, площ, додавання технологічних припусків, виводу креслень деталей на друк тощо.

Практичне значення одержаних результатів. На основі запропонованих алгоритмів розроблене програмне забезпечення для автоматизованого проектування нових моделей дрібної шкіргалантереї та автоматизованого креслення лекал деталей різних конструкцій цих виробів. Розроблена технологія виготовлення дрібних шкіргалантерейних виробів з урахуванням автоматизованого їхнього проектування та схеми розміщення шаблонів деталей на матеріалі. Впровадження результатів роботи дозволить поліпшити техніко-економічні показники проектів, скоротити строки проектування та виготовлення нових моделей.

Особистий внесок здобувача. В дисертації використані ідеї та розробки, які належать здобувачу особисто. В надрукованих статтях сумісно зі співавторами здобувачем виконано: постановка задач, проведення досліджень та аналіз отриманих результатів.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і експериментальні положення, результати роботи були повідомлені та отримали позитивну оцінку на семінарах кафедри конструювання та технології виробів із шкіри, на наукових конференціях аспірантсько-студентського та професорсько-викладацького складу Київського національного університету технологій та дизайну (2000 - 2004 р.р.), Хмельницького технологічного університету Поділля (2003р.) та Південноросійського університету економіки та сервісу (м. Шахти, 2002 - 2004 р.р.). Результати роботи впровадженні на Смілянському відділенні ЗАТ "Воскресіння", МПП ТОВ "Імідж" та в навчальному процесі для студентів спеціальностей 6.080402, 7.080402 ("Інформаційні технології проектування"), 6.091820 та 7.091820 ("Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби").

Структура і об`єм роботи. Дисертаційна робота складається звступу, 4розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота викладена на 120 сторінках тексту, має 37 рисунків і 5 таблиць. Бібліографія включає 166 найменувань. Додатки мають 56 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтована актуальність теми, поставлені мета та задачі досліджень, приведено наукову новизну та практичну значення отриманих результатів.

У першому розділі проведено аналіз існуючих систем автоматизованого проектування (САПР) в легкої промисловості та їх основних функцій. Аналіз досліджень з питань проектування виробів легкої промисловості дозволив виявити особливий вплив прийнятих рішень проектування на стадіях конструкторської та технологічної підготовки виробництва на основні техніко-економічні показники підприємства: собівартість, прибуток, рентабельність.

Розробка САПР та їх використання провідними світовими фірмами дозволила досягнути значних результатів у виробництві продукції. Висока вартість спеціалізованих закордонних програмних пакетів САПР типу CAD/CAM, специфіка процесів проектування та виготовлення виробів виявились несумісними з їх використанням у вітчизняному виробництві. В той же час інтенсивний розвиток комп'ютерної техніки, зростання її доступності, наукові розробки колективів в Росії, Україні та інших країнах, поява фахівців, які мають досвід роботи з ЕОМ, є передумовами розробки вітчизняних САПР взуття та шкіргалантерейних виробів. Широко відомі роботи в цьому напрямку Березненка М.П., Щербаня В.Ю., Щербаня Ю.Ю., Орловського Б.В., Коновала В.П., Фукіна В.О., Либи В.П. та ін.

В розділі дисертації проведений аналіз методів проектування шкіргалантерейних виробів, який показав, що сучасне проектування пов`язане не тільки з потребою ефективної розробки нових моделей раціональних конструкцій та оптимального асортименту, але й з вдосконаленням методів їх моделювання та проектування. Для цього, з метою впровадження сучасних комп`ютерних технологій в цю сферу виробництва, був також проведений аналіз існуючих методів отримання вхідної інформації про контури деталей виробів легкої промисловості.

Показано, що існуючі в наш час методи отримання інформації про контури деталей не задовольняють вимогам науково-технічного прогресу й потребують подальшого розвитку та вдосконалення. Найбільш перспективним в цьому напрямку є автоматизований спосіб отримання інформації (за допомогою, наприклад, сканера, цифрової фотокамери тощо), який дозволяє в короткий час отримати проектну документацію на модель, що значно збільшує ефективність виробництва в умовах жорсткої конкурентної боротьби за ринки збуту продукції.

На основі аналізу вітчизняних та закордонних літературних джерел, а також досвіду роботи підприємств шкіргалантерейної промисловості був зроблений висновок, що питаннями автоматизованого проектування дрібних шкіргалантерейних виробів до нашого часу ніхто не займався, хоча вказані вироби є значним прошарком товарів легкої промисловості.

Для виконання різних підпроцесів автоматизованого проектування виробів необхідно здійснювати апроксимацію контурів деталей за допомогою більш зручних математичних методів. Як показав проведений аналіз літературних джерел з питань існуючих в наш час методів апроксимації контурів, найбільш придатним до задач, поставлених в даній дисертації, є метод апроксимації контурів деталей за допомогою В-сплайнів.

Аналіз науково-технічної літератури з питань раціонального розкрою матеріалів та отримання оптимальних схем розміщення шаблонів на матеріалі дозволив виявити актуальність обраних в даній дисертації напрямків досліджень.

З урахуванням вище перерахованого в даній дисертації проводилися дослідження за такими напрямками:

  • розробити класифікацію дрібних шкіргалантерейних виробів (зокрема, чохлів до мобільних телефонів);

  • розробити структурну модель проектування та структурну схему етапів конструкторської підготовки нових моделей чохлів до мобільних телефонів;

  • розробити теоретичні передумови до автоматизованого проектування дрібних шкіргалантерейних виробів (алгоритми автоматизованого вводу інформації, апроксимації контурів деталей за допомогою параметричних В-сплайнів, корегування контурів, скруглення кутів, згладжування контурів, побудови технологічних припусків, розрахунків площ деталей, вивід креслень деталей на друк тощо );

  • розробити програмний комплекс автоматизованої конструкторської та технологічної підготовки виготовлення дрібних шкіргалантерейних виробів;

  • розробити раціональні схеми розміщення шаблонів деталей на рулонних та натуральних матеріалах складної конфігурації;

  • розробити практичні рекомендації до використання програмного комплексу на етапі конструкторської підготовки виготовлення дрібних шкіргалантерейних виробів.

У другому розділі на основі аналізу більш як 500 моделей чохлів до мобільних телефонів провідних вітчизняних та закордонних фірм-виробників розроблена класифікація чохлів за різними класифікаційними ознаками, яка є одним з перших етапів автоматизації процесів їх проектування та виготовлення (рис.1). Також в даному розділі була розроблена