LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способів інтенсифікації забарвлення натурального хутра

фарбування кислотними і катіонними барвниками.

Особистий внесок автора - наукові ідеї дисертаційної роботи, вибір напрямку, методик та об'єктів дослідження, постановка та обговорення результатів експерименту, а саме:

- вивчення впливу виду та концентрацій складових нейтралізуючих, протравних та фарбувальних розчинів, параметрів обробки на інтенсивність забарвлення хутра; це дало змогу розробити оптимальні технологічні параметри фарбування хутра окислювальними та кислотними барвниками, композиціями кислотних та катіонних барвників;

- здійснення статистичної оптимізації технологічних режимів, створення математичних моделей фарбування хутра окислювальними, кислотними, композиціями кислотних та катіонних барвників;

- одержання та інтерпретація ІЧ-спектрів поглинання;

- апробація та впровадження результатів досліджень на Ужгородському державному підприємстві побутових послуг "Хімчистка";

Апробація. Результати досліджень по темі дисертації доповідались на І-ій міжнародній конференції "Сучасні технології ресурсозберігання" (м.Партенід, 1997р.), ювілейній міжнародній науково-технічній конференції "Новітні технології в легкій промисловості та сервісі" (м.Хмельницький, 1998р.), науково-технічній конференції "Фізико-хімічні основи та принципи створення новітніх технологій в текстильній та легкій промисловості" (м.Хмельницький, 1996р.), І-ій науково-практичній конференції "Сучасна контрольно-вимірювальна техніка промислових виробів та їх сертифікація" (м.Мукачево, 1997р.), щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і молодих вчених Мукачівського технологічного інституту (м.Мукачево, 1996-98р.р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в шести друкованих працях.

Об'єм роботи. Дисертаційна робота викладена на 149 сторінках машинописного тексту, вміщує вступ, огляд літератури, три розділи експериментальної частини, висновки, список використаних джерел та додатки. Робота вміщує 34 таблиці, 37 рисунків, 7 додатків. Бібліографія вміщує 120 найменувань.


Основний змІст

У вступі обгрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, викладені основні положення проблеми, яка розглядається. Сформульована мета, викладені наукова новизна і практичне значення роботи.

Розділ 1. Огляд літератури.В огляді літератури проаналізовані сучасні напрямки в галузі фарбування натурального хутра, критично розглянуті теоретичні передбачення і практичне виконання підготовчих процесів та операцій, процесу фарбування хутра окислювальними барвниками. Наведені відомості про використання інших класів барвників (кислотних, активних, дисперсних) для фарбування різних видів хутра. На підставі аналізу літературних даних обгрунтована можливість удосконалення відомих способів фарбування натурального хутра окислювальними барвниками, кислотними та сумішами на їх основі, створення нових способів фарбування.

Розділ 2. Об'єкти і методи дослідження. Основні об'єкти дослідження: шкурки білого кроля (ГОСТ 2974-75), шкурки песця ( ГОСТ 7179-70), хутро норки ( ГОСТ 10322-71), вичинені по єдиній технології.

Оцінку інтенсивності забарвлення досліджуваних зразків проводили за допомогою коефіцієнту поглинання, який визначали за рівнянням Гуревича-Кубелки-Мунка, виходячи із коефіцієнтів відбиття, визначених за допомогою універсального фотометра (ФОУ У-4.2). Взаємодію кератину волосяного покриву хутра з барвником досліджували за допомогою ІЧ-спектроскопії на приладі Specord M- 80 в області 4000-200 см-1.

Для створення математичної моделі способу фарбування, в роботі використали статистичну оптимізацію за методом Гауса-Зейделя.

Вивчення властивостей хутра здійснювали шляхом встановлення хімічних та фізико-механічних показників волосяного покриву та шкірної тканини згідно типових методик та ГОСТів за допомогою хімічного аналізу та інструментальних засобів дослідження.

Розділ 3. Удосконалення процесу фарбування натурального хутра в чорний колір окислювальними барвниками без пірокатехіну. Дослідження в напрямку удосконалення технології фарбування хутра кроля в чорний колір окислювальними барвниками в умовах підприємств побутового обслуговування без пірокатехіну проводили при умові узгодження всього комплексу процесів та операцій двома шляхами:

- вивченням впливу протравних матеріалів та їх сумішей на отримання чорного кольору волосяного покриву шкурок кроля;

- шляхом заміни пірокатехіну на менш токсичні, близькі за будовою хімічні матеріали.

Нами опробована суміш протравних матеріалів з метою поєднання позитивних властивостей біхромату калію та сульфату міді для отримання чорного кольору волосяного покриву при фарбуванні окислювальними барвниками без пірокатехіну. Вивчено вплив тривалості процесу протравлювання при використанні різних протравних матеріалів та їх сумішей, оптимізовано склад матеріалів для протравлювання у вигляді суміші CuSO4 - K2Cr2O7, вивчено вплив концентрації п-фенілендиаміну, резорцину, пероксиду водню в фарбувальному розчині, рН останнього; вивчена кінетика процесу фарбування. Внаслідок проведених досліджень створено такий оптимальний технологічний режим для протравлювання та фарбування хутрових шкурок кроля в чорний колір окислювальними барвниками без використання токсичного пірокатехіну:

-нейтралізація : поверхнево-активна речовина (ПАР)- 2,0 г/л, гідроксидамонію (25%-ий) - 1,0 г/л, карбонат натрію - 1,0 г/л, РК =25, t =25-300C, тривалість 30-60 хв;

-протравлення: біхромат калію- 0,8 г/л, сульфат міді-3,2 г/л, хлорид натрію–10,0г/л, оцтова кислота(30%)-1,0 г/л, ОП-10 –1,0 г/л, РК=20, тривалість 4 год, температура 300C;

-фарбування: п-фенілендиамін –5,0 г/л, резорцин -1,0г/л, гідроксид амонію (25%-ий) -1,5 г/л, пероксид водню (30%-ий) -7,0 г/л, РК=20, тривалість 4 год, температура 30-350C.

При фарбуванні за запропонованим способом отримано хутро кроля з волосяним покривом, який має насичений, рівномірний, глибокий чорний колір, за стійкістю до фізико-хімічних дій - близький до еталону. Економічний ефект від впровадження способу фарбування 1000 шт. хутрових шкурок окислювальними барвниками при використанні вищезгаданої суміші протравних матеріалів становить 188,89 грн; це дозволяє знизити розцінки на таку послугу на 13%, відповідно, обумовлює в умовах ринкової економіки підвищення конкурентноздатності підприємств побутового обслуговування.

Експериментальні дані по фарбуванню хутра окислювальними барвниками в чорний колір згідно розробленого способу були математично описані