LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка спеціального взуття для шахтарів

создания гибких технологических линий производства изделий из кожи" – Шахты. 2004. - С.8 -10.

6. Теоретичні основи технологічних процесів виготовлення взуття спеціального призначення з використанням матеріалів вітчизняного виробництва.

Тема 027 ДБ: Звіт по НДР, розділ 1. Київський національний університет технології та дизайну .- УДК 685.34.077. № ДР 0102U 005506- К., 2004. – С.6-35.У публікаціях: 1,2,3 автору належать основні положення, постановка задач досліджень, наукові положення планування і проведення експерименту, обробка результатів досліджень; 4,6 автору належать основні ідеї щодо створення методики розробки конструкції взуття, технології його виготовлення, узагальнення, висновки; 5 автору належать основні положення публікації і узагальнення.АНОТАЦІЯ

Черепахіна Р.З. Розробка спеціального взуття для шахтарів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.06 – технологія взуттєвих та шкіряних виробів – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2005.

На основі аналізу умов праці в підземних шахтах, статистичних даних про захворювання стоп шахтарів і соціологічних досліджень якості спецвзуття був визначений комплекс ергономічних і експлуатаційних вимог до матеріалів і конструкції взуття. Встановлено, що для розробки спецвзуття для шахтарів слід обгрунтувати склад і структуру вихідних даних, серед яких найбільш важливими повинні бути думки споживачів. З цією метою проведені маркетингові дослідження, в ході яких визначена ієрархія вимог до спецвзуття, і розроблені критерії її відповідності вимогам комфортності. Висунута гіпотеза про те, що узагальненим показником якості взуття може бути комплексна оцінка комфортності експертами .

Створена математична модель комплексного показника комфортності як кількісна оцінка якісного явища – відчуттів та думок носіїв.

На основі ієрархії вимог до взуття для шахтарів, вимог техніки безпеки із урахуванням існуючих ДСТ розроблено технічні умови та асортиментний ряд із 3-х моделей чоловічих напівчобіт литтьового методу кріплення.

Теоретично і експериментально доведено доцільність використання у технологічному процесі формоутворення взуття із шкіри "Велетень" нового методу "знакоперемінних температур". Визначені раціональні технологічні нормативи операції формування взуття.

Рекомендовані нові сучасні матеріали для підкладки і проміжних деталей взуття. Унікальні властивості мембрани Sympatex дозволяють уникнути такі протиріччя у вимогах до взуття, як бути одночасно паровідвідним із середини і водонепроникним ззовні. Мембрана Sympatex запропонована в якості проміжного матеріалу для взуття.

Розроблена нова методика дослідного носіння взуття з використанням математичної моделі комплексного показника комфортності.

Ключові слова: ієрархія вимог, коефіцієнт комфортності, натуральна шкіра, формоутворення, мембрана, експлуатаційні й ергономічні властивості, технологічні нормативи, дослідне носіння.АННОТАЦИЯ


Черепахина Р.З. Разработка специальной обуви для шахтеров .

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.06 – технология обувных и кожевенных изделий – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2005.

Исследования последних лет в области проектирования обуви специального назначения подтверждают, что современные методы разработки основываются на анализе условий труда работающих и с учетом их специфичных требований. Методы разработки спецобуви сведены к експериментальным исследованиям защитных свойств материалов и разработке технологии изготовления спецобуви с защитными свойствами. Отсутствует достаточная ясность в оценке комфортности спецобуви.

Целью работы являлись исследования комплекса эргономичных и эксплуатационных требований к материалам и конструкции комфортной спецобуви для шахтеров. Установлено, что для разработки комфортной спецобуви следует обосновать состав и структуру исходных данных, среди которых наиболее важными должны быть мнения потребителей (носчиков). С этой целью проведены маркетинговые исследования, в ходе которых была определена иерархия требований к спецобуви и разработаны критерии ее соответствия требованиям комфортности.

Впервые создана математическая модель комплексного показателя комфортности обуви как количественная оценка качественного выражения - ощущений и мнения носчиков. На основе иерархии требований к спецобуви для шахтеров, а также требований техники безопасности, с учетом действующих стандартов разработан ассортиментный ряд из трех моделей мужских полусапог литьевого метода крепления.

Теоретически и експериментально доказана целесообразность использования в техпроцессе формования обуви из кожи "Велетень" нового метода "знакопеременных температур". Определены рациональные технологические нормативы операции формования обуви. Предложены новые современные материалы для подкладки и межподкладки обуви.

Разработана и апробирована новая методика опытной носки обуви с применением математической модели комплексного показателя комфортности.

Ключевые слова: иерархия требований, коэффициент комфортности, натуральная кожа, формование, мембраны, эксплуатационные и эргономические свойства, технологические нормативы, опытная носка.


SUMMARY


R.Z. Cherepakhina. Special Footwear.

Elaboration of methods, technology and design.

(Manuscript)

Dissertation for obtaining degree (Candidate of Science) in Footwear Technology.

Kiev National University of Technology and Design. Kiev, 2005.


The purpose of this dissertation is to determine the whole complex of Design and Materials for Special footwear to assist the foot to perform some abnormal tasks in mining.

The author demonstrates the advisabilities of using "Veleten" Leather Materials in Technology of this type of footwear and argued that new modern lining material "Sympatex" is the most suitable for men's footwear in coal-mining industry.

It was defined the most efficient technological standards of the way the special footwear is made up.

Using moulded methods of fixing the author has designed 3 patterns of men's boots for miners/