LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка струменеформуючих пристроїв для розрізання матеріалів легкої промисловості гідро- та гідроабразивним струменем


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Клапцов Юрій Володимирович
УДК 685.31.052

РОЗРОБКА СТРУМЕНЕФОРМУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ГІДРО- ТА ГІДРОАБРАЗИВНИМ СТРУМЕНЕМ
05.05.10 – машини легкої промисловості


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т


Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Петко Ігор Валентинович ,

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри електромеханічних систем, м. Київ;


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Піпа Борис Федорович,

Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри інженерної механіки,

м. Київ;

доктор технічних наук, професор

Саленко Олександр Федорович,

Кременчуцький державний політехнічний університет, завідувач кафедри верстатів та верстатних комплексів, м. Кременчук.Провідна установа: Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України (м. Хмельницький).


Захист відбудеться " 14 " червня 2007 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД за адресою:

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий 06.05.2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бухонька Н. П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.

У різних підгалузях легкої промисловості процес різання, як правило, відбувається в результаті механічної дії різального інструмента на матеріал. Але ці методи малоефективні та не забезпечують необхідної якості під час обробки поверхонь складної форми, а також для розкрою нових швейних матеріалів зі специфічними фізико-механічними властивостями (металізовані, композиційні з полімерною складовою, та інші). Одними з найбільш ефективних методів різання матеріалів є різання високошвидкісним струменем рідини та струменем рідини, що містить абразив.

За останні роки опубліковано ряд робіт, в яких наведено результати досліджень робочих органів гідрорізного устаткування. Але ряд питань залишається ще не вирішеним. Відомі конструкції робочих органів, що формують високошвидкісний різальний струмінь, не забезпечують ефективного використання енергії потоку при зміні режимів розкрою матеріалів легкої промисловості. Відсутні також дослідження стосовно вибору раціональних параметрів конструкції робочого органу, що формує різальний двофазний струмінь. Стримуючим фактором є також відсутність науково обґрунтованих рекомендацій по вибору конструктивних та технологічних параметрів гідро- та гідроабразивного устаткування для розкрою матеріалів легкої промисловості.

Таким чином, дослідження в області розробки струменеформуючих пристроїв (головок) для розрізання традиційних матеріалів, а особливо нових матеріалів з специфічними фізико-механічними властивостями, є актуальною науково-технічною задачею.

Зв'язок роботи з науковими планами. Дисертаційна робота виконана в рамках наукової програми "Розробка новітніх технологій науковими установами" у ході досліджень при виконанні держбюджетної наукової теми № Н/н 2 2001-2006 рр. відповідно до плану НДДКР Київського національного університету технологій та дизайну "Обладнання, системи управління технологічними процесами та контролю якості виробів".

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення існуючих та розробка нових конструкцій робочих органів формування високо-швидкісного різального струменю гідрорізного устаткування та науково обґрунтованих методів їх проектування, спрямованих на підвищення ефективності розкрою матеріалів легкої промисловості.

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі задачі:

- узагальнити науково-технічну інформацію в області розрізання листових та рулонних матеріалів, сформулювати вихідні вимоги до конструктивних та технологічних параметрів устаткування для розрізання нових матеріалів легкої промисловості гідро та гідроабразивним струменем;

- дослідити процес взаємодії високошвидкісного струменя з розрізаємим матеріалом та аналітично визначити раціональну швидкість його руху при гідрорізанні;

- визначити ступінь впливу рідинної складової на інтенсивність руйнування матеріалу при гідроабразивному різанні;

- розробити математичну модель формування високошвидкісного струменя рідини, що містить абразив, з метою визначення енергетичних параметрів двохфазного струменя;

- провести експериментальне дослідження процесу розрізання матеріалів легкої промисловості гідро і гідроабразивним струменем з метою перевірки адекватності математичних моделей та виявлення ступеня впливу конструктивних і технологічних параметрів на процес різання;

- визначити значення конструктивних параметрів струменеформуючого пристрою, які забезпечують високу якість та продуктивність гідроабразивного різання;

- науково обґрунтувати раціональні конструктивні та технологічні параметри устаткування гідро та гідроабразивного розкрою матеріалів легкої промисловості;

- розробити практичні рекомендації щодо проектування струменеформуючих робочих органів устаткування для розкрою матеріалів легкої промисловості гідро та гідроабразивним способом.

Об'єкт дослідження – устаткування для розкрою листових та рулонних матеріалів гідро та гідро абразивним струменем.

Предмет дослідження – розробка пристроїв для формування високошвидкісного різального гідро- та гідроабразивного струменя.

Методи досліджень.

Теоретичні дослідження базуються на основних положеннях теорії машин легкої промисловості, механіки рідин та твердих тіл, теорії математичного моделювання, теоретичної механіки та опору матеріалів. Експериментальні дослідження формування високошвидкісного гідро та гідроабразивного струменя проведені з використанням методів математичного планування експерименту на спеціально розробленому експериментальному устаткуванні. Аналіз експериментальних даних здійснено з використанням методів математичної статистики та регресійного аналізу.

Наукова новизна отриманих результатів.

1. Вперше показано, що, на основі розкриття