LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка структури переплетень та способів виготовлення панчішних виробівДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЛАЗАРЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

УДК 677.025.54

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ПЕРЕПЛЕТЕНЬ ТА СПОСОБІВ

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАНЧІШНИХ ВИРОБІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 05.19.03-Технологія текстильних матеріалів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата технічних наук

Київ - 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державній академії легкої промисловості України Міністерства освіти України.


Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент

Ващинський Лев Констянтинович

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Смірнов Леніод Степанович

кадидат технічних наук, старший науковий співробітник НВО ПП "Люцина" Васильєва Людмила Євдокимівна

Провідна установа

Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості


Захист відбудеться " 27 " жовтня 1999р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.102.02 в коференц-залі ДАЛПУ за адресою 252011, Київ-11, вул. Немировича-Данченка, №2.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДАЛПУ

Автореферат розісланий "


"


1999 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. До пріоритетних напрямків розвитку сучасного промислового виробництва товарів масового споживання належить невпинне нарощування їх випуску при корінному покращенні якості та асортименту, вдосконаленні технологічних процесів, використанні сучасних видів сировини і матеріалів, зниженні матеріаломісткості продукції, економному використанні матеріальних та сировинних ресурсів.

Подальша інтенсифікація виробництва товарів масового споживання, до яких відноситься виробництва панчішно-шкарпеткових виробів, залежить від надійної роботи технологічного устаткування, від асортимету продукції, переплетень та видів перероблюваної сировини.

Аналіз сучасного стану виготовлення панчішно-шкарпеткових виробів та досліджень, які проводяться в області техніки та технології круглопанчішного виробництва дозволяє зробити висновок про те, що подальше вдосконалення круглопанчішних автоматів, а також вдосконалення технологічного процесу виготовлення виробів на них вимагає вивчення ряду факторів, які знижують ефективність виготовлення панчішно-шкарпеткових виробів і обмежують їх асортимент, дослідження можливостей використання нових видів сировини, зокрема поліуретанових еластомерних ниток спандекс та поліефірних текстурованих ниток, як для виробів побутових, призначених для повсякденної експлуатації, так і для виробів спеціальних, призначених для захисту окремих категорій працюючих в умовах дії агресивних середовищ.

Постійно створюються нові види сировини, вдосконалюється устаткування для виготовлення панчішно-шкарпеткових виробів, покращується їх якість та конструкція, способи і технологія виготовлення, спрямовані на найбільш економне використання матеріальних ресурсів і максимальне скорочення тривалості як виробничого циклу в цілому, так і кожної технологічної операції зокрема.

Асортимент панчішно-шкарпеткових виробів, що постійно розширюється і оновлюється, потребує безперервних пошуків раціональної технології та способів виготовлення. При цьому, в умовах зростаючого попиту на панчішно-шкарпеткові вироби для повсякденної експлуатації і на спеціальні вироби, призначені для використання їх як засобів індивідуального захисту в умовах дії агресивних середовищ особливе значення і актуальність набувають питання вдосконалення технології, розробка структури переплетень та способів виготовлення як виробів в цілому, так і окремих їх елементів, вдосконалення конструкції круглопанчішних автоматів. Тобто, як висновок, розробка структури переплетень та способів виготовлення панчішних виробів - актуальна проблема.

Тема роботи безпосередньо зв'язана з цільовим науково-дослідним напрямком академії "Нові наукоємкі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення".

Мета роботи полягає в удосконаленні структури та способів виготовлення панчішних виробів, підвищенні іх якості та зменшенні витрат сировини на одиницю продукції, в удосконаленні окремих механізмів круглопанчішного автомату. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  • теоретично дослідити структури і способи виготовлення в'язаних бортів панчішних виробів з еластомерними нитками;

  • розробити та дослідити нові структури і способи виготовлення бортів виробів з еластомерними нитками;

  • розробити спосіб виготовлення панчішно-шкарпеткового виробу, як засобу індивідуального захисту (ЗІЗ) нижніх кінцівок апаратників формування віскозних ниток і плівок;

  • вдосконалити конструкцію механізму в'язання одноциліндрового круглопанчішного автомата (ОКПА).

Методи досліджень. В роботі використані теоретичні та експериментальні методи досліджень, які базуються на загальних положеннях наукової теорії, розробленої ведучими вітчизняними та зарубіжними вченими. Застосовано комплексний підхід по вирішенню поставлених завдань. Проведено аналіз досягнень і проблем в досліджуваній області, патентний пошук, теоретичний аналіз геометричних моделей структури бортів виробів, використані методи математичної статистики та сучасні методи обробки та аналізу результатів експерименту.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше:

  • розроблено нові способи виготовлення бортів панчішних виробів з еластомерними нитками, захищені авторськими свідоцтвами СРСР №1127930, 07.12.84, Д04В 1/24,бюл.№45 та №1576602, 07.07.90, Д04В 1/26, бюл.№ 25;

  • розроблено новий спосіб виготовлення колготок з еластомерними нитками, захищений авторським свідоцтвом СРСР №1498845, 07.08.89, Д04В 1/24, бюл. №29;

  • розроблено спосіб виготовлення панчішно-шкарпеткового виробу, вживаного як ЗІЗ нижніх кінцівок апаратників формування віскозних ниток і плівок, захищений авторським свідоцтвом СРСР №1710613, 07.02.92, Д04В 1/26, бюл. №15;

  • розроблені засоби для стабілізації процесу в'язання виробів на ОКПА;

  • розроблено нову конструкцію механізму в'язання ОКПА, захищену авторським свідоцтвом СРСР №1807127, 01.04.93, Д04В 15/32, 9/56, бюл.№13.

Практична цінність роботи полягає в тому, що всі розробки спрямовані на поліпшення якості продукції,зменшення витрат сировини на її виготовлення, покращення експлуатаційних та гігієнічних властивостей виробів. Розроблений спосіб в'язання борта панчішно-шкарпеткового виробу згідно а.с. СРСР №1127930, Д04В 1/26було впроваджено на Червоноградському виробничому панчішному об'єднанні в 1984 році з річним економічним ефектом 38909 крб., та Рубіжанській панчішній фабриці в 1985 році з