LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення

,


Київський національний університет технологій та дизайну
Ковтун Світлана ІванівнаУДК 677.075:620.17
Розробка та дослідження текстильних композиційних

матеріалів для виробів медичного призначення
Спеціальність 05.02.01 – матеріалознавствоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну,

Міністерства освіти і науки УкраїниНауковий керівник:


доктор технічних наук, доцент

Супрун Наталія Петрівна,

Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри матеріалознавства та

технології переробки текстильних волокон


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Мичко Анатолій Андрійович,

Східноукраїнський національний університет

ім. Володимира Даля,

професор кафедри легкої та харчової промисловості,

м. Луганськкандидат технічних наук, доцент

Вілков Сергій Михайлович,

Українська інженерно-педагогічна академія,

приват-професор кафедри технології легкої

промисловості, м. Харків


Провідна установа:


Хмельницький національний університет

Міністерства освіти і науки України, м. Хмельницький
Захист відбудеться 07.06.2007 р. о __14_____годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету

технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного

університету технологій та дизайну за адресою:

01011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.


Автореферат розісланий 04.05.2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

д.т.н., професор Панасюк І.В.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Технічний текстиль за останні роки набув широкого використання у виробах спеціального призначення. Основна задача, що вирішується при створенні технічного текстилю – забезпечення необхідного комплексу властивостей в залежності від виду виробу. В зв'язку з цим в останні п'ять-сім років сформувався новий підхід у розробці текстильних матеріалів технічного призначення – створення поліфункціональних матеріалів. При проектуванні поліфункціонального технічного текстилю доводиться вирішувати проблему поєднання в одному матеріалі декількох необхідних властивостей, іноді – протилежних. Можливість вирішення цієї задачі залежить від раціонального сполучення властивостей вихідної сировини, параметрів будови текстильних матеріалів та технології їх виготовлення. Одним з шляхів вирішення таких компромісних задач може бути створення багатошарових текстильних композиційних матеріалів (ТКМ) шляхом з'єднання (нашарування) окремих текстильних продуктів з різними властивостями в одну структуру. Цей спосіб дає можливість використати переваги кожного з компонентів і надає принципову можливість варіювати властивості технічних матеріалів в досить широких межах. Поліфункціональні текстильні композиційні матеріали можуть знайти кваліфіковане застосування в різних галузях. Однією з таких сфер застосування є медичні вироби, наприклад, простирадла, призначені для догляду за лежачими хворими, операційний текстиль та інші вироби.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідної роботи "Теоретичні основи створення поліфункціональних біотекстильних матеріалів та виробів на їх основі" (держбюджетна тематика 6.25 ДБ відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України, ДР №0103U000850) та науково-технічної роботи "Дослідження, розробка, конструювання та виробництво нових типів багатофункціональних плетених і тканих текстильних матеріалів та одягу із застосуванням новітніх сучасних технологій" (міжнародна програма "MULFUNC E! – 3191", договір № М/81-2004 від 05.05.2004р. ДР №0104U009798), які виконувалися в КНУТД протягом 2003–2006 років.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – розробка поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів з прогнозованими властивостями для виробів медичного призначення.

Для досягнення мети були поставлені такі задачі:

  • сформулювати номенклатуру вимог та показників якості до поліфункціональних ТКМ для виробів медичного призначення на прикладі простирадл для догляду за лежачими хворими;

  • сформулювати принципи конструювання поліфункціональних ТКМ з прогнозованою здатністю до поглинання, перенесення та акумулювання води;

  • створити базу даних фізичних властивостей вихідних текстильних матеріалів (ТМ) як основи для вибору полотен для функціональних шарів ТКМ;

  • встановити залежність фізичних властивостей поліфункціональних ТКМ від відповідних властивостей вихідних полотен, що входять до складу багатошарових структур, з метою прогнозування їх властивостей;

  • розробити рекомендації щодо складу та структури багатошарових ТКМ, що забезпечують комплекс заданих властивостей (ефективне відведення та локалізація продуктів метаболізму тіла людини, забезпечення сухості шкіри, антимікробної дії) при використанні їх у виробах медичного призначення;

  • встановити вплив умов експлуатації на властивості багатошарових ТКМ медичного призначення.

Об'єкт дослідження – процес підвищення гігієнічних властивостей технічних текстильних матеріалів у медичних виробах багаторазового використання.

Предмет дослідження – створення текстильних композиційних матеріалів методом термосклеювання для виробів медичного призначення.

Методи дослідження. Теоретичні та експериментальні дослідження базуються на основних положеннях матеріалознавства товарів легкої промисловості. При проведенні експериментальних досліджень використані сучасні методи визначення фізичних властивостей ТМ та багатошарових ТКМ, а також методи математичного планування і статистичної обробки результатів експерименту.