LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способу одержання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток

спеціальні методики.


Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

 • розроблено спосіб отримання та стpуктуpу тpикотажу, які дозволяють ваpіювати товщину в межах до 40 мм і більше;

 • запропоновано формули для pозрахунку параметрів трикотажу заданої товщини із скляних ниток;

 • встановлено математичну залежність величини перетяжки нитки від робочих розмірів платини круглов'язальної машини;

 • розpоблено математичні моделі товщини та об'ємної щільності тpикотажу із скляних ниток.


Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

 • розроблені спосіб одержання й технологія в'язання багатошарового кулірного трикотажу із скляних ниток дозволяють у виробничих умовах отримувати високоякісний трикотаж для каркасу композиційних матеріалів та матеріалів для вібро-, теpмоізоляції при значному підвищенні продуктивності праці й економному використанні сировини шляхом повного виключення швейних операцій;

 • розpоблено конструкції голкового замка та платини круглов'язальної машини, які захищені авторськими свідоцтвами СРСР № 1622453 та № 1384632;

 • розроблені спосіб отримання й технологія в'язання багатошарового кулірного трикотажу впроваджено на підприємствах ОКТБ ІПМ НАН України.


Особистий внесок здобувача полягає в постановці та розв'язанні теоретичних та експериментальних задач. Безпосередньо автором розроблена структура трикотажу, виготовлено дослідні зразки трикотажних полотен та досліджено їх властивості, отримано математичні моделі товщини та об'ємної щільності трикотажу. Здобувачу належать також головні ідеї, узагальнення і висновки за результатами досліджень.

У роботах, виконаних у співавторстві, особистий внесок автора дисертації полягає в постановці задач, розробці методів та узагальненні результатів досліджень [2, 3, 6, 8, 10-15]. У розробці принципово нових конструкцій платини вязального механізму [4] та голкового замка кругловязальної машини [5] автору належать основні ідеї, а також узагальнення та аналіз результатів перевірок їх працездатності та ефективності роботи.


Апробація дисертації. Основні теоретичні та експериментальні положення дисертації доповідались та були схвалені:

 • на семінарах комплекса підприємств п/с В-2572 та ІПМ НАН України (1985,1988р.р.);

 • на наукових конференціях молодих вчених та професорсько-викладацького складу КНУТД (1988 - 1991 р.р.);

 • на засіданнях кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД (1992 р.,1995р. та 2002 р.);

 • на міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (2002 р.), де була рекомендована до захисту;

 • на науковому семінарі Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості (2003 р.).


Публікації. По темі дисертації опубліковано 15 робіт, серед яких 3 - в спеціалізованих виданнях, зареєстрованих в ВАК України, на 2 отримано авторські свідоцтва СРСР на винаходи.


Структура й об'єм роботи. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, який містить 135 найменувань, та 4 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 193 сторінки. Зміст дисертації викладено на 138 сторінках машинописного тексту, 30 рисунках та в 25 таблицях.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі дано стислий аналіз стану проблеми, обгрунтовано актуальність теми дослідження, вказані мета та задачі роботи, показані наукова новизна і практичне значення отриманих результатів та висновків.


У першому розділі проведено критичний аналіз сучасного стану розробки структур та способів виготовлення трикотажних полотен збільшеної товщини. Проведений аналіз показав, що доцільно розробляти технічні рішення отримання трикотажу заданої товщини, в якому петлі мають зв'язок між собою в трьох напрямках, при незначних змінах існуючого в'язального обладнання.


У другому розділі запропоновано спосіб отримання трикотажу заданої товщини. За цим способом трикотаж складається з каркасу трубчатої або плоскої форми і примикаючих до нього шарів у вигляді здвоєних полотен. Товщину виробляємого трикотажу достатньо легко змінити шляхом в'язання розрахункової кількості петельних рядів у здвоєному полотні. Схема трикотажу заданої товщини представлена на рис.1.

Для одержання шарів заданої висоти можна використати способи отримання подвійних бортів трикотажних виробів на сучасних в'язальних автоматах. Напрацьована у сукупності необхідна кількість здвоєних полотен забезпечує розрахункову товщину трикотажу.


Рис.1. Схема трикотажу заданої товщини:

1- каркас; 2 - здвоєні полотна


Для оцінки можливостей отримання тpикотaжу зaдaної товщини нa існуючому в'язальному обладнaнні проаналізовані відомі способи в'язання здвоєного тpикотaжу: на котонних машинах способами "на кожну голку" та "через голку", на однофонтурних круглов'язальних машинах з бортовими крючками та на машинах, які мають індивідуальний або груповий відбір голок.

Відносна простота в'язання трикотажу заданої товщини на круглов'язальних машинах без бортових крючків дозволяє вважати цей спосіб одним з найбільш раціональних. Відомі круглов'язальні машини з голковим циліндром діаметром до 1000 мм. На таких машинах можна отримати запропонованим нами способом трикотаж товщиною до 500 мм. На круглов'язальних машинах типу ТВМ можна отримати трикотаж заданої товщини, який містить основні та утокові нитки, які забезпечують нерозтяжність виробу в повздовжньому та поперечному напрямках.


Третій розділ присвячено нормалізації процесу в'язання трикотажу заданої товщини на круглов'язальних машинах. Для дослідження особливостей виконання операцій процесу петлетворення на в'язальних машинах при в'язанні трикотажу заданої товщини можливими способами на круглов'язальному обладнанні з голковим циліндром малого (панчішні автомати) та великого (типу МС та ТВМ) діаметрами були створені стендові установки на базі машин ЧА-9С та МС-5.

При в'язанні зразків трикотажу заданої товщини довжину нитки в петлях розраховували за формулою проф.В.А.Зінов'євої з нашими доповненнями:


, (1)


де и - велика та мала напіввісі еліпсу перерізу головки голки з закритим язичком, мм;

- умовний диаметр нитки, мм;

j - кут тертя нитки по металу, град;

n - кількість голок, які виключено з роботи між сусідніми працюючими голками;

t – голковий крок, мм.

В результаті досліджень отримано рівняння, яке забезпечує умови напіввільного обхвату робочих органів в'язальної машини ниткою петлі при виготовленні трикотажу заданої товщини:


, (2)


де M - маса трикотажу, який висить на виключених голках, кг;

g – прискорення вільного падіння, м/с2;

– кількість голок, які виключені з роботи при в'язанні здвоєного трикотажу;

Е1 - початковий модуль жорсткості нитки, Па;

I - момент інерції поперечного перерізу сплющеної нитки, м4.

Для успішної переробки крихкої нитки на в'язальному обладнанні необхідно створити відповідні умови для процесу петлетворення, які дозволяють значно знизити натяг нитки. Такими умовами є в'язання петель з мінімальним вхідним натягом нитки та кулірування з віддачою, тобто з перетягуванням