LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способу одержання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток

лінійною густиною 102 текс х 2КО, заправка № 2 - текстурована алюмоборосилікатна нитка з вихідної БС7-34х1х4 лінійною густиною 140 текс та заправка № 3 - текстурована кремнеземна з вихідної К11-С6-177БА лінійною густиною 170 текс).

Раппорт трикотажу по висоті складається з двох рядів каркасу й одного шару. Кількість рядів у шарі змінювалась від 12 до 60. Каркас в'язали при включенні в роботу всіх голок циліндру, а шари - голками циліндру через одну. Натяг нитки на вході в нитковод встановлювали оптимальним розрахунковим. Глибина кулірування виставлялася такою, щоб забезпечити розрахункові значення довжини нитки в петлях для кожної з заправок.

Однофакторний експеримент складався з п'яти дослідів у п'яти повторах. Після математичної обробки результатів експерименту отримали кореляційні математичні залежності товщини (Т) трикотажа від кількості рядів у шарі (Рс):

для заправки № 1 Т = 0,89 Рс - 4,80; (6)

для заправки № 2 Т = 0,75 Рс - 3,30; (7)

для заправки № 3 Т = 0,89 Рс + 2,30; (8)

та об'ємної щільності (Mv) трикотажа від його товщини (Т):

для заправки № 1 Mv = -229,0 ln Т – 602,6; (9)

для заправки № 2 Mv = - 59,3 ln Т – 112,6; (10)

для заправки № 3 Mv = - 1565 Т + 185. (11)

У відповідності з даними математичними моделями були складені заправочні карти на в'язання розробленого трикотажу.


П'ятий розділ присвячено виробничій перевірці економічної ефективності впровадження у виробництво трикотажу заданої товщини зі скляних ниток. При розрахунку очікуваної економічної ефективності прийнято укрупнені передбачувані показники виробництва трикотажу товщиною не меншее 40 мм зі скляних ниток трьох вариантів заправки на в'язальній машині ТВМ-1, які порівнюються з укрупненими передбачуваними показниками швейного способу виготовлення теплоізоляційних матів зі склотканин.

Економічна ефективність використання в'язального способу виробництва склотрикотажу заданої товщини замість швейного способу виготовлення матів зі склотканини досягається за рахунок: зниження витрати сировини, зростання продуктивності праці, зменьшення собівартості одиниці (1 м3) виробу.

Запропонований спосіб в'язання трикотажу заданої товщини впроваджено в ОКТБ ІПМ НАН України. Апробація результатів науково-дослідної роботи у виробничих умовах підприємства п/с В-2572 підтверджує можливість зниження об'ємної щільності теплоізоляційних покриттів та спрощення технології їх виготовлення. Відмічено гарне просочування склотрикотажу матричним складом.

Проведені в інституті проблем енергозбереження НАН України дослідження по визначенню теплофізичних властивостей зразків трикотажу заданої товщини зі скляних ниток виявили його придатність до використання у якості теплоізоляційного матеріалу для трубопроводів електростанцій та інших промислових та побутових об'єктів. Їх теплопровідність складає: для заправки № 1 - 6,76 10-2 Вт/МК, для заправки № 2 - 5,52 1О-2 Вт/МК, для заправки № 3 - 5,75 10-2 Вт/МК.

висновки

 • Відомі способи в'язання багатошарового трикотажу не дозволяють одержати трикотажні полотна та вироби з заданою в широких межах товщиною. Нами запропоновано спосіб отримання трикотажу заданої товщини та розроблена технологія його в'язання зі скляних ниток.

 • Розроблені механізм в'язання та конструкція платини, які сприяють нормалізції процесу в'язання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток.

 • Визначено фактори, які найбільше впливають на товщину трикотажу та його об'ємну шільність. До них відносяться: глибина кулірування, вхідний натяг нитки, частка працюючих голок, кількість рядків на окремих ділянках трикотажу. Розроблені математичні моделі товщини трикотажу та його об'ємної шільності.

 • У результаті досліджень освоєновиробництво трикотажу заданої товщини в умовах ОКТБ ІПМ НАН України та спрощена технологія виготовлення теплоізоляційних покриттів з безлужних склониток в умовах комплекса підприємств п/с В-2572.

 • Розроблений спосіб отримання трикотажу заданої товщини зі скляних ниток може використовуватися у виробництві теплоізоляційного матеріалу для гарячих поверхонь та трубопроводів електростанцій та інших промислових об'єктів, для ізоляції об'єктів з низькими температурами, як армуючий елемент композиційних матеріалів.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Рогатин Е.А. Кулирный трикотаж заданной толщины // Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности. – 1990. - № 6. – С.126.

 • Рогатін Є.О., Кизимчук О.П., Зубович К.А. Умови в'язання трикотажу із скляних та інших фрикційних ниток // Вісник Херсонського державного технічного університету. – 2001. - № 4 (13). – С.447-448.

 • Рогатін Є.О., Кизимчук О.П. Економічна ефективність виробництва технічного трикотажу заданої товщини // Вісник КДУТД. – 2001. - № 3. – С.116-117.

 • А.с. СССР № 1384632 А1, МКИ 5 D 04 B 15/32. Механизм вязания. // В.Н.Павлюк, Е.А.Рогатин, М.А.Лазаренко. - № 3907366/31-12. Заявл.07.06.85. Опубл.30,03,88. Бюл. №12.

 • А.с. СССР №№ 1622453 А1, МКИ 5 D 04 B 15/32. Игольный замок кругловязальной машины. // В.Н.Павлюк, Е.А.Рогатин, М.А.Лазаренко, А.И.Клочко. - № 4606354/12. Заявл. 21.11.88. Опубл. 23.01.91. Бюл. №3.

 • Рогатин Е.А., Науменко В.Н., Ващинский Л.К. О влиянии некоторых технологических факторов на толщину и объемную плотность трикотажа из стеклонити. – К., 1988. – 7 с.- Рус.. Деп. в ЦНИИТЭИлегпром, № 2414-ЛП.

 • Рогатин Е.А. Обеспечение операции кулирования с отдачей на однофонтурных кругловязальных машинах. – К., 1989. – 11с. – Рус.. Деп. в ЦНИИТЭИлегпром, № 2827-ЛП.

 • Рогатин Е.А., Гринчук Р.С., Ващинский Л.К. Зависимость толщины кулирного объемного трикотажа из стеклонитеей от удельного давления на его поверхность. – К., 1990. – 9 с. - Рус.. Деп. в УкрНИИНТИ, №169-Ук.90.

 • Рогатин Е.А. Нормализация процесса вязания кулирного трикотажа из стеклянных нитей на однофонтурных машинах. // Тезисы докладов юбилейной 42-й научной и 10-й научно-методической конференции проф.-препод. состава, посвященных 60-летию основания института, 17-24 апpеля 1990 года – К.:КТИЛП, 1990. – С. С.168-169.

 • Разработка ТУ на производство трикотажных полотен из новых органических нитей СВМ с исследованием характеристик трикотажа и наработка партий трикотажа, необходимых для изготовления конструкций. / Под рук. Моисеенко Ф.А. Отчет о НИР. – Рег. № 81032402 – К.:КТИЛП, 1982. - 48 с.

 • Исследование возможности и разработка рекомендаций с целью получения трикотажа заданной формы для изделий из композиционных материалов. / Под рук. Ващинского Л.К. Отчет о НИР. – Рег. № 81032406 – К.:КТИЛП, 1984. - 217 с.

 • Разработка способов получения трикотажа специального назначения на основе стеклянных безщелочных и полиформальдегидных нитей. / Под рук. Ващинского Л.К. Отчет о НИР. – Рег. № 01.85.0072488. – К.:КТИЛП, 1986. - 129 с.

 • Разработка способа и специализированного оборудования для вязания трикотажа регулируемой толщины из углеродных нитей. / Под рук. Ващинского Л.К. Отчет о НИР. – Рег. № 02.87.0036827. – К.:КТИЛП, 1986. - 162 с.

 • Создание и исследование структур и способов выработки трикотажа специального назначения. / Под рук. Ващинского Л.К. Отчет о НИР. – Рег. № 01.88.0019778. – К.:КТИЛП, 1989. – 136 с.

 • Оптимизация параметров трикотажа специального назначения. / Под рук. Шаповаленко С.И. Отчет о НИР.– Рег. № 02.91.0021369. - К.:КТИЛП, 1989. – 142


 •