LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра

натурального хутра в автоматизованому режимі.

Рішення поставлених задач здійснюється на основі принципів комплексного підходу, логічного аналізу, методи системно-структурного аналізу складних об'єктів, інструментальних методів дослідження властивостей хутра, математичних методів оптимізації, методів алгоритмізації та програмування. Були використані програми WordExcel, MathLab 6.0, MathCad 2000, AutoCad, CorelXARA.Об'єктом дослідження є система "Хутрова шкурка - пластина - швейний виріб з натурального хутра", яка об'єднана конструктивно-технологічними процесами взаємозв'язку між собою.

Предметом дослідження єкомпоненти системи проектування швейних виробів з натурального хутра (CПШВНХ). Поставлені задачі вирішуються за допомогою таких методів дослідження як застосування принципів комплексного підходу, методу системно-структурного аналізу складних об'єктів, математичних методів оптимізації, методів алгоритмізації і програмування та ін.


Методологічна основа дослідження

Методологічна основа дослідження являє собою взаємозв'язок аналізу та синтезу. Аналіз дозволяє вивчити процес проектування швейних виробів з натурального хутра як систему взаємопов'язаних інформаційних блоків, які детально характеризують складові процесу. На основі синтезу відбувається сполучення вимог споживачів до хутряного одягу в масив бази даних.

Інструментальні методи надають можливість дослідити властивості хутра; математичні методи - для створення математичних моделей, які характеризують окремі процеси, для швидкої наближеної оцінки оптимального рішення, для аналізу відповідного процесу на чутливість до варіацій параметрів, сприяють адоптації до зміни умов технологічного процесу та полегшують аналіз технологічного процесу. Метод алгоритмізації дозволяє визначити однозначну послідовність дій (алгоритм), яка приведе до основного рішення задачі (розробка програмного забезпечення).

Метод статистичного аналізу був використаний на етапі проведення анкетування. При роботі з візуальними матеріалами застосовано предметно-аналітичний метод ( метод органолептичної оцінки), а для збирання, систематизації та узагальнення науково-літературних джерел використаний літературно-аналітичний метод.


Наукова новизна одержаних результатів

До основних результатів, що мають наукову новизну належать:

 • узагальнена структура системи проектування виробів з натурального хутра, яка достатньо повно враховує всі складові процесу;

 • методичного забезпечення підготовки вихідних даних (ПВД), яке враховує вимоги споживачів до виробів з натурального хутра на стадії до проектних досліджень;

 • обґрунтування вибору математичної форми подання показника якості ниткового з'єднання (математичної моделі для оцінки показника та оптимізації);

 • математичне моделювання технологічного процесу виготовлення хутрових шкурок при розкрої, яке дає можливість використанню ресурсозберігаючої технології виготовлення хутряного одягу.


Практична цінність

Практична цінність роботи полягає в тому, що:

 • розроблено методичне забезпечення підготовки вихідних даних при проектуванні виробів з натурального хутра (ВНХ);

 • розроблено алгоритм та програмне забезпечення для реалізації автоматизованого способу проектування ВНХ;

 • практичні рекомендації, які розроблені за результатами досліджень, є науковою базою та методичним матеріалом для фахівців в галузі хутрової промисловості;

 • результати роботи пройшли всебічну перевірку у виробничих умовах ВАТ "Тисмениця" та хутрофірми "Тикаферлюкс" (м. Тисмениця) та Чигиринської хутрової фабрики (м. Чигирин), що підтверджено відповідними актами;

 • на основі результатів дисертаційної роботи, на базі експериментального швейного цеху хутрофірми "Тикаферлюкс" та Чигиринської хутрової фабрики було виготовлено декілька одиниць жіночого пальта з натурального хутра.


Особистий внесок здобувача

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні головних теоретичних та експериментальних задач. Автором розроблено методичне забезпечення підготовки вихідних даних (ПВД) для задоволення потреб споживачів, розроблена система автоматизованого способу проектування виробів з натурального хутра (програмне забезпечення "Программа расчета модели"), математичне моделювання процедури ПВД при розкрою у розпуск, планування й проведення експерименту, здійснено обробку та аналіз отриманих даних. Автору належать основні ідеї, висновки, які ввійшли в основу статей, опублікованих з теми дисертації, як особистих, так і у співавторстві з Агошковим Л.О., як науковим керівником.


Апробація роботи

Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на:

 • міжкафедральному науковому семінарі викладачів КНУТД (2002 р.);

 • науково-практичних конференціях молодих вчених КНУТД (Київ, 1999 - 2002 р.).Публікації

Основні теоретичні положення та практичні рішення досліджень дисертації опубліковані в статтях у наукових фахових виданнях України. Всього за темою дисертації видано шість друкованих статей.


Структура та об'єм роботи

Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Зміст дисертації викладено на 208 сторінках; робота містить 30 рисунків, 17 таблиць, 9 додатків.

Додатки займають 74 сторінки; вони містять: 112 рисунків, 1 таблицю, 1 анкету, 1 програму, результати статистичної обробки експерименту, а також документи про впровадження результатів дисертаційної роботи у виробництво. Список використаних джерел складається з 93 найменувань.


Основний зміст роботи


У вступі обгрунтована актуальність роботи, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, а також положення, що розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра вимагає комплексного підходу.


У першому розділі наведено аналіз сучасного стану конструкторсько-технологічного процесу виготовлення виробів з натурального хутра, який показав, що конструкторсько-технологічна підготовка виробництва знаходиться на низькому рівні. Мало уваги приділяється політики асортименту, маркетинговим дослідженням, задоволенню вимог споживачів, покращанню технології виготовлення виробів з натурального хутра. Загальною особливістю виробництва ВНХ є недостатня якість технологічного процесу пошиття, а саме неякісне з'єднання шкурок.

Кількість систем для проектування одягу з кожним роком росте, але всі вони направленні на розв'язання проблем швейних підприємств. На сьогоднішній день мало уваги приділяється автоматизованому способу виготовлення виробів з натурального хутра.

Отже, у зв'язку з вищеподаним, особливо актуальною є розробка такої