LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка систем автоматизованого проектування конструкцій і технології дрібних шкіргалантерейних виробів

різними класифікаційними ознаками, яка є одним з перших кроків на шляху виконання питань автоматизації. Крім того, була розроблена структурна схема етапів конструкторської підготовки виробництва нових моделей чохлів до мобільних телефонів та структурно-логічна модель процесу їхнього проектування.

З метою визначення переваг автоматизованого проектування в порівнянні з типовим була розроблена ієрархічна структура показників якості дрібних шкіргалантерейних виробів, на основі якої визначені показники якості, котрі залежать від методу їхнього проектування.

За визначеними показниками якості проведене експертне опитування спеціалістів в даній сфері виробництва; отримані дані оброблені методом експертних оцінок. Величини коефіцієнтів конкордації (w=0,95) свідчать про узгоджуваність думок експертів. Був розрахований сумарний рейтинг виділених показників якості та побудована гістограма їх розподілення, які підтвердили переваги автоматизованого методу проектування в порівнянні з загальноприйнятим.

Проведений аналіз науково-технічної літератури про методи апроксимації контурів деталей показав, що для автоматизованого проектування виробів найбільш привабливими є кусково-лінійний метод та за допомогою параметричних сплайнів, які і були використані в роботі.

Розроблена математична модель процесу автоматизованого проектування лекал деталей чохлів та описані її структурні компоненти: корегування контурів, згладжування деякої ділянки контуру, скруглення кутів, побудова дзеркально відображеної деталі та деталі з віссю симетрії, визначення периметру та площ деталей тощо.

Розроблений алгоритм автоматизованого вводу інформації про контури деталей безконтактними методами (за допомогою сканера або цифрової фотокамери) т а алгоритм виведення креслень деталей шкіргалантерейних виробів в натуральну величину за допомогою принтера. Крім того, розроблені алгоритми, які дозволяють автоматизувати підготовку раціональних схем розкрою матеріалу на деталі шкіргалантерейних виробів (автоматичного контролю неперетину деталі із деталлю, деталі із зовнішньою границею матеріалу та із зонами пороків, вилучення будь-якої деталі із розкрійної схеми, обчислення площі матеріалу із пороками).

Перераховані алгоритми були реалізовані в програмний продукт для автоматизованої технічної підготовки шкіргалантерейного виробництва в середовищі програмування Delpi для операційної системи Windows.

Результати даної роботи впроваджені при проектуванні та виготовленні чохлів до мобільних телефонів на Київському ПП "Імідж" та Смілянському відділенню ЗАТ "Воскресіння", а також в навчальному процесі КНУТД.

Ключові слова: дрібні шкіргалантерейні вироби, класифікація виробів, програмована технічна підготовка виробництва, автоматизоване проектування деталей, математична модель, програмний продукт.АННОТАЦИЯ

Омельченко П.В. Разработка автоматизированного проектирования и технологии изготовления кожгалантерейных изделий. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.06 - технология обувных и кожевенных изделий. - Национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2005.

Диссертация посвящена решению вопросов программированной технической подготовки производства мелких кожгалантерейных изделий (например, чехлов и сумочек для мобильных телефонов и т.п.).

Проведенный анализ научно-технической литературы по вопросам программированного проектирования изделий в легкой промышленности позволил выявить, что вопросы автоматизированного проектирования данных изделий до настоящего времени не решены. Для решения поставленных задач на основе анализа более 500 различных моделей чехлов для мобильных телефонов ведущих отечественных и зарубежных фирм-изготовителей разработана классификация чехлов по различным классификационным признакам. С целью определения преимуществ автоматизированного проектирования была разработана иерархическая структура показателей качества данной группы кожгалантерейных изделий, на основе которой определены показатели, зависящие от метода проектирования изделия. Проведен экспертный опрос специалистов, данные которого обработаны методом експертных оценок и графическим, которые показали преимущества автоматизированного метода проектирования над общепринятым.

Разработаны алгоритмы: корректировки и сглаживания контуров, скругления углов, построения детали с осью симметрии, определения периметров и площадей деталей, автоматизированного ввода информации и др., которые реализованы в программный продукт для операционной системы Windows.

Ключевые слова: мелкие кожгалантерейные изделия, классификация изделий, программированная техническая подготовка производства, автоматизированное проектирование деталей, математическая модель, программный продукт.


THE SUMMARY

Omelchenko P.V. Development of the automated designing and manufacturing techniques of leather-galanterie products. - the Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Candidate of Technical Sciences in a speciality 05.19.06 - technology of shoe and tanning products. - National university of technologies and design, Kiev, 2005.

The dissertation is devoted to the decision of questions about programming of technical training of manufacture fine leather-galanterie products (for example, covers and handbags for mobile phones etc.).

The carried out(spent) analysis of the scientific and technical literature on questions of programmed designing of products in light industry has allowed to reveal, that questions of the automated designing of the given products till now are solved.

For the decision of tasks in view on the basis of the analysis more than 500 various models of covers for mobile phones of conducting domestic and foreign firms - manufacturers the Classification of covers by various classification attributes are developed.

With the purpose of definition of advantages of the automated designing the hierarchical structure of parameters of quality of the given group of leather-galanterie products on the basis of which the parameters dependent on a method of designing of a product are determined was developed. It is carried out interrogation of the experts, given which are processed by a method of ranging and graphic which have shown advantages of the automated method of designing above standard.

Algorithms are developed: correcting and smoothings of contours, roundings off of corners, constructions of a detail with an axis of symmetry, definition of perimeters and the areas of the details, the automated input of the information etc. which are realized in software for operational system Windows.

Key words: fine leather-galanterie products, classification of products, programmed technical training of the manufacture, the automated designing of details, mathematical model, software.