LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


КОРОБЧЕНКО ЮЛІЯ АНДРІЇВНА

УДК 687.016:675.62

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З

НАТУРАЛЬНОГО ХУТРАСпеціальність 05.19.04 – технологія швейних виробів
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2002

Дисертацією є рукопис


Роботу виконано в Київському національному університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Київського

національного університету технологій та дизайну

Агошков Леонід Олександрович;Офіційні опоненти:

заслужений діяч науки та техніки України, доктор технічних наук професор

Орловський Броніслав Вікентійович, КНУТД, завідувач кафедрою

машин легкої промисловості;


кандидат технічних наук доцент Міщенко Ганна Ільїнічна,

Хмельницький приватний інститут моделювання конструювання

швейних виробів (м. Хмельницький), проректор з наукової роботиПровідна установа:


Технологічний університет Поділля Міністерства освіти і науки України.


Захист відбудеться " 18 " вересня 2002р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, Київ - 11 МПС, вул. Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, Київ - 11 МПС, вул. Немировича-Данченка, 2


Автореферат розісланий " 9 " липня 2002 р.


Вчений секрктар спеціалізованої

вченої ради, к.т.н., професор Журавський В.А.

Загальна характеристика роботиАктуальність теми


Індустрія натурального хутра сьогодні у всьому світі переживає далеко не кращі часи. З одного боку, це конкуренція виробників штучного хутра. З іншого боку, перед хутровою промисловістю нині стоять великі завдання з прискорення розробки та впровадження у виробництво нових високоякісних виробів різноманітного асортименту, зниження собівартості продукції, що випускається, прискорення перегляду стандартів та технічних умов на продукцію.

Технологічний процес виготовлення виробів з хутра відрізняється від процесу виготовлення інших швейних виробів. Процес виготовлення виробів з хутра включає велику кількість операцій, потребує значних витрат часу та високої кваліфікації робітників. Проблема полягає у тому, що більшість операцій виконується ручним способом, а це, безумовно, збільшує витрати часу, знижує якість готових виробів, підвищує собівартість. Малодослідженим насьогодні залишається питання якості технологічного процесу пошиття, а саме неякісне з'єднання шкурок.

Особлива увага звертається на методи розкрою (підбірка хутра), але лише як на художній аспект. Це є суттєвим недоліком при проектуванні високоякісного хутряного одягу. Необхідна розробка нових технологічних рішень. Використання складних методів розкрою дає можливість отримання виробів, які відрізняються особливою художньою виразністю та пластичністю матеріалу. За рахунок різноманітного розташування шкурок, різної кольорової гами та довжини волосяного покриву, використання різних видів хутра у одному виробі, розробки нових конструкторсько-технологічних методів поповнюється та розширюється асортимент виробів з натурального хутра.

В наукових дослідженнях багатьох авторів дослідження процесу розробки одягу ґрунтується на принципі художнього початку при відсутності класифікацій індивідуальних вимог споживачів до зовнішнього вигляду одягу. Недоліком на сучасному етапі проектування є відсутність конкретних даних о потребах споживачів. Сьогодні вже неможливо успішно вирішити проблему задоволення вимог споживачів за рахунок збільшення випуску моделей.

В умовах масового виробництва рівень розвитку техніки та технології сприяє створенню технологічного та економічного одягу. Підвищення вимог до одягу та курс на збільшення випуску виробів високої якості спонукає до переоцінки всього процесу створення нових моделей з метою пошуку резервів на стадії проектування одягу промислового виробництва.

Постійна конкурентна боротьба спонукає розробляти велику кількість різноманітних моделей за короткий термін. Але це неможливо при використанні традиційних методів, тому що процес проектування виробів з натурального хутра дуже складний та трудомісткий. Дослідження в галузі проектування та технології хутряних виробів не мають системного характеру, на існуючих етапах виготовлення виробів практично не використовується компютерна техніка. Розробки зарубіжних фірм залишаються таємницею.

Тому сьогодні вельми актуальною є проблема розробки системи проектування швейних виробів з натурального хутра, яка буде спрямована на удосконалення конструкторсько-технологічного процесу виготовлення хутрового одягу та вимагатиме комплексного підходу.

Зв'язок роботи з науковими планами та програмами. Дисертаційну роботу виконано у межах наукових досліджень, здійснюваних у Київському національному університеті технологій та дизайну (напрямок – 1-8/02 "Теоретичні та практичні основи конструктивного устрою та проектування виробів різного призначення" відповідно до тематичного плану НДДКР).


Мета та задачі дослідження

Мета роботи полягає в розробці системи проектування швейних виробів з натурального хутра, яка спрямована на удосконалення конструкторсько-технологічного процесу виготовлення хутрового одягу.

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачено вирішення таких задач:

  • аналіз асортименту та технологічного процесу виготовлення хутряних виробів для виявлення структури процесу проектування;

  • розробка структурно-іформаційної моделі процесу виготовлення хутряного одягу для визначення інформаційних блоків, їх взаємозв′язку;

  • розробка методичного забезпечення підготовки вихідних даних (ПВД) для реалізації автоматизованого способу проектування виробів з натурального хутра;

  • дослідження попиту на вироби з натурального хутра для створення класифікації індивідуальних вимог споживачів;

  • визначення математичних моделей технологічного процесу виготовлення виробів з натурального хутра;

  • розробка алгоритму програмного забезпечення проектування виробів з