LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ТАРАСЕНКО ГАННА ВІКТОРІВНА

УДК 625.024

РОЗРОБКА СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ ХРОМОВИХ ДУБИТЕЛІВ

З ВІДХОДІВ ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

У ВИРОБНИЦТВІ ШКІР
Спеціальність 05.19.05 – Технологія шкіри та хутра

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну.Науковий керівник: кандидат хімічних наук, академік Української академії наук

Національного прогресу, Голубєв Анатолій Васильович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри електрохімічної енергетики та хімії.


Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, Данилкович Анатолій Григорович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри технології шкіри та хутра;


- кандидат технічних наук, доцент, Козарь Оксана Петрівна,

Мукачівський технологічний університет, завідуюча

навчальним відділом, доцент кафедри природничих наук.


Провідна установа Технологічний університет "Поділля", м. Хмельницький,

Міністерство освіти і науки України.Захист відбудеться "25 " березня 2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 при Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ, вул.Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01601, м. Київ, вул.Немировича-Данченка, 2.Автореферат розісланий " 14 " лютого 2003р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради д.т.н., проф. Щербань В.Ю.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Проблема переробки та утилізації твердих хром-білоквмісних відходів шкіряного виробництва на даний час є надзвичайно актуальною. На цілому ряді шкіряних підприємств накопичується значна кількість таких продуктів, проте вони можуть бути використані як вторинна сировина для багатьох галузей народного господарства, тому багато уваги приділяється розробкам екологічно-безпечних технологій виробництва шкіри з утилізацією всіх відходів шкіряного виробництва.

Актуальність теми.Виробництво шкіри пов'язано з утворенням значної кількості побічних продуктів та відходів. Переважна більшість їх, особливо недублені білоквмісні відходи, використовуються безпосередньо на шкіряних підприємствах, в основному, для виробництва клею та кормових добавок, а також на сумісних – для виробництва білкозину та кертизину. В умовах дефіциту протеїнів недублені білоквмісні відходи, безумовно, найбільш раціонально використовувати для виробництва харчових та кормових добавок.

Відносно дублених відходів проблема їх переробки повинна вирішуватись комплексно: розробки технологій використання білкової речовини та сполук хрому(III), які зафіксовані колагеном. Багато років на звалищах хоронять велику кількість цінного білкового продукту – хромової стружки, чим надають собі великі матеріальні збитки, а навколишньому середовищу шкоду. Фактично, лише 40% її використовується для виробництва штучної шкіри, а значна кількість їх не використовується. Існує сумний досвід, коли в звалищах хромової стружки під впливом температури, вологи та інших факторів утворюються дуже небезпечні сполуки хрому (VI). Традиційні методи дублення сполуками хрому з витратами їх у кількості 2,0-2,2% від маси голини дають можливість отримати шкіру високої якості, але породжують ряд фінансових та екологічних проблем, тому що раціонально використовується лише близько 60-70% дубителя.

Враховуючи вище викладені обставини, а також приймаючи до уваги те, що Україна сьогодні не має вітчизняних хромових дубителів, а вартість тих, що імпортують – значна, в даній роботі розроблено спосіб раціонального використання, а саме переробка, екологічно-небезпечних (внаслідок вмісту сполук хрому) твердих хром-білоквмісних відходів безпосередньо на шкіряному підприємстві, використовуючи їх як відновники для одержання хромових дубителів з поліпшеними дубильними властивостями, а також розроблено спосіб використання цих дубителів у виробництві шкір.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Робота виконана на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну згідно з науково-технічною програмою Міністерства науки та технологій України 1996-1999рр. за напрямком "Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології" (бюджетна тема 3.15 ДБ № 0102V001312 "Розробка ресурсозберігаючих технологій та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії").

Мета і завдання дослідження.Розробка способу одержання хромових дубителів з твердих хром-білоквмісних відходів шкіряного виробництва, використовуючи їх як відновники Cr(VI) до Cr(III), та способу застосування цих дубителів у шкіряному виробництві, що дозволить зменшити вміст сполук хрому в стічних водах та надати шкірам необхідних експлуатаційних властивостей.

Об'єкт дослідження – процес підвищення ефективності переробки твердих хром-білоквмісних відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір та споріднених виробництвах.

Предмет дослідження – розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір.

Методи дослідження. Властивості розчинів хромових дубителів та виділених з них координаційних сполук хрому (III) в твердому стані вивчено за допомогою загально прийнятих хімічних та фізико-хімічних методів. Дослідження іонного складу та знаку заряду хромових комплексів проведено методом іонообмінної хроматографії; молекулярну масу комплексів хрому (III) визначено методом кріоскопії; термічні зміни хромових сполук вивчено за допомогою динамічного термічного аналізу (ДТА); при визначенні складу виділених кристалів використано мікрометод кількісного визначення азоту. Дослідження хромових сполук в твердому стані та вивчення природи взаємодії хромових комплексів дубителів з функціональними групами