LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних матеріалів

херсонський національний технічний університет

ТЕРНОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНАУДК 677.05.059:621.3.078.08
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ


05.19.03 – технологія текстильних матеріалів

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Херсон-2007


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті
Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник

кандидат технічних наук, доцент
Бражник Олександр Михайлович, Херсонський національний технічний університет,
завідувач кафедри технічної кібернетики.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент

Супрун Наталія Петрівна, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон;

кандидат технічних наук, доцент

Рязанова Олена Юріївна, Херсонський національний технічний університет, доцент кафедри механічної технології волокнистих матеріалів.


Захист відбудеться "30" жовтня 2007 р. о 1300 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті за адресою: 73008, м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського національного технічного університету за адресою: м. Херсон-8, Бериславське шосе, 24, корпус 1.


Автореферат розісланий "28" вересня 2007 р.Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради


О.П. Сумська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. В даний час в умовах формування ринкової економіки, прагнення України до європейської інтеграції вихід з кризового стану текстильних підприємств можливий на базі рішення стратегії управління виробничими потужностями в основі якої - оптимізація її структури через кількісну і якісну відповідність платоспроможному попиту. Такі вимоги ринку як висока якість продукції, що випускається, скорочення термінів освоєння випуску нової продукції, зміна її номенклатури, наявність конкурентів істотно впливають на процес формування підприємства. Широке використання інформаційних технологій дозволить найточніше сформувати концепцію управління виробничими потужностями текстильних підприємств на необхідний період часу, підвищити оперативність управління, а використання автоматичних систем контролю тканин, що випускаються, зрештою знайде своє віддзеркалення в підвищенні якості і зниженні ціни готових текстильних матеріалів, що може зробити їх конкурентноздатними на сучасному внутрішньому і зовнішньому ринках. Кінцеве завдання для системи контролю якості - оцінка сортності не може бути вирішене без визначення приналежності виявленого дефекту до певного класу дефектів (пороків) - розпізнавання образів дефектів. Таким чином, завдання підвищення якості продукції шляхом оптимізації процесу визначення сортності тканини при автоматичному контролі в значній мірі замикається на завдання розпізнавання образів.

Розробка методів контролю якості текстильних матеріалів та застосування їх в системах автоматичного розпізнавання образів дефектів є актуальним, оскільки дозволяє підвищити якість продукції, що випускається, понизити її собівартість, підвищити культуру виробництва. Крім того, використання методу контролю, що працює в реальному масштабі часу дозволить інтегрувати автоматичну систему розпізнавання дефектів готової продукції в систему управління підприємством, що використовує сучасні інформаційні технології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виходячи з реальної потреби виробництва у вирішенні завдання створення систем автоматичного розбраковування тканин, з 1994 року під керівництвом д.т.н., професора Храпливого А.П. і к.т.н., доцента Бражника О.М. проведено комплекс наукових і експериментально - конструкторських робіт із створення системи автоматичного контролю якості тканин. Роботи виконувалися на кафедрі технічної кібернетики Херсонського національного технічного університету в рамках тем:

БД 6/97 "Розробка методів, засобів і систем вимірювання і керування якісними показниками товарів широкого вжитку". Тема затверджена рішенням експертної ради Міністерства освіти та науки України (Протокол №1 від 03.03.97) в рамках координаційного плану "Екологічна чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології". Номер державної реєстрації 0198U005495;

БД 3/99 "Розробка і впровадження в практику методів і засобів систем автоматичного контролю, вимірювання і керування показниками товарів широкого вжитку". Тема затверджена рішенням експертної ради Міністерства освіти та науки України (Протокол від 04.11.98) в рамках координаційного плану "Екологічна чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології". Номер державної реєстрації 0199U001231;

НТР 5.5.11.Б "Підвищення ефективності системи розбраковування матеріалів в текстильній та паперовій промисловості за допомогою лазерного пристрою" (договір ДП397-2003 від 14.08.2003 р.).

Особистий внесок автора полягає в розробці методів підвищення достовірності розпізнавання дефектів текстильних матеріалів, розробці алгоритмів і удосконалені процесу визначення сортності тканини та написанні програмного забезпечення.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення якості текстильних матеріалів шляхом розробки методів і алгоритмів виявлення дефектів і оцінки сорту тканини, що дозволяють використовувати сучасні технічні засоби в автоматичних системах розпізнавання образів дефектів.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

проаналізувати методи та технічні засоби контролю візуальних показників якості тканин;

уточнити математичну модель тканини як об'єкту автоматичного контролю;

розробити метод контролю, що забезпечує рівну чутливість до локальних і розподілених дефектів;

розробити оптимальний алгоритм класифікатора дефектів тканин;

розробити структуру автоматичної системи контролю візуальних показників якості тканин, що працює в реальному масштабі часу;

провести моделювання і експериментальне дослідження методів та системи контролю якості тканин.

Об'єктом дослідження є якість текстильних матеріалів.

Предметом дослідженняє система контролю візуальних показників якості текстильних матеріалів.

Методи дослідження. В основу досліджень покладено теоретичний аналіз параметричних полів рапорту контрольованої тканини і еталонного зображення об'єкту контролю (тканини). Об'єкт (тканина)