LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення

Обробка експериментальних даних проводилась на ПК з використанням програм Microsoft Excel, Statistica, SoftWare 5.3 та Star.

Наукова новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні методу одержання поліфункціональних багатошарових ТКМ для забезпечення необхідного рівня гігієнічних властивостей виробів медичного призначення. Вперше отримані такі наукові результати:

  • розроблені методологічні основи створення поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів медичного призначення;

  • розроблені фізичні основи класифікації текстильних матеріалів для створення багатошарових поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів;

  • встановлені емпіричні залежності між гігроскопічними та водовбиральними властивостями текстильних композиційних матеріалів та властивостями використаних в них вихідних полотен, що дозволило прогнозувати відповідні показники для багатошарових структур на стадії їх проектування;

  • доведена можливість використання експонентного рівняння для описання кінетики процесу водовбиранння багатошаровими текстильними композиційними матеріалами при їх горизонтальному розміщенні відносно дзеркала води.

Практичне значення одержаних результатів:

  • створена база даних фізичних властивостей сучасних текстильних матеріалів різного сировинного складу та структури;

  • розроблена структура та запропонований склад багатошарових текстильних композиційних матеріалів, які забезпечують ефективне відведення та локалізацію продуктів метаболізму тіла людини, вологопровідні та водовідштовхувальні властивості (новизна підтверджена патентом України на корисну модель);

  • визначені оптимальні параметри процесу одержання багатошарових текстильних композиційних матеріалів методом термосклеювання на промислових пресах прохідного типу (RPS-C 1400 фірми "Mayer", ФРН), що дає можливість отримати вихідні дані для технологічного регламенту одержання полотен у виробничих умовах;

  • запропонований асортимент поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів, який дозволяє розширити сировинну базу для виробництва виробів медичного призначення, зокрема постільної білизни для людей з різними формами нетримання сечі.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно виконані обґрунтування теми дисертаційної роботи, здійснено планування експериментів, теоретичні і експериментальні дослідження, їх математична обробка, зроблені узагальнення результатів, висновки та рекомендації, підготовка дисертаційної роботи.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на наукових конференціях молодих вчених та студентів Київського національного університету технологій та дизайну (2003–2006 р.р.), на науково-практичній конференції "Соціально-культурна реабілітація інвалідів в Україні: аналіз, проблеми та шляхи вирішення" (м. Київ, 2003 р.), на міжнародних науково-практичних та науково-технічних конференціях: "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины" (м. Херсон, 2004 р.), "Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности – ПРОГРЕСС-2005" (м. Іваново, Росія, 2005 р.), "Інноваційні технології – майбутнє України" (м. Київ, 2005 р.), "Новые высокоэффективные нетканые материалы для защиты человека и окружающей среды от техногенных воздействий" (м. Серпухов, Росія, 2005 р.), "Textile Future of our Life Spheres" (м. Дрезден, Німеччина, 2006 р.), "Механіка та інформатика" (м. Хмельницький, 2006 р.) та на міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (Київ, 2006).

На ІV конкурсі науково-технічних проектів молодих вчених "Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву" 2004р. під егідою Київської міської державної адміністрації робота "Розробка багатошарових бар'єрних текстильних матеріалів медичного призначення та виробів з них" була відмічена дипломом. На Х конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді м. Києва 2005р., який проводився Київською міською державною адміністрацією (Головне управління у справах сім`ї та молоді та Київський молодіжний центр праці), робота "Барви життя – знедоленим" зайняла 2 місце.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 робіт: 5 наукових статей у фахових журналах, рекомендованих ВАК України, 1 патент України на корисну модель, 2 статті у зарубіжних виданнях та наукових журналах (Росія, Словаччина), та 7 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура дисертації. Дисертація подана на 218 сторінках друкованого тексту і складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел (158 найменувань) та 7 додатків. Дисертація містить 26 таблиць та 35 рисунків. Обсяг основної частини дисертації складає 149 сторінок.

Автор висловлює вдячність науковому керівникові д.т.н., доценту Н.П.Супрун, д.т.н., професору М.П. Березненко, к.т.н., старшому науковому співробітнику В.І. Власенко за допомогу у постановці наукових досліджень та критичному обговоренні результатів.

Основний зміст роботи


У вступі обґрунтовано актуальність роботи, подано короткий аналіз стану проблеми, визначено мету, основні задачі, об'єкти і предмети досліджень, сформульовано наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів та висновків.

Перший розділ присвячено огляду та детальному аналізу вітчизняної і зарубіжної наукової літератури, яка розкриває сучасний стан розробок, досліджень та виробництва поліфункціональних текстильних матеріалів медичного призначення.

Розглянуті основні проблеми, які потребують вирішення, пов'язані з використанням медичного текстилю у виробах для догляду за лежачими хворими та під час хірургічних операцій. Виявлено, що традиційні текстильні матеріали (ТМ) не можуть в повній мірі задовольнити деяким суперечливим вимогам, які висуваються до виробів медичного призначення. Одним зі шляхів вирішення компромісних задач є створення поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів (ТКМ), які завдяки своїй будові та складу, можуть забезпечити належні умови догляду за хворими. В роботі представлені наукові та практичні досягнення в сфері створення поліфункціональних ТКМ, проведено аналіз переваг та недоліків існуючих методів та засобів їх одержання. Одним з перспективних методів одержання поліфункціонального текстилю є метод нашарування окремих текстильних продуктів та з'єднання їх в єдину композиційну структуру різними способами. Розглянута можливість застосування термоклейового методу одержання ТКМ медичного призначення, при якому вихідні полотна з'єднуються між собою в певній послідовності за допомогою