LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір

відходів, які володіють поліпшеними дубильними властивостями, що забезпечує їх придатність до ефективного використання у шкіряній промисловості.

 • Визначено склад, хімічні та фізико-хімічні властивості одержаних дубильних сполук хрому(III), та, на підставі одержаних результатів запропоновано одну із можливих будов дубителів катіонної форми, що дозволило поглибити знання існування та природи хромових комплексів, а також взаємодії цих сполук з колагеном дерми. Встановлено, що дубителі ХДФМ, ХДДМ та ХДУМ – це комплексні сполуки хрому(III), до складу яких як ліганди входять OH-, NH3+-R-HCOO-, HCOO--групи та молекули Н2О, зовнішня сфера цих комплексів утворена SO42--іонами.

 • Виявлено, що присутність у внутрішній сфері хромових комплексів дубителів одночасно амінокислотних залишків та мурашиної кислоти сприяє орієнтуванню колагенових пучків, викликає підвищення міцності при розтягуванні, що обумовлено утворенням координаційних та водневих зв'язків. Присутні в дубильних розчинах продукти окиснення колагену виявляють пластифікуючу дію на шкіру, полегшуючи здатність волокон дерми до орієнтації у напрямку розтягування. При введені в структуру колагену одержаних дубильних речовин, окрім збільшення кількості містків між суміжними білковими молекулами, додатково проявляється ефект зворотного структурування шляхом наповнення.

 • Показано, що застосування дубителів ХДДМ та ХДУМ в процесі дублення дозволяє одержувати м'який, наповнений, еластичний, з добрим грифом та лицьовою поверхнею напівфабрикат, поліпшуються гігієнічні властивості готових шкір.

 • Розроблена та апробована у виробничих умовах ЗАТ "Баришівський шкірзавод" ресурсозберігаюча методика виробництва шкір хромового дублення з застосуванням дубителя ХДУМ. Очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої методики складе – 93,54 грн. на 100 м2 готових шкір. Економічний ефект від зменшення суми збитків внаслідок зниження забруднення стічних вод складе – 10616,67 грн. за рік.


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В. Дослідження складу маскованих хромових дубителів методом іонообмінної хроматографії // Вісник КДУТД.– 2001.- №1.–С.142-145.

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В. Дублячі властивості хромового дубителя, маскованого продуктами окислення колагену // Вісник ДАЛПУ. – 2000. - №2. – С.235-238.

 • Деклараційний патент на винахід України № 39570, МКВС14С3/00. Спосіб одержання хро-мового екстракту //Тарасенко Г.В., Голубєв А.В.;КДУТД. Заявл.17.10.00; опубл.15.06.01; Бюл. №5.

 • Деклараційний патент на винахід України № 46587 А, МКВ С14С3/14. Спосіб обробки шкіри // Тарасенко Г.В., Голубєв А.В.; КНУТД. Заявл.30.08.01; опубл. 15.05.02; Бюл. №5.

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В. Застосування дублених колагенвмісних відходів для синтезу дубильних сполук хрому // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. - №5. – С.30-32.

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В. Ресурсоенергозберігаючий спосіб обробки шкіри // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2001. - №5. – С.182-184.

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В., Шостак Т.С. Термічні дослідження модифікованих хромових дубителів // Вісник технологічного університету "Поділля". – 2003. - № 1. – С.31-33.

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В. Вивчення будови модифікованих хромових дубителів // Вісник КНУТД. – 2002. - №1. – С.195-198.

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В. Осадчий В.Д. Визначення елементного складу координаційних сполук хрому (III), маскованих продуктами окислення колагену // Вісник КНУТД. – 2002. - №2.

 • Тарасенко Г.В., Барановська Е.В. Нові модифіковані екстракти на основі твердих хромвміщуючих відходів // Легка промисловість. Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. Том I. – Київ: КНУТД. – 2001. – С.136.

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В. Використання хромового дубителя, маскованого продуктами окислення колагена у процесі дублення шкір // Легка промисловість. Наукові праці молодих вчених та студентів. Част.2. – Київ: ДАЛПУ. – 1998. – С.66.

 • Тарасенко Г.В., Голубєв А.В. Хромовий дубитель на основі хромвмістовних відходів шкіряного виробництва // Легка промисловість. Наукові праці молодих вчених та студентів. Частина 2. – Київ: ДАЛПУ. – 1998. – С.67.

  Особистий внесок авторау праці, опубліковані у співавторстві: [7] виконання експерименту, аналіз та обгрунтування результатів досліджень; [8] виконання експериментальних досліджень, обробка та аналіз одержаних результатів.


  АНОТАЦІЯ

  Тарасенко Г.В. Розробка способу одержання хромових дубителів з відходів шкіряного виробництва та їх використання у виробництві шкір. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.05 – технологія шкіри та хутра. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2002 р.

  Дисертацію присвячено розробці способу одержання хромових дубителів шляхом відновлення Cr(VI) до Cr(III) з застосуванням як відновників хром-білоквмісних відходів шкіряного виробництва та способу застосування цих дубителів у шкіряному виробництві, який забезпечує максимальну фіксацію сполук хрому (III) дермою та мінімальний вміст його в відпрацьованих дубильних розчинах. Реалізація способу в виробничих умовах дозволить раціонально використовувати ці відходи і зекономити кошти від придбання хромових дубителів за кордоном. Встановлено закономірність впливу природи різного типу відновників на властивості розчинів синтезованих дубителів та на підставі одержаних результатів дослідження складу, хімічних та фізико-хімічних властивостей комплексних сполук хрому (III), запропоновано можливу будову цих дубителів та вивчено природу їх взаємодії з колагеном дерми. Доведено, що присутність у внутрішній сфері хромових комплексів дубителів одночасно аніонів аміно- та мурашиної кислот сприяє орієнтуванню колагенових пучків, викликає підвищення розривної міцності, збільшення міцності при розтягуванні хромованого напівфабрикату.

  Ключові слова: хром-білоквмісні відходи, диспергування, дублення, колаген, ступінь відпрацювання, наповнення, амінокислотні залишки.


  АННОТАЦИЯ

  Тарасенко А.В. Разработка способа получения хромовых дубителей из отходов кожевенного производства и их применение в кожевенном производстве. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.05 – технология кожи и меха. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2002.

  Диссертация посвящена разработке способа получения хромовых дубителей с использованием в качестве восстановителей Cr(VI)


 •