LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способів інтенсифікації забарвлення натурального хутра

Київський державний університет технологій та дизайнуКозарь Оксана Петрівна


УДК 675.6.026Розробка способів інтенсифікації забарвлення

натурального хутра
05.19.05. -Технологія шкіри та хутра

Автореферат на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 1999
Дисертація є рукописом.

Робота виконана в Мукачівському технологічному інституті Міністерства освіти України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Тебляшкіна Людмила Іванівна

Мукачівський технологічний інститут, проректор з навчальної роботи, завідувачка кафедрою


Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор

Нестеров Владислав Петрович

Українська технологічна академія, президент, м.Київ


Кандидат технічних наук, доцент

Бехарський Владислав Йосипович

Кафедра технології шкіри та хутра, Київський державний університет технологій та дизайнуПровідна установа:

Херсонський державний технічний університет, м. ХерсонЗахист відбудеться 9 лютого 2000 р. о 10 00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського державного університету технологій та дизайну, 252601, м.Київ, вул Немировича -Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КДУТД, 252601, м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2


Автореферат розісланий 30 грудня 1999 року.


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Журавський В.А.
Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. На хутрових фабриках та підприємствах побутового обслуговування для фарбування натурального хутра в основному використовують окислювальні барвники. Фарбування ними виконують при низьких температурах. У більшості випадків такі барвники утворюють на хутрі глибокі насичені кольори чорної та коричневої гами. Проте використання окислювальних барвників має ряд недоліків: значна тривалість процесу, деяке погіршення пластичних властивостей шкірної тканини, низька світлостійкість забарвлення волосяного покриву, вузька гама кольорів, токсичність деяких хімічних матеріалів. Удосконалення відомих способів фарбування хутра традиційним класом барвників з метою вилучення з фарбувального розчину токсичних хімматеріалив дасть змогу і надалі з їх допомогою відновлювати споживчі властивості хутряних виробів, цим самим отримувати хорошу імітацію цінних видів хутровини, що є на сьогодні актуальним.

На сьогоднішній день користується попитом хутро яскравих, насичених кольорів. Широку гаму кольорів на хутрі можна отримати за допомогою нетрадиційних класів барвників: кислотних, їх сумішей (діад і тріад), композицій кислотних та катіонних барвників тощо. Разом з цим, їх використання дає можливість значно спростити технологію фарбування за рахунок виключення стадії протравлювання та інтенсифікації процесу фарбування, що, в свою чергу, приводить до економії енергоносіїв, зменшення витрат хімматеріалів. Застосування цих барвників та їх композицій дає можливість створювати нові, фантазійні, досі невідомі кольори і відтінки, фарбувати хутро під колір тканини .

Метою даної роботи є удосконалення існуючих та розробка нових способів фарбування натурального хутра з використанням окислювальних, кислотних та композицій кислотних та катіонних барвників. Дослідження проводили за трьома напрямами:

- удосконалення існуючих способів фарбування хутра з використанням окислювальних барвників шляхом об'єднання в єдину систему технологічних параметрів процесів нейтралізації, протравлювання та фарбування;

-інтенсифікація забарвлення хутра кислотними барвниками та сумішами на їх основі;

- розширення гами забарвлення волосяного покриву хутра з використанням кислотних та катіонних барвників за рахунок зміни технологічних параметрів фарбування.

Робота виконана на кафедрі легкої промисловості Мукачівського технологічного інституту (МТІ) у відповідності з науковим напрямком її діяльності на 1996-1999 рр. "Створення нових матеріалів, сучасних технологій

та математична обробка бази даних"

Наукова новизна роботи.

- удосконалено існуючі способи фарбування хутра з використанням окислювальних та кислотних барвників шляхом узгодження в єдину систему технологічні параметри нейтралізації, протравлювання та фарбування;

- вперше розроблено спосіб фарбування хутра в чорний колір окислювальними барвниками без токсичного пірокатехіну з використанням сульфату міді та біхромату калію;

- суттєво підвищена інтенсивність забарвлення волосяного покриву хутра кислотними барвниками внаслідок введення в фарбувальний розчин двох інтенсифікаторів з різними механізмами дії;

- вперше розроблено технологічний режим фарбування хутра композицією кислотних і катіонних барвників;

- отримано адекватні , відтворювані, математичні моделі фарбування хутра окислювальними, кислотними, композиціями кислотних та катіонних барвників;

- визначено характер взаємодії кератину волосяного покриву хутра з кислотними та катіонними барвниками за допомогою ІЧ-спектроскопії.

Практичне значення одержаних результатів:

- Удосконалено спосіб фарбування хутра окислювальними барвниками, що дає змогу виключити з фарбувального розчину токсичні хімматеріали, отримати якісне чорне забарвлення волосяного покриву;

- за рахунок зміни складу фарбувального розчину та підвищення інтенсивності забарвлення хутра окислювальними барвниками одержано економічний ефект, що підтвержено актом впровадження на Ужгородському ДППО "Хімчистка";

-розроблений та апробований в умовах підприємств побутового обслуговування спосіб фарбування хутра кислотними барвниками, який дає змогу суттєво підвищити інтенсивність забарвлення волосяного покриву хутра шляхом сумісного використання двох типів інтенсифікаторів;

- показана можливість зміни забарвлення волосяного покриву хутра внаслідок змін рН розчину під час