LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір

колагену також проведено методом інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії. Оцінку властивостей хромованого напівфабрикату визначено за допомогою методів дослідження, які передбачені вимогами стандарту.

Наукова новизна одержаних результатів:

  • вперше досліджено властивості хромових дубителів одержаних шляхом відновлення Cr(VI) до Cr(III) застосувавши як відновники – формамід (дубитель ХДФ), диметилформамід (дубитель ХДД), уротропін (дубитель ХДУ) та кислотні гідролізати з диспергованих водними розчинами формаміду (дубитель ХДФМ), диметилформаміду (дубитель ХДДМ) та уротропіну (дубитель ХДУМ) хром-білоквмісних відходів шкіряного виробництва;

  • встановлено вплив природи різного типу відновників на властивості розчинів синтезованих дубителів та на підставі одержаних результатів складу, хімічних та фізико-хімічних властивостей комплексних сполук хрому (III) запропоновано можливу будову цих дубителів, що дозволило поглибити знання існування та природи досліджуваних хромових комплексів, а також вивчити характер їх взаємодії з колагеном дерми;

  • виявлено ефект більш високої дубильної здатності хромових комплексів, одержаних шляхом відновлення Cr(VI) до Cr(III) з застосуванням як відновника кислотного гідролізату з диспергованих водним розчином уротропіну хром-білоквмісних відходів (дубитель ХДУМ);

  • доведено, що присутність у внутрішній сфері хромових комплексів дубителів одночасно амінокислотних залишків та мурашиної кислоти сприяє інтенсифікації дубителя з активними групами колагену, що забезпечує підвищення розривної міцності та збільшення міцності при розтягуванні шкіри;

  • показано, що продукти окиснення колагену, які не увійшли до внутрішньої сфери хромових комплексів, а присутні в дубильних розчинах, виявляють пластифікуючу дію на шкіру, полегшуючи здатність волокон дерми до орієнтації.

Практичне значення результатів роботи.

На підставі вивчених властивостей хромових дубителів, їх впливу на характер взаємодії з колагеном дерми, формувальної, маскувальної та наповнювальної дії, розроблено спосіб одержання (патент України № 39570 А) та застосування (патент України № 46587 А) цих дубителів у виробництві шкіри, який дозволяє:

  • одержати наповнені, еластичні, з добрим грифом та лицьовою поверхнею шкіри хромового методу дублення з поліпшеними гігієнічними властивостями, повністю виключивши використання інших наповнювачів;

  • підвищити ступінь поглинання хромових сполук дермою, зменшити вміст сполук хрому (III) у відпрацьованих дубильних розчинах, що сприяє вирішенню питань, пов'язаних з ресурсозбереженням на шкіряних підприємствах;

  • зекономити кошти від придбання хромових дубителів за кордоном;

  • покращити екологічну ситуацію на шкіряних підприємствах за рахунок раціонального використання твердих хром-білоквмісних відходів шкіряного виробництва.

Виробничими випробуваннями методики виробництва шкір для верху взуття з застосуванням дубителя ХДУМ, проведеними на ЗАТ "Баришівський шкірзавод", показано, що розроблена методика не потребує змін у технологічному процесі діючого підприємства, одержані шкіри відповідають вимогам нормативно-технічної документації. Економічна ефективність при впровадженні нової методики складе: 1) за рахунок використання хромових дубителів, одержаних з хром-білоквмісних відходів, у виробництві шкір - 93,54 грн. на 100 м2 готових шкір; 2) за рахунок відвернутого екологічного збитку внаслідок зниження забруднення стічних вод - 10616,67 грн. за рік.

Особистий внесок здобувачаполягає у плануванні експерименту, аналізі та оформленні результатів у вигляді публікацій, доповідей. Всі експериментальні дані, що включено в дисертаційну роботу, одержані безпосередньо автором. Аналіз літературних даних, розробка способу одержання хромових дубителів та способу застосування цих дубителів у шкіряному виробництві, а також узагальнення окремих етапів дослідження та формулювання основних висновків дисертаційної роботи в цілому проведені дисертантом самостійно.

Апробація роботи.Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на наукових конференціях молодих вчених, студентів та професорсько-викладацького складу КНУТД у 1998-2001 р. та на науково-практичній конференції "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины" (Херсон, ХДТУ, вересень 2001р.).

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено у 12 публікаціях, з них 7 у фахових виданнях рекомендованих ВАК, 2 у збірниках наукових праць, 1 у збірнику тез доповідей конференції та 2-ох патентах на винахід України.

Структура і обсяг дисертації.Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Робота викладена на 149 сторінках машинописного тексту і містить 13 таблиць, 15 рисунків, 5 додатків. Бібліографія включає 153 найменування вітчизняної та зарубіжної літератури.


ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, викладено основні положення проблеми, яка розглядається, сформульовані мета та завдання дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі проаналізовано та систематизовано літературні дані стосовно використання твердих хром-білоквмісних відходів шкіряного виробництва, розглянуто практичні шляхи використання зазначених продуктів. Приведено відомості про способи модифікації хромових дубителів з метою покращення їх властивостей, розглянуто вплив маскування на властивості хромових дубителів та механізм дублення.

Встановлено, що продукти переробки хром-білоквмісних відходів є добрими наповнювачами у виробництві шкір, але економічно більш доцільно використовувати їх в інших напрямках. Що ж стосується використання кислотних гідролізатів хромової стружки як відновників Cr(VI) до Cr(III) для одержання хромових дубителів, то вони майже не досліджені, а щодо використання як відновників кислотних гідролізатів з диспергованої водними розчинами формаміду, диметилформаміду, або уротропіну хромової стружки, в літературі відомостей немає.

У другому розділі наведено об'єкти дослідження та описано методи досліджень, що використовувались в роботі. Властивості розчинів хромових дубителів та виділених з них координаційних сполук хрому (III) в твердому стані, оцінку властивостей хромованого напівфабрикату досліджено з застосуванням загальноприйнятих хімічних, фізико-хімічних та фізико-механічних методів. Для дослідження іонного складу та знаку заряду хромових комплексів методом іонообмінної хроматографії використали катіоніт марки КУ-1(ДСТ 20298-74) та аніоніт