LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способів інтенсифікації забарвлення натурального хутра

забарвлення.

При вивченні ІЧ-спектрів поглинання кератину, який забарвлений композицією кислотних та катіонних барвників, особливу увагу приділяли зміні довжин хвиль та інтенсивностей характеристичних смуг поглинання валентних коливань груп RSO3H (область 1200см-1) , солей групи СОО - ( 1420-1300см-1), Аміда І (1620см-1) і Аміда ІІ (1550 см-1). Зсув в бік зменшення довжин хвиль вказаних угрупувань (рис.4) свідчить про їх структурні зміни в просторі. Збільшення інтенсивності та розщеплення характеристичної смуги солей групи СОО- доводить припущення про утворення іонного зв"язку між катіонним барвником та кератином хутра по карбоксильній групі, а порівняння пікових інтенсивностей Аміда І і Аміда ІІ забарвленого кератину кислотно-катіонною композицією і нефарбованого хутра показує на утворення певних молекулярних комплексів на основі цих груп.


Процес фарбування хутра композицією кислотних та катіонних барвників в системі нейтралізація-фарбування математично описаний у вигляді поліному

y= + 303,95 + 13,67x1 + 9,96x2 - 24,28x3 + 39,28x4 + 7,75x5 - 8,08x12 - 9,21x22 - 92,71x32 - 31,03x42 - 3,20x52

Точка оптимуму, знайдена згідно методу статистичної оптимізаціїї Гауса-Зейделя в порівнянні з точкою оптимуму, знайденою експериментально, представлена в табл.3.

Графічна інтерпретація пошуку оптимуму (рис.5) доводить, що оптимізація процесу фарбування хутра кислотно-катіонною композицією барвників на етапі лабораторних досліджень і статистична оптимізація за методом Гауса-Зейделя дають близькі результати.

На підставі проведених досліджень розроблено спосіб фарбування натурального хутра композицією кислотних і катіонних, якому передує стадія нейтралізації: суміш барвників - 6% від маси зразка, хлорид натрію - 4% від маси зразка, МЕА - 2,0 г/л, бутанол - 20,0 г/л, рН фарбувального розчину 4,5-5, тривалість 2 год, температура 35-400 С, РК=20. Фарбоване хутро характеризується хорошими показниками волосяного покриву та шкірної тканини. Даний спосіб фарбування апробовано і впроваджено в умовах підприємства.

Висновки

1.Значна частина натурального хутра фарбується на хутрових підприємствах або перефарбовується на підприємствах побутового обслуговування. Підготовчі операції та процес фарбування хутра визначають інтенсивність і якість забарвлення хутра при використанні різних класів барвників. Інтенсифікація забарвлення натурального хутра є важливою та актуальною.

2.Розробку нових і удосконалення відомих способів фарбування хутра окислювальними, кислотними барвниками, композиціями кислотних та катіонних барвників проводили, користуючись єдиним підходом вирішення технологічного питання –послідовним наближенням до оптимальних параметрів з узгодженням в єдину систему процесів нейтралізації, протравлення та фарбування. Оптимальні параметри, визначені експериментально та розраховані з використанням статистичної оптимізації за методом Гауса-Зейделя практично співпадають.

3.Розроблені способи фарбування хутра кроля в чорний колір окислювальними барвниками без токсичного пірокатехіну: 1) при використанні суміші протравних матеріалів; 2) при використанні замість пірокатехіну інших напівпродуктів окислювального фарбування. Запропоновані способи фарбування хутра кроля в чорний колір є економічно вигідними, так як дозволяють підвищити рентабельність процесу при збереженні розцінок на фарбування хутрових шкурок або знизити розцінки на 10-13% при збереженні незмінної рентабельності.

4. Інтенсивність забарвлення хутра кислотними барвниками суттєво підвищується внаслідок введення в фарбувальний розчин інтенсифікаторів з різними механізмами дії: МЕА і н-бутанолу. Використання обмеженої кількості кислотних барвників у вигляді діад та тріад за розробленим способом дає можливість отримувати різноманітні, досить оригінальні кольори і відтінки волосяного покриву хутра кроля, песця та норки. При використанні діади кислотних барвників (чорного і зеленого) показана можливість в умовах підприємств побутового обслуговування фарбування волосяного покриву хутра песця в глибокий чорний колір без відтінків.

5. Розроблений спосіб фарбування композицією кислотних та катіонних барвників дає змогу в умовах підприємств отримувати насичені, інтенсивні кольори червоно-коричневої та жовто-зеленої гами волосяного покриву хутра. За рахунок зміни pH фарбувального розчину при використанні суміші кислотного та катіонного барвників можна отримувати різноманітні кольори та відтінки волосяного покриву хутра.

6.Механізм взаємодії кератину волосяного покриву хутра з кислотним барвником та кислотно-катіонною композицією барвників обгрунтовано з допомогою ІЧ-спектроскопії.

7.Проведена апробація розроблених способів в умовах підприємств побутового обслуговання.


Список опублІкованих праць за темою дисертацІЇ

1. Мигалина Ю.В., Тебляшкіна Л.І., Козарь О.П. Фарбування натурального хутра кислотними барвниками //Легка пром-сть, -1996. - №3. – с.65-67.

2. Козарь О.П., Мигалина Ю.В., Тебляшкіна Л.І. Використання сумішей кислотних барвників для фарбування натурального хутра //Вісник Технол. ун-ту Поділля, ч.І.- 1998. -№4. –с.120-122.

3. Козарь О.П. Ресурсозберігаюча технологія фарбування натурального хутра в чорний колір окислювальними барвниками // Легка пром-сть, -1999. -№ 1-2. – с. 69-70.

4. Козарь О.П. Колорування хутра композиціями кислотних та катіонних барвників // Легка пром-сть, -1999. - №3 – 57с. .

5. Тебляшкіна Л.І., Мигалина Ю.В., Козарь О.П. Використання кислотних барвників для колорування натурального хутра // Праці науково-техн. конф."Фізико-хімічні принципи створення новітніх технологій в текстильній та легкій промисловості" -Хмельницький: ТУП.-1996.-с. 4-5.

6 Мигалина Ю.В.,.Тебляшкина Л.И, Козарь О.П. Альтернативное решение вопроса замены некоторых полупродуктов окислительного крашения натурального меха // Труды І-ой научно-практ. конф. "Современная контрольно-испытательная техника промышленных изделий и их сертификация" (СКИТ-97).-Вып.1. –К.: ДАЛПУ, –1997. –с.220 –223.

7. Позитивне рішення на видачу патента - №99063274 від 6.12.0.1999 р. МПК6 D06P/32. Спосіб фарбування волосяного покриву хутра /Козарь О.П., Мигалина Ю.В.Тебляшкіна Л.І.(Україна); Заявл.14.06.99.


АнотацІЯ

Козарь О.П. Розробка способів інтенсифікації забарвлення натурального хутра. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.19.05. – технологія шкіри та хутра. – Київський державний університет технологій та дизайну, Київ,