LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка спеціального взуття для шахтарів

методом "знакоперемінних температур".

 • Запропоновані нові сучасні терморегулюючі матеріали, мембрани для деталей підкладки і міжпідкладки взуття.

 • Розроблена нова конструкція взуття для шахтарів.

  Практична значимість роботи підтверджується патентом на промисловий зразок за заявою № 2003081418 від 05.08.03 і впровадженням результатів роботи на взуттєвому підприємстві СП "Зенкіс" та в реальних виробничих умовах шахти "Ломуватська" Луганської області.

  Теоретичні і практичні результати роботи використовуються в лекційних розділах предмету "Технологія виробів із шкіри" в БТЕТ (Брянківський технолого-економічний технікум).

  Програмне забезпечення, що було розроблено для апріорного рангування факторів під час досліджень, можна впровадити в навчальний процес ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації і використовувати як інструмент для подальших наукових досліджень при створенні нових зразків взуття.

  Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні теоретичних і експериментальних задач. За безпосередньою участю автора розроблені методики досліджень, наукові положення планування і проведення експерименту з вивчення вимог до нового взуття та дослідного носіння, а також обробка отриманих даних. Автору належать основні ідеї щодо створення алгоритму базової методики розробки конструкції взуття для шахтарів та технології його виготовлення, узагальнення, висновки.

  Апробація результатів роботи. Основні теоретичні та експериментальні положення, результати роботи доповідалися на наукових конференціях студентського та професорсько-викладацького складу КНУТД (2000-2004рр.).

  Публікація. За темою дисертації було підготовлено 8 наукових робіт, в тому числі 1 науковий звіт з теми ДВ-027 (за 0102U005506), серед них опубліковано - 5, в тому числі 3-у виданнях, що входять до переліку ВАК України та 1 патент.

  Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу та 4 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

  Робота надрукована на 118 сторінках, містить 14 рисунків, 42 таблиць, 107 найменувань використаних джерел та 81 сторінок додатків.

  Загальний обсяг дисертації становить 199 сторінок.

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертації: в ній поданий аналіз стану проблеми, сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, визначено мету і задачі дослідження.

  В першомурозділі проведено аналіз умов експлуатації взуття у вугільних шахтах, який показав, що основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами для стоп робітників шахт є: несприятливі метеорологічні умови, вугільний пил, забруднена шахтна вода, низька освітленість, незручність доріг, великий кут нахилу у виробках, залізничні рейки, шматки порід тощо. Вплив вищеназваних факторів є основною причиною підвищеної стомлюваності і численних травм стоп шахтарів.

  Проведений загальний аналіз типових травм і хвороб стоп у шахтарів показав, що два з трьох страждають від проблем зі стопами. За даними обстеження шахтарів Луганської області виявлені такі хвороби стоп: шкірні захворювання, мозолі, ревматизм, артрити, скривлені фаланги пальців та ін.

  Встановлено, що рівень захворюваності стоп у шахтарів значною мірою обумовлений незадовільною якістю або відсутністю спецвзуття. Загальний стан шахтарів залежить не лише від умов носіння взуття, але і його конструкції та матеріалів.

  Попередні соціологічні дослідження дозволили вивчити думку конкретних носіїв стосовно вимог до комфортного взуття і створити ієрархію факторів, які задовольнять ці вимоги.

  Відмічено ряд робіт з пошуку методів розробки взуття спеціального призначення. Проте, незважаючи на значну кількість здійснених досліджень в галузі проектування взуття, в них немає достатньої обґрунтованості критеріїв його комфортності.

  Опрацьовані літературні джерела наукової та технічної інформації дозволили сформулювати мету роботи, обгрунтувати необхідність проведення комплексу теоретичних і експериментальних досліджень.

  В другому розділі в основному наведені теоретичні дослідження процесу визначення комфортності спеціального взуття на передпроектній стадії його створення.

  В роботах Либи В.П., Ченцової К.И., Коновала В.П., Горбачека В.Е., Фукіна В.А., Калити А.М. та інших показано, що головними критеріями комфортності взуття є відчуття і думка носіїв. Тому нова конструкція взуття проходить випробування в процесі дослідного носіння.

  Найважливішою стороною в цій роботі є розробка методики кількісної оцінки показників комфортності. Оскільки суб'єктивна оцінка споживачів, за визначенням Забродіна Ю.М., Либи В.П., Євланова Л.Г., Бардина К.В. та інших близька за точністю до інструментальної, в роботі прийнято вважати, виходячи з теорії ймовірності, кількісну оцінку вибірки об'єктивною для генеральної сукупності носіїв.

  Показано, що процес проектної розробки спецвзуття можна стандартизувати у вигляді чіткого алгоритму одним із перших етапів якого є визначення показників якості через опитування та аналізу органолептичних відчуттів носіїв. З використанням математичних методів апріорного рангування факторів при розрахунку коефіцієнтів узгодженості думок експертів, розроблений метод розрахунку комплексної оцінки комфортності.

  Для перевірки цієї гіпотези вирішені такі завдання:

  ● розроблений метод кількісної оцінки відчуттів носіїв стосовно однієї вимоги. При цьому використана дискретна шкала відповідей, яка носить характер семантичного диференціалу (див.табл.1)

  Таблиця 1

  Приклад інтерпретації відповідей респондентів на запитання про відповідність взуття до певних вимог

  Вимога: взуття повинно не пропускати вологу

  Взуття пропускає вологу

  Взуття трохи пропускає вологу

  Важко визначити

  Взуття майже не пропускає вологу

  Взуття не пропускає вологу

  Шкала семантичного диференціалу

  Смислове значення

  Ні

  Скоріше ні

  І так і ні

  Скоріше так

  Так


  Числовий код відповіді

  К-1

  К-2

  К-3

  К-4

  К-5


  ● розроблена техніка розрахунку відповідності взуття певній вимозі.

  Запропоновано використовувати відсіюючий експеримент, що базується на присвоєнні рангів факторам. Прийнято приймати один фактор за


 •