LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка спеціального термозахисного одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ОСТАПЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

УДК 687.174:687.016
РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНОГО термоЗАХИСНОГО ОДЯГУ

ДЛЯ ВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ


Спеціальність 05. 19. 04 – технологія швейних виробівАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ - 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник: доктор технічних наук, професор

Колосніченко Марина Вікторівна,

Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу


Офіційні опоненти:


доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Березненко Микола Петрович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри технології та конструювання швейних виробівкандидат технічних наук, доцент Мищенко Ганна Іллівна, Хмельницький університет економіки і підприємництва, доцент кафедри менеджменту організаційПровідна установа: Хмельницький національний університет

Міністерства освіти і науки України (м. Хмельницький)Захист відбудеться " 22 "_лютого_ 2007 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2


Автореферат розісланий "19" січня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент Н.В.Первая

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Нафтогазова промисловість України є важливою галуззю народного господарства України, яка відіграє головну роль у енергетичному балансі країни. Все гостріше встає проблема дефіциту запасів нафти та газу, про що свідчить прийняття Урядом національної програми "Нафта і газ України до 2010 року", яка була схвалена постановою Кабінету Міністрів України №125 від 17.02.1995р., а також покладена в основу Концепції розвитку паливно-енергетичної програми України на період до 2010р. Газ та нафта складають 63% усіх енергоносіїв, які споживаються в Україні, а газ складає 45% усіх енергоносіїв у країні (інше – це нафта, вугілля, ядерне пальне та інше). Причому Україна задовольняє свої потреби в газі власного видобутку лише на 24% і займає 3 місце у світі за обсягом закупівлі газу і шосте місце за обсягом споживання газу.

Нормативна база в галузі розроблення, виробництва і використання засобів індивідуального захисту потребує перегляду, а також напрацювання нових нормативних актів відповідно до європейських норм. Тому Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2001р. №952 було затверджено Програму розвитку виробництва засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) працівників на 2001 – 2004 роки. Програма підготовлена з урахуванням вимог Указу Президента від 14.09.2000р. №1072 "Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу".

Реалізація заходів всіх Програм та указів дасть змогу забезпечити захист працівників від дії НШВФ, знизити рівень травматизму та профзахворюваності, удосконалити нормативно-правове забезпечення розроблення та освоєння виробництва нових різновидів ЗІЗ, підвищити якість зазначених виробів до рівня європейських стандартів. Це сприятиме забезпеченню працівників ЗІЗ вітчизняного виробництва, що зменшить залежність від імпорту, та збільшенню кількості робочих місць.

Актуальність теми дисертаційної роботи обумовлена розробкою більш ефективного вітчизняного спеціального термозахисного одягу із прогнозованими характеристиками та підвищеними вимогами до надійності і терміну експлуатації.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно з науковим напрямом № Н/н 1.06. 1998-2007 рр. „Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення" відповідно до перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД, а також наукового розділу №Н/н 1-06-5/06 „Теоретичні та практичні основи створення спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу та технологічних процесів раціонального використання матеріалів".

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка спеціального захисного одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт в умовах підвищених температур та інфрачервоного випромінювання. Робота спрямована на підвищення ефективності використання спеціального термозахисного одягу із

прогнозованими характеристиками та підвищеними вимогами до надійності і терміну експлуатації.

Задачі дослідження. Досягнення поставленої мети реалізовано шляхом вирішення наступних задач:

- вивчення фізіологічних реакцій організму людини на дію підвищених температур;

- теоретичні дослідження теплообміну в системі „людина – одяг – оточуюче середовище";

- вивчення особливостей теплообміну людини, захищеної одягом у вигляді пакету текстильних матеріалів, з оточуючим середовищем в умовах підвищених температур;

- розробка установки і методики для дослідження теплофізичних властивостей пакету текстильних матеріалів;

- експериментальні дослідження теплофізичних властивостей пакету текстильних матеріалів в умовах підвищених температур;

- фізіолого-гігієнічні дослідження і натурні випробування аварійно-рятувального одягу у виробничих умовах;

- визначення ефективності застосування аварійно-рятувального одягу у конкретних виробничих умовах.

Обєктом досліджень є процес підвищення якості спеціального одягу для робітників під час ліквідації відкритих газових фонтанів, що горять.

Предметом досліджень є розробка спеціального термозахисного одягу для ведення аварійно-рятувальних робіт.

Методи досліджень. Теоретичною та методологічною основою є теорія