LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка спеціального взуття для шахтарів

Міністерство освіти і науки україни

Київський національний університет технологій та дизайну


Черепахіна раїса Зіннатівна


УДК 685.65.001.89
Розробка спеціального взуття для шахтарів


Спеціальність 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник – доктор технічних наук, професор,

Коновал Віктор Павлович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

завідуючий кафедрою конструювання та технології виробів із шкіри.


Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор,

Либа Володимир Петрович,

Хмельницький національний університет,

завідуючий кафедрою конструювання та технології виробів із шкіри;

– кандидат технічних наук, доцент,

Половников Ігор Іванович,

Український науково-дослідний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості,

директор.


Провідна установа: Львівська комерційна академія, Міністерство освіти і науки України, м. Львів


Захист відбудеться "23" червня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ – 11, вул. Немировича – Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технології та дизайну за адресою: 01601, м. Київ – 11, вул. Немировича – Данченка, 2.


Автореферат розісланий "18" травня 2005 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.В. ПерваяЗагальна характеристика роботи


Актуальність. Основним завданням взуттєвої промисловості є виготовлення високоякісних товарів, які б відповідали як споживчим, так і промисловим вимогам.

Дослідження щодо створення раціонального взуття в нашій країні та за кордоном проводяться давно. Аналіз існуючих конструкцій взуття спеціального призначення показав, що вітчизняне взуття не в повній мірі комфортне і не відповідає експлуатаційним вимогам. А закордонні зразки необхідно випробувати в умовах експлуатації на промислових підприємствах України, що є окремою дослідною роботою.

Методи створення спеціального взуття, що відомі у вітчизняній практиці, не стандартизовані і є сукупністю окремих методів, застосованих дослідниками вільно, у залежності від їх думки , тоді як найбільш важливими вихідними при проектуванні такого взуття повинні бути думки споживачів.

Сьогодні в основному оцінку якості взуття виробники проводять при дослідному носінні його, проте в методиці не передбачається використання можливостей кількісної оцінки носіями ступеня відповідності ергономічним і експлуатаційним вимогам. Крім того, при підготовці технічних умов ( ТУ ) на взуття ці вимоги приймаються в апріорі. Створення такої методики на основі експертних оцінок якісних показників, а потім ТУ на конструкцію і технологію є новим напрямком у взуттєвій галузі.

Для досягнення поставленої мети в роботі проведено дослідження умов експлуатації існуючого взуття.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до наукового напрямку ДБ-022 та ДБ-027 "Теоретичні основи технологічних процесів виготовлення взуття спеціального призначення з використанням матеріалів вітчизняного виробництва", які входили в тематичний план НДДКР Міністерства освіти і науки України (2000-2004рр.).

Мета і задачі дослідження. Основна мета роботи полягає у розробці методики створення ергономічного спецвзуття для шахтарів на основі соціологічних досліджень, аналізу умов праці, а також досліджень раціональної конструкції та технології його формоутворення.

Для досягнення поставленої мети були намічені такі задачі:

а) вивчити умови експлуатації взуття у вугільних шахтах;

б) провести соціологічні дослідження хвороб і травм стоп у шахтарів;

в) встановити комплекс вимог до матеріалів, а також до конструкції спецвзуття;

г) скласти ієрархію вимог до спецвзуття і розробити критерії відповідності їм;

д) дослідити та визначити необхідні матеріали, раціональні параметри щодо технології формоутворення взуття для шахтарів;

є) створити конструкцію, виготовити дослідну партію та провести перевірку відповідності базової моделі ергономічним і експлуатаційним показникам у реальних виробничих умовах.

Об'єкт дослідження – процес підвищення ергономічних та експлуатаційних показників якості спеціального взуття на базі розробки та впровадження методики визначення коефіцієнта комфортності.

Предмет дослідження – створити математичну модель інтегрального показника якості – коефіцієнта комфортності і на його основі розробити конструкцію та технологію взуття для шахтарів.

Наукова новизна.

  • В роботі створено алгоритм базової методики розробки комфортного спецвзуття, яка використовує засади маркетингу.

  • Вперше у взуттєвій технології створено методику визначення ієрархії вимог до спецвзуття, що дає можливість встановити пріоритети у вирішенні задач комфортності.

  • Розроблено універсальну класифікацію взуття в залежності від величини коефіцієнта комфортності і часу дослідного носіння.

  • Створено математичну модель та формулу розрахунку інтегрального показника – коефіцієнта комфортності – як кількісної оцінки якісного явища – відчуттів носіїв.

  • Розроблено нову методику дослідного носіння взуття з використанням коефіцієнта комфортності для дослідження якості взуття.

Практичне значення одержаних результатів.

Створена універсальна методика розробки комфортного спецвзуття для шахтарів дає можливість розробляти нові зразки з високими ергономічними і експлуатаційними показниками.

  • Розроблено технологію формоутворення нового взуття із застосуванням шкіри для верху "Велетень" і визначені раціональні технологічні нормативи операції формування