LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способу одержання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток

КИїВСьКИЙ національний УНіВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГіЙ та ДИЗАЙНу
PОГАТІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДPОВИЧ


УДК 677.025РОЗPОБКА СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ ТPИКОТАЖУ

ЗАДАНОЇ ТОВЩИНИ ЗІ СКЛЯНИХ НИТОК
Спеціальність 05.19.03 - технологія текстильних матеріалівАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуттянаукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 2003Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник - доктор технічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Моісеєнко Федір Андріанович,

КНУТД, професор кафедри технології

трикотажного виробництва

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Васильченко Василь Миколайович,

КНУТД, професор кафедри інженерної механіки


кандидат технічних наук

Кохана Ірина Миколаївна,

Інститут проблем матеріалознавства НАН України,

старший науковий співробітник відділу композиційних матеріалів


Провідна установа - Київський державний науково-дослідний іститут текстильно-галантерейної промисловості Міністерства промислової політики України


Захист відбудеться 23 травня 2003 року о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, МСП, Київ-11, вул.Немировича-Данченка, 2

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, МСП, Київ-11, вул.Немировича-Данченка, 2, корпус 1

Автореферат розісланий 22 квітня 2003 року.


Вчений секретар спеціалізованої вченої радиТарасенко А.І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В умовах інтенсифікації виробництва, впровадження високих температур та тиску, а також глибокого холоду в промисловій технології, ракето- та авіабудівництві, атомній енергетиці та інших галузях значна увага надається термічній ізоляції. Це потребує розробки та впровадження прогресивних термоізоляційних конструкцій, а також технологій їх виготовлення.

Особлива увага також приділяється розробці та виробництву нових матеріалів, які дозволяють максимально замінити такий головний конструкційний матеріал, як метал. Такими матеріалами є пластмаси та композиційні матеріали. В деяких випадках композити мають такі унікальні властивості, яких не мають окремо взяті вихідні ні матеріали, ні просте їх сполучення.

Пошук матеріалів, які мають велику термостійкість, здатність затримувати шкідливе випромінювання, лужно-хімічну стійкість, зниження тепло- та звукопроводності призвели до появи текстильних виробів з вуглецевих, графітових, скляних, базальтових та інших ниток, які вважаються нетрадиційними для текстильного виробництва. Ці вироби з успіхом використовують як армуючі елементи (каркаси) в композитах, забезпечуючи їм високі механічні властивості.

Трикотажна промисловість забезпечує виробництво товарів як побутового, так і технічного та спеціального призначення.

Процес виробництва текстильних наповнювачів та ізоляційних виробів збільшеної товщини накладанням одне на друге полотен в декілька шарів та з'єднанням поміж собою шляхом прошивки є трудоємким та довготривалим.

Аналіз ефективності та технологічності відомих способів в'язання трикотажу великої товщини, виявлення найбільш простого способу виготовлення трикотажу без суттєвих переробок в'язального обладнання, розробка нових способів в'язання, які дають можливість варіювати в широких межах товщину трикотажа при виготовленні його з технічних видів сировини - все це дозволяє підвищити ефективність виробництва, покращити якість продукції та розширити асортимент трикотажних виробів технічного призначення.

Серед трикотажу технічного призначення видне місце посідає трикотаж зі скляних ниток, який з успіхом використовується як полотно та вироби в натуральному вигляді, так і для армування склопластиків. Огляд та аналіз наукових робіт з питань переробки склониток на в'язальному обладнанні показав, що ця сировина перероблюється зі значними труднощами і в кожному конкретному випадку необхідно створювати особливі умови в'язання.

В зв'язку з цим, вирішення питань, які пов'язані з розробкою нових способів виготовлення трикотажу технічного призначення заданої постійної або змінної в широких межах товщини в процесі в'язання, розробкою технології в'язання на існуючому в'язальному обладнанні, є актуальним.

З огляду на ці обставини дисертація присвячена розробці способу одержання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток.


Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках госпрозрахункових робіт, які виконувалися на кафедрі технології трикотажного виробництва КНУТДв 1984 - 1989 рр., та науково-дослідної роботи, яка проводилася в Київському національному університеті технологій та дизайну в 2000-2002 рр. "Розробка основ теорії акустичних, теплофізичних, реологічних властивостей волокон, плівок, ниток, тканин та різних видів комплексної пряжи", рег. № 0100U003055.


Мета і задачі дослідження.

Мета роботи - pозpобка способу одержання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток, який дозволяє отримати теpмоізоляційний матеpіал та наповнювач товстостінних композитів.

Для досягнення поставленої мети в дисертації були намічені й вирішені наступні задачі:

  • аналіз ефективності й технологічності способів в'язання трикотажу заданої товщини;

  • виявлення найбільш простого способу його виготовлення на в'язальному обладнанні та pозpобка нового;

  • створення умов переробки склониток на в'язальному обладнанні;

  • вибіp методу проектування параметрів трикотажу заданої товщини;

  • промислова перевірка розробленого способу одержання трикотажу заданої товщини.

Об'єкт дослідження – спосіб виготовлення трикотажу заданої товщини.

Предмет дослідження – трикотаж технічного призначення із скляних ниток.


Методи дослідження. Методологічною й теоретичною основою методики виконаних досліджень є праці ведучих вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі техніки та технології трикотажного виробництва. При вирішенні задач дослідження використовувалися теоретичні методи аналізу та синтезу, наукового передбачення та практики, планування й аналізу експерименту, геометричні моделі. Під час експериментальних досліджень використовувалася сучасна електронно-вимірювальна апаратура, ЕОМ, оптичні прилади,