LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення

полотно "Еl" забезпечує високу водовбиральність ТКМ та має водоутримуючі властивості внаслідок високої спорідненості води до целюлози.

Четвертий шар (4) – ще один "водовбиральний та накопичуючий" – елемент представляє об'ємне трикотажне полотно з двосторонньою клейовою здатністю, яке з'єднує 3 і 5 шари та забезпечує збільшення водовбиральності ТКМ.

П'ятий шар (5) – "перерозподіляючий та водовбиральний" – поліефірна тканина з ультратонких ниток "Lu", яка завдяки високій капілярності завершує перерозподіл рідини по площині і зменшує величину тиску на бар'єрний шар.

Шостий шар (6) – "бар'єрний" – щільна поліефірна тканина з водовідштовхувальною обробкою "ВА".

Оцінка надійності ТКМ в умовах багаторазових прань здійснювалась після 10, 20 та 30 циклів прання за показниками відносного розшаровувального зусилля та коефіцієнта водомісткості. Було встановлено, що протягом 20 циклів прання міцність клейових з'єднань ТКМ зменшується, але залишається достатньо високою (Рр = 2,0 ч 3,0 Н/см) та ТКМ задовольняють вимогам по водовбиральним властивостям. Для продовження терміну експлуатації розроблених полотен ми вважаємо за можливе рекомендувати комбінований метод одержання ТКМ (термоклейовий та прошивний).

Порівняння характеристик ТКМ та промислових аналогів одноразового використання провідних фірм-виробників за показниками якості вказало на переваги розроблених ТКМ. Так, ТКМ (на прикладі зразка №27) має високу водовбиральність, яка не зменшується під тиском від тіла людини, а водовбиральність промислових аналогів зменшується на 40ч60% під тиском, що вимагає частої їх заміни (від 4 до 9 разів на добу) для забезпечення сухості шкіри хворого. Розрахункова річна умовна економія коштів при використанні лікарняних простирадл з функціональним елементом з ТКМ у порівнянні з найкращим промисловим аналогом становитиме приблизно 456 грн.

Проведена в умовах лікарняних закладів дослідна експлуатація трьох простирадл, в конструкції яких були використані функціональні елементи з ТКМ (зразки №4, №6, №27), підтвердила ефективність та доцільність використання багатошарових ТКМ у виробах по догляду за лежачими хворими.


Загальні висновки


 • Визначені принципи та запропоновано алгоритм створення поліфункціональних багатошарових текстильних композиційних матеріалів медичного призначення з прогнозованою здатністю до поглинання та перенесення води.

 • Сформульовані вимоги до лікарняних простирадл для догляду за лежачими хворими. Встановлено, що відповідність виробів вимогам може бути забезпечена спеціальною конструкцією матеріалів – це поліфункціональні текстильні композиційні матеріали, що складаються з декількох шарів, кожен з яких забезпечує виконання певної функції і як загальний результат необхідний напрямок та інтенсивність вбирання та перенесення фізіологічних рідин.

 • Запропоновано термоклейовий метод одержання поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів, при якому вихідні полотна з різними властивостями з'єднуються між собою в певній послідовності за допомогою матеріалів з двосторонньою клейовою здатністю. Доведена можливість одержання ТКМ в умовах виробництва на установці прохідного типу RPS-C 1400 фірми "Mayer"; визначені оптимальні параметри одержання (P = 0,2 МПа, Т = 1300С, ф = 15 ч 18 с), які забезпечують достатній рівень міцності склеювання шарів в багатошарових структурах (Рр = 4,1 ч 5,6 Н/см).

 • Створена база даних фізичних властивостей вихідних текстильних матеріалів. Запропонований розподіл цих полотен на умовні групи за чотирма показниками: коефіцієнт водомісткості, Вє, г/м2, час висихання, ф, хв, площа розтікання води по горизонтальній поверхні ТМ, S, мм2 та водотривкість, Втр, Па. В основу розподілу текстильних матеріалів на групи покладені кількісні значення цих показників, що характеризують переважну здатність полотен до вбирання, перенесення, накопичення, перерозподілу та створення опору проникненню води в структурі багатошарових текстильних композиційних матеріалів.

 • Аналіз властивостей різних варіантів текстильних композиційних матеріалів дозволив визначити наступне:

  Фізичні властивості текстильних композиційних матеріалів визначаються відповідними властивостями вихідних текстильних полотен, які входять до складу ТКМ. Змінюючи склад ТКМ, можна керувати їхньою здатністю відводити та накопичувати рідини та тепло.

  Встановлені емпіричні залежності між гігроскопічними та водовбиральними властивостями текстильних композиційних матеріалів та відповідними властивостями використаних в них вихідних полотен, що дозволяє прогнозувати відповідні показники для багатошарових структур на стадії їх проектування з достатньою точністю (0 ч 10%).

  Доведена можливість використання експонентного рівняння для описання кінетики процесу водовбиранння багатошаровими текстильними композиційними матеріалами при їх горизонтальному розміщенні відносно дзеркала води.

  За оптимальний варіант багатошарового текстильного композиційного матеріалу для виробів для догляду за лежачими хворими вибраний зразок №27 (Sa+Al+El-Кл-Lu+BA) (патент на корисну модель 19569, А 41 D 31/00), який забезпечує: гіпоалергенність, антимікробність, швидке водовбирання (х = 3,810-5м/c), високий рівень водовбиральних властивостей (Вє = 2220 г/м2), приємність поверхні при дотику (b = 215 Втс1/2/м2К), сухість поверхні (S = 350 мм2) та високу водотривкість (Втр = 5230 Па). Річна умовна економія коштів на одного хворого при використанні лікарняних простирадл з функціональним елементом з текстильного композиційного матеріалу №27 у порівнянні з найкращим промисловим аналогом одноразового використання становитиме приблизно 456 грн.

 • Доведено надійність текстильних композиційних матеріалів при експлуатації. Встановлено, що полотна витримують 20 циклів прання. При цьому міцність клейових з'єднань і водовбиральні властивості композиційних матеріалів залишаються достатньо високими (Рр = 2,0 ч 3,0 Н/см та Вє = 2200 г/м2).


  Список опублікованих праць за темою дисертації


 • Ковтун С.І., Супрун Н.П., Березненко М.П., Власенко В.І. Вивчення гігієнічних властивостей двошарових композиційних матеріалів медичного призначення // Вісник КНУТД. – 2004. – №5. – С.132 – 138.

 • Супрун Н.П., Ковтун С.І., Кучеренко В.І. Дослідження споживчих властивостей композиційних текстильних матеріалів медичного призначення // Вісник КНУТД. – 2005. – №2. – С.68 – 74.

 • Ковтун С.І., Власенко В.І., Мурарова А. Конструювання багатошарових текстильних матеріалів з урахуванням теплових відчуттів споживачів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – №3. – С.180 – 186.

 • Ковтун С.І., Власенко В.І., Березненко


 •