LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення

С.М., Супрун Н.П. Дослідження здатності багатошарових текстильних матеріалів до змочування // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. – №2 – С. 92 – 95.

 • Супрун Н.П., Ковтун С.І., Власенко В.І. Розробка комфортного одягу для людей з фізичними вадами // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – №1. – С.88 – 92.

 • Власенко В.И., Ковтун С.И., Березненко Н.П. Возможности использования многослойных многофункциональных текстильных композитов // Технический текстиль. – 2005. – №12. – С.23 – 25.

 • Vlasenko V., Kovtun S., Bereznenko N., Suprun N., Murarova A. Water and Heat Transfer through multilayer Textile Composites // Vlakna a textile. – 2006. – №13 (1-2). – Р.29 – 32.

 • Патент на корисну модель. 19569 Україна, МПК А 41 D 31/00. Композиційний текстильний матеріал / Березненко М.П., Ковтун С.І., Власенко В.І., Березненко С.М. (Україна). – №200607621; Заявл. 07.07.06; Опубл. 15.12.06, Бюл. №12 – 4 с.

 • Ковтун С.И., Березненко С.Н., Супрун Н.П. Гигиенические свойства льносодержащих двухслойных текстильных материалов // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон: ХГТУ. – 2004. – №1(8). – С.295.

 • Ковтун С.І., Супрун Н.П., Березненко М.П. Вивчення впливу складу текстильного пакету медичного призначення на його гігієнічні властивості // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД. – 2004. – С.120.

 • Ковтун С.И., Власенко В.И., Супрун Н.П. Многослойные композиционные текстильные материалы: влияние взаимного расположения слоев на транспортные свойства // Сборник материалов Международной научно-технической конференции "Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности" ПРОГРЕСС-2005. – Иваново: Россия – ИГТА. – 2005. – С.238 – 239.

 • Березненко М.П., Власенко В.І., Ковтун С.І. Сучасний підхід до конструювання та оптимізації складу багатофункціональних багатошарових текстильних композитів // Збірник наукових праць ювілейної Міжнародної конференції "Інноваційні технології – майбутнє України". – К.: – Вісник КНУТД. Спец. випуск. – 2005. – Т.1, №5. – С.61 – 63.

 • Ковтун С.И., Власенко В.И., Кучеренко В.И. Использование нетканых материалов в многослойных текстильных композитах // Сборник докладов Международной научно-технической конференции "Новые высокоэффективные нетканые материалы для защиты человека и окружающей среды от техногенных воздействий". – Серпухов: Россия – 2005 – С.65 – 69.

 • Ковтун С.І., Супрун Н.П. Встановлення вимог до виробів по догляду за лежачими хворими // Тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". – К.: КНУТД. – 2006. – С.163.

 • Vlasenko V., Kovtun S., Bereznenko N., Suprun N. Heat and Humidity Transport through multilayer Textile Composites for medical Application // Short Papers of 8 Dresden Textile Conference "Textile Future of our Life Spheres". – Dresden: Germany – Technische Universitat Dresden. – 2006. – P. 124 – 125.

  Особистий внесок здобувача в опублікованих працях: [1 – 4, 9 – 11, 13] – основні положення, постановка задач досліджень, здійснене планування експерименту, проведені експериментальні дослідження, математична обробка результатів зі знаходженням математичних залежностей; [8] – ідея щодо створення композиційного текстильного матеріалу, істотні ознаки та аналіз існуючих аналогів; [14] – постановка проблеми, проведення експертного опитування та аналіз результатів; [7, 15] – проведення досліджень, формулювання висновків; [5, 6, 12] – аналіз літературних даних.


  Анотація

  Ковтун С.І. Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

  Дисертацію присвячено актуальній проблемі створення технічних текстильних матеріалів з прогнозованими властивостями для використання у виробах по догляду за лежачими хворими.

  Сформульовані вимоги до лікарняних простирадл по догляду за лежачими хворими. Встановлено, що відповідність виробів вимогам може бути забезпечена спеціальною конструкцією матеріалів – це поліфункціональні текстильні композиційні матеріали (ТКМ), що складаються з декількох шарів, кожен з яких забезпечує виконання певної функції. Запропоновано термоклейовий метод одержання поліфункціональних ТКМ, при якому вихідні полотна з різними властивостями з'єднуються між собою в певній послідовності за допомогою матеріалів з двосторонньою клейовою здатністю.

  Створена база даних фізичних властивостей вихідних текстильних матеріалів. Здійснений розподіл вихідних полотен на умовні групи в залежності від виконуваної ними переважної функції в структурі багатошарового ТКМ: вбирання, перенесення, накопичення, перерозподіл води та створення опору проникненню води.

  Доведена можливість одержання ТКМ в умовах виробництва на установці прохідного типу та визначені оптимальні параметри їх одержання.

  Здійснене комплексне дослідження фізичних (водовбиральних та теплофізичних) властивостей багатошарових полотен. Встановлені емпіричні залежності між гігроскопічними та водовбиральними властивостями ТКМ та властивостями вихідних полотен. Досліджені та визначені основні закономірності зміни властивостей ТКМ під впливом експлуатаційних факторів. З використанням одержаних даних розроблені рекомендації щодо складу та структури багатошарових ТКМ для виробів по догляду за лежачими хворими (новизна підтверджена патентом України на корисну модель).

  Порівняльний аналіз властивостей розроблених ТКМ з промисловими аналогами одноразового використання провідних фірм-виробників за основними показниками якості, показав економічну та соціальну доцільність використання запропонованих ТКМ. Одержані дані підтверджені дослідною експлуатацією виробів, з використання багатошарових ТКМ, в умовах лікарняних закладів.

  Ключові слова: технічний текстиль, поліфункціональність, текстильні композиційні матеріали, догляд за лежачими хворими, термоклейовий метод, гігієнічні властивості, прогнозування властивостей.


  АННОТАЦИЯ

  Ковтун С.И. Разработка и исследование текстильных композиционных материалов для изделий медицинского назначения. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 – материаловедение – Киевский


 •