LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка структури та технології в'язання еластичного основов'язаного трикотажу

виготовлення матеріалу з заданими фізико-механічними властивостями.

Об'єкт дослідження – процес в`язання еластичного трикотажу для виробів реабілітаційного призначення на основов`язальному обладнанні.

Предмет дослідження – еластичний основов`язаний трикотаж виготовлений на двохфонтурній основов'язальній машині.

Методи дослідження

Поставлені в роботі задачі вирішувались з допомогою сучасних теоретичних і експериментальних методів досліджень. Використано метод чисельного аналізу для опису конфігурації петель використаних переплетень подвійного еластичного трикотажу, що досліджувались з допомогою мікроскопа. Експериментально досліджено параметри та властивості подвійного еластичного трикотажу згідно загальноприйнятих методик. Обробка результатів експериментів виконана методами математичної статистики. Оцінка параметрів та фізико-механічних показників якості еластичного трикотажу проводилась за допомогою діючих державних стандартів і загальних методик.

Наукова новизна одержаних результатів

Одержали подальший розвиток наукові засади створення еластичного основов'язаного трикотажу та методів розрахунків його технологічних параметрів, при цьому автором:

– розроблена структура та технологія в'язання подвійного основов'язаного еластичного трикотажу реабілітаційного призначення;

  • теоретично розроблено формули для розрахунку основних параметрів структури нового виду еластичного трикотажу;

– встановлено математичні залежності показників фізико-механічних властивостей еластичного трикотажу від основних параметрів трикотажу;

– встановлені технологічні параметри в'язання для отримання подвійного еластичного трикотажу з заданими параметрами та властивостями на базі вирішення багатокритеріальних задач з широким використанням ЕОМ.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

Розроблені структура, параметри та технологія в'язання нового виду еластичного трикотажу сприяють виготовленню та більш повному задоволенню наших громадян реабілітаційними виробами вітчизняного виробництва. Розроблений еластичний трикотаж успішно впроваджується у виробництво зі значним економічним ефектом. Отримані рекомендовані технологічні режими для виготовлення подвійного еластичного трикотажу з урахуванням забезпечення заданих параметрів трикотажу та його властивостей, що дозволяють досягти економії сировини та часу.

Особистий внесок здобувача

В роботі особистий внесок здобувача полягає в теоретичному вивченні існуючого рівня розвитку виробів реабілітаційного призначення та еластичного трикотажу для виготовлення даних виробів; розробці нової структури подвійного еластичного трикотажу для виробів реабілітаційного призначення; проведенні теоретичних досліджень структури еластичного трикотажу; проектуванні параметрів петельної структури подвійного еластичного трикотажу; проведенні експериментальних досліджень та обробці їх результатів методами математичної статистики з використанням комп'ютерних технологій; проектуванні заданих параметрів та властивостей подвійного еластичного трикотажу на базі вирішення багатокритеріальних задач; створенні рекомендованих технологічних режимів для виготовлення цього матеріалу з заданими фізико-механічними властивостями; формулюванні висновків та рекомендацій.

В роботах, виконаних у співавторстві, здобувачу належить аналіз науково-технічної літератури, присвяченої питанням створення еластичного трикотажу та проектування його параметрів [1]; створення петельної стуктури подвійного еластичного трикотажу [2, 8, 9]; проектування його основних параметрів [3, 4]; розробка математичних залежностей для розрахунку параметрів та властивостей подвійного еластичного трикотажу та їх дослідження [5-7]; створення програми проектування параметрів та рекомендованих технологічних режимів для виготовлення еластичного трикотажу з заданими фізико-механічними властивостями [10].


Апробація результатів дисертації

Задачі та результати досліджень дисертаційної роботи докладені та обговорені:

1. На науковій конференції молодих вчених та студентів (Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ, 2004 р.);

2. На науковій конференції молодих вчених та студентів (Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ, 2005 р.);

3. На науковій конференції „Проблеми легкої та текстильної промисловості" (Херсонський національний технічний університет, м.Херсон, 2005 р.).

В повному обсязі результати роботи доповідались:

1. На науково-технічній раді Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості, (м.Київ, грудень 2005 р., лютий 2006р.);

2. На розширеному засіданні кафедри „Технології трикотажного виробництва" Київського національного університету технологій та дизайну, (м.Київ, лютий 2006р.);

3. На науковому міжкафедральному семінарі (Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ, березень 2006 р.).

Публікації

Результати дисертації опубліковані в 10 працях, з яких 6 у наукових фахових журналах, 1 теза наукової конференції, 1 патент України, 2 депоновані рукописи.

Структура і обсяг роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, 6 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, що включає 90 найменувань, а також додатків, що представлені на 15 сторінках. Робота викладена на 186 сторінках машинописного тексту, включає 55 ілюстрацій та 23 таблиці. Основна частина дисертації складає 149 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи. Викладено мету та задачі роботи, відмічено наукову новизну та практичну цінність роботи.

У першому розділі проведено аналіз науково-технічної літератури, а також аналіз патентних матеріалів по розробці та виробництву еластичного трикотажу для виробів реабілітаційного призначення.

Встановлено, що на теперішній час український ринок заполонили закордонні вироби реабілітаційного призначення сумнівної якості, які, головним чином, мають низьку повітропроникність, недостатню пружність і підвищену матеріалоємність. Для виготовлення виробів реабілітаційного призначення протезно-ортопедичним підприємствам щорічно необхідно тисячі метрів еластичного трикотажу, який в Україні майже не виробляється. Тому необхідно створити нову петельну структуру еластичного трикотажу з високими повітропроникністю та пружніми властивостями.

Відзначено, що одним із шляхів створення високоякісних реабілітаційних виробів є використання в них високоеластичних ниток. Проаналізовано існуючі методики проектування параметрів еластичного трикотажу.

Встановлено, що найчастіше для виготовлення еластичного трикотажу застосовують основов'язальний спосіб виробництва, який дає змогу отримувати еластичні вироби різної довжини і пружності залежно від призначення. Основов'язані переплетення повинні забезпечувати достатню розтяжність, надійність закріплення еластомерних ниток в структурі