LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра

структури масиву бази даних (МБД), був створений МБД графічних обєктів (жіночих пальт з натурального хутра) у розмірі 72 моделей. Цей масив організувався за принципом задоволення потреб споживачів на основі результатів анкетного опитування та за результатами продажу по торговельній мережі.

Методичне забезпечення підготовки вихідних даних, яке розроблено у дисертаційній роботі дає можливість, по-перше, враховувати та задовольняти потреби споживачів при виготовлені одягу будь-якого асортименту та з різного матеріалу; по-друге, зробити конкурентоспроможною дану продукцію і, по-третє, ПВД є необхідним елементом для реалізації автоматизованого способу проектування, що надасть можливість скоротити час та підвищити рівень проектування.


У третьому розділі враховуючи наявність інформаційної складової виготовлення зразка (3.4) в блоці технологія (3) в структурно-інформаційній моделі процесу проектування виробів з натурального хутра є необхідним елементом при розробці системи проектування швейних виробів з натурального хутра. Для підвищення якості ниткового з'єднання необхідно визначення критерію оцінки якості НЗ та факторів, які характеризують цей показник для проведення активного експерименту.

Для визначення критерію оптимізації був проведений відсіювальний експеримент (анкета, яка була запропонована двом групам (перша група визначала критерії оптимізації якості ниткового з`єднання, друга – фактори, які впливають на критерії оптимізації), який дав можливість попередньо оцінити критерії оптимізації, які мають найбільш суттєве значення. Другий етап відсіювального експерименту проводився за допомогою апріорного ранжування критеріїв оптимізації.

Рис.2.5.1. Синтез структури МБД жіночих

Пальт з натурального хутра

Аналізуючи побудовану діаграму (рис.3.3.1.1), доходимо висновку, що найбільш значимим критерієм оптимізації є розривальне зусилля.

Рис 3.3.1.1. Гістограма розподілу значущості критеріїв оптимізації


Проаналізувавши діаграму (рис.3.3.1.2), зробили висновок, що для подальшої роботи будуть використані такі фактори: кількість проколів на 1 пог. м10-2, кут шва та діаметр голки.


Рис. 3.3.1.2. Гістограма розподілу значущості групових факторів, які

впливають на якість НЗ


В результаті за критерій оптимізації обрано – розривальне зусилля (0,336), а факторами – кількість проколів (0,202), кут шва (0,196) та номер голки (0,183).

В результаті проведення експерименту за Боксом була отримана полиноміальна регресія другого ступеня, яка описує технологічний процес пошиття пластин:


у = 19,08 + 0,753X1 – 0,4931X2 – 0,3347X3 – 0 ,45X1X2 – 0,5363X21 – 0,4234X22 –0,4816X23,


яка дозволяє прогнозувати підвищення якості зразків шляхом варіювання керуючими факторами.

Математична модель (ММ), яка розроблена за результатами дослідження дасть змогу, по-перше, варіювати факторами і тим самим підвищувати рівень якості НЗ; по-друге, дасть можливість реалізації алгоритму виконання системи проектування хутрового одягу; по-третє, ММ дозволила оптимізувати параметри режимів виконання НЗ уот.= 20,07 Н при кількості проколів 6, куті шва 200 та номеру голки 65 і, таким чином, надати рекомендації для підприємств та фабрик хутрової промисловості.

Створена адекватна математична модель технологічного процесу пошиття виробів з натурального хутра є інформаційним блоком для розробки системи проектування ШВНХ.


У четвертому розділі розроблені математичні моделі, які характеризують технологічний процес виготовлення хутрового одягу складним методом розкрою у розпуск. Дані моделі дали можливість дослідити залежність кута розпуску від кута шва (рис. 4.2.1) та лінійних параметрів шкурки (рис.4.2.4 - 4.2.5).

Аналіз графіків показав, що при збільшені початкової довжини шкурки на 2 см кут α зменшується на 10 і, навпаки, при збільшені бажаної довжини шкурки на 2 см кут розпуску збільшується на 0,860, а при збільшені кут шва на 20 кут α збільшується на 2,420.

Встановлено, що при збільшені кута шва та початкової довжини шкурки кут розпуску прямо пропорційно збільшується і навпаки при збільшені бажаної довжини кут розпуску зменшуються.

При математичному моделюванні була врахована зміна конфігурації поверхні пластини після виконання ниткового з'єднання (рис.4.1.2).

Рис.4.1.2. Розрахункова схема геометричної моделі технологічного

процесу (розпуску і зшивання) виготовлення хутрових шкурокРис.4.2.1. Графік залежності кута розпуску від кута шва при постійних

параметрах шкурки

Рис.4.2.4. Графік залежності кута розпуску від початкової довжини

при Н2 = 100 м10-2: y1 - для γ = 10 рад180/π;

у2 - для γ = 15 рад180/π; у3 - для γ = 20 рад180/π;

у4 - для γ = 25 рад180/π

Рис. 4.2.5. Графік залежності кута розпуску від бажаної довжини

шкурки при Н1 = 55 м10-2: у1 - для γ = 10 рад180/π;

у2 - для γ = 15 рад180/π; у3 - для γ = 20 рад180/π;

у4 - для γ = 25 рад180/π

Після проведення розкрою у розпуск клинообразні смуги зшиваються і утворюється випукла поверхня висотою h, яка залежить від кута розпуску α.. Математична модель розрахунку висоти випуклої поверхні пластини представлена рівнянням (4.1.17):


, (4.1.17)


де В1 - ширина пластини до проведення розкрою у розпуск, м·10-2;

С - величина зміщення клину, м·10-2;

α - кут розпуску, рад·180/π;

Н1 - довжина пластини до проведення розкрою у розпуск, м·10-2;

к - кількість розпусків;

Δ - величина зменшення ширини пластини при утворенні випуклої поверхні, м·10-2.


Математичне моделювання технологічного процесу виготовлення хутрових шкурок при розкрої у розпуск дає можливість використанню ресурсозберігаючої технології виготовлення виробів з натурального хутра та розробки алгоритму реалізації автоматизованого способу проектування швейних виробів з натурального хутра, який складається з 4 -х етапів.

На першому етапі автоматизованого способу проектування швейних виробів з натурального хутра створюється ескіз моделі. Це можливо за рахунок одного зі способів введення або редагування раніше створеного ескізу (масив бази даних), т.п. якщо не влаштовує існуюча база даних, то художник методом розсування заповнює новим резервним рядком і відповідним кодом масив БД.

Введений ескіз у подальшому використовується як інформаційний елемент для створення опису, та є програмним модулем у виборі роботи над моделлю. Тут хотілось би зазначити, що вибір моделі конструктор може виконувати поза комп'ютером, тому що прямого зв'язку між малюнком і конструкцією на сьогодні не існує.

На другому етапі триває підготовка вихідних даних процедури розкрою у розпуск, розраховуються необхідні параметри для проведення розкрою та для