LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка структури переплетень та способів виготовлення панчішних виробів

річним економічним ефектом 14400 крб. Спосіб впроваджено також на панчішній фабриці Львівського ВТО "Промінь" та панчішному об'єднанні "Коттон" м.Каунаса (Литва) в 1986 році.

Дослідно-промислова партія розроблених ЗІЗ згідно а.с. СРСР № 1710613, Д04В, 1/26, пройшла виробничу перевірку на 7-ми виробничих об'єднаннях "Хімволокно" і рекомендована до масового виробництва.

Розроблено технічні умови на напівпанчохи жіночі, призначені для захисту нижніх кінцівок апаратників формування віскозних ниток та плівок від розчину осадової ванни (ТУ 17-УРСР 2-59-90).

Апробація роботи. Основні теоретичні положення та висновки по роботі доповідались на наукових конференціях професорсько-викладацького складу ДАЛПУ в 1985-1994 роках, на засіданні технічної Ради Червоноградського ВПО і Рубіжанської ПФ в 1985р. та художньої Ради Республіканського будинку моделей спеціального одягу в 1990р. В повному обсязі доповідь по дисертації заслухана і схвалена на засіданні кафедри технології трикотажного виробництва в 1999 році.

Публікації. По результатах дисертації опубліковано 12 наукових робіт, в тому числі 5 авторських свідоцтв СРСР.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, п'яти розділів з висновками, висновків по роботі, списку літератури і додатків. Робота викладена на 187 сторінках, включаючи 154 сторінки машинописного тексту, 36 рисунків, 5 таблиць і додатки. Додатки викладені на 48 сторінках. Бібліографія включає 147 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ.

У вступі викладені основні завдання і шляхи подальшого розвитку виробництва панчішно-шкарпеткових виробів, підкреслюється необхідність проведення робіт, спрямованих на вдосконалення технології і способів виготовлення панчішних виробів як в цілому, так і їх окремих елементів, обгрунтовується актуальність дисертаційної роботи.

В першому розділі на основі вивчення та узагальнення вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури, патентних джерел та проведених в галузі наукових досліджень проведено аналіз стану виробництва панчішно-шкатпеткових виробів, шляхів його подальшого вдосконалення та підвищення ефективності за рахунок сучасних процесів в'язання, раціонального використання сировини, покращення якості виробів, вдосконалення структур переплетень та способів виготовлення, зниження трудомісткості виготовлення продукції та підвищення продуктивності технологічного устаткування.

Аналіз наукових робіт показав необхідність проведення досліджень, спрямованих на розробку структур переплетень і способів виготовлення виробів і окремих їх елементів на круглопанчішних автоматах, причому, як виробів побутових, повсякденних, так і виробів спеціального призначення. Особливо це відноситься до виробів, що виготовляються з використанням нових видів сировини, наприклад поліуретанових елестомерних ниток та поліефірних текстурованих ниток, тому що відомі способи і структури не забезпечують високої ефективності виготовлення виробів на круглопанчішних автоматах. На необхідність першочергового вирішення цих питань вказує також досвід роботи панчішних підприємств країни.

Проведений аналіз показав також відсутність розробок і досліджень структур переплетень і способів виготовлення спеціальних панчішно-шкарпеткових виробів, які можуть бути використані в якості засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) нижніх кінцівок деяких категорій працюючих, наприклад, апаратників формувуння віскозних ниток і плівок в умовах постійної дії агресивних середовищ.

Проведений аналіз дозволив зформулювати завдання досліджень.

Другий розділ присвячено теоретичному дослідженню структури і властивостей бортів панчішно-шкарпеткових виробів з різними способами закріплення в їх структурі еластомерних ниток. Проведено узагальнення та аналіз відомих структур і способів виготовлення бортів та розроблена класифікація їх по основних ознаках. Встановлено, що основними способами закріплення еластомерних ниток в структурі бортів виробів є пров'язування в петлі гладі, неповної гладі, у вигляді пресових та футерних накидів, а також комбінування пресових та футерних накидів.

Розроблені геометричні моделі відомих структур бортів з еластомерними нитками, а також структури борта, в якій еластомерні нитки прокладені утковою кладкою. Проведене теоретичне дослідження розроблених геометричних моделей вказаних структур бортів з метою визначення основниої характеристики бортів виробів – розтяжності. Одержані аналітичні вирази для визначення розтяжності бортів.

Встановлено, що при розтягуванні по ширині найбільшу деформацію будуть мати структури бортів з еластомерними нитками, пров'язаними в петлі гладі, а найменшу - прокладеними футерними накидами та утковою кладкою. При цьому найбільшу пружність мають структури бортів з утковою кладкою еластомерних ниток, тому що при інших однакових умовах еластомерні нитки в таких структурах мають мінімальну довжину.

При розтягуванні бортів по довжині найбільший опір властивий структурам, в яких еластомерні нитки пров'язані петлями гладі та пресовими накидами, найменший опір - структурам бортів, в яких еластомерна нитка прокладена у вигляді футерних накидів та утковою кладкою.

В результаті теоретичного аналізу структури і властивостей бортів виробів, що виготовляються на ОКПА, одержані математичні вирази для визначення розтяжності структур бортів виробів з різними способами закріплення еластомерних ниток .

Третій розділ дисертації присвячений розробці нових структур та способів виготовлення бортів і панчішно-шкарпеткових виробів, що виготовляються на ОКПА.

На основі аналізу дефектів жіночих колготок артикулу 1496 з поліуретановими еластомерними нитками в поясі, пров'язаними пресовими накидами, встановлено, що кількість дефектів, через які вироби переводяться в браковані (при загальній кількості відходів майже 20% від випуску) в середньому складає: неякісна сировина - 63,3%, затяжки, спуски петель, розриви волокон по вині машини - 18,2%, витягнутий, непришитий пояс і пояс з незадовільною розтяжністю - біля 18%, інші причини - 0,5%. Встановлено, що для дефектів емпіричний закон розподілу Пуассона є найбільш прийнятною характеристикою, яка відповідає теоретичному Пуассонівському розподілу випадкових подій. Встановлено також, що 4,29% бортів виробів не відповідають по розтяжності вимогам ДЕСТ, а 5,5% бортів виробів наближаються по розтяжності до нижньої межі. Встановлено також, що емпіричний розподіл величин розтяжності бортів виробів вказаного вище артикулу підлягає теоретичному нормальному диференціальному закону розподілу, тобто Гауссовському розподілу.

Метою розробок нових структур і способів виготовлення бортів і виробів з еластомерними нитками є можливість одержання виробів з регульованою розтяжністю в залежності від призначення, більш якісних, при зменшенні витрат сировини і покращенні експлуатаційних та гігієнічних властивостей виробів.

Розроблено спосіб виготовлення бортів виробів, при якому в одному з