LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних матеріалів

розглядається як просторова решітка із структурою, що періодично повторюється, з властивими йому загальними ознаками тканих матеріалів, яким притаманні ортогональність, дискретність, двомірність і симетричність.

Для класифікації дефектів і визначення сортності тканин використано ДСТУ 3047-95 "Тканини та вироби поштучні. Класифікація та номенклатура показників якості".

Для вирішення завдання моделювання і обробки експериментальних даних використано програми "CurveExpert", "Stadia", "Matlab 6.5", "Simulink". Програмне забезпечення розроблено за допомогою інтегрованої системи Matlab 6.5.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

уперше запропоновано метод виявлення дефектних ділянок тканини з використанням модифікованого перетворення Радону відсканованого зображення фрагменту, що контролюється;

запропоновано структуру реалізації системи розпізнавання дефектів тканини з друкованим малюнком, побудовану по методу компенсації інформаційних потоків і визначені вимоги до неї;

розроблено метод виявлення і оцінки нерівноти полотен тканини, який використовує інформацію про щільність, що накопичується по ортогональним напрямкам в рулоні;

розроблено метод підвищення точності оцінки сортності тканин, який на етапі розпізнавання дефектних станів враховує штрафні бали, що налічуються на певні види дефектів і коректує байєсові границі простору ознак в алгоритмі розпізнавання;

дістав подальший розвиток метод компенсації інформаційних потоків в частині управління еталоном в завданнях оцінки якості та контролю сортності текстильних матеріалів;

запропоновано математичну модель тканини, що враховує технологію виробництва тканини і апаратурні особливості автоматичних систем контролю.

Практичне значення одержаних результатів. Використання розроблених методів аналізу і контролю візуальних показників тканин дозволяє:

підвищити якість текстильних матеріалів, що випускаються;

підвищити ефективність виробництва шляхом автоматизації контролю візуальних показників тканин;

понизити відсоток браку, що випускається, за рахунок оперативного отримання звіту про наявність і характер дефектів і надання можливості найшвидшого усунення причин браку;

понизити собівартість текстильних матеріалів, що випускаються, за рахунок зниження відсотку браку і зменшення кількості обслуговуючого персоналу;

поліпшити умови праці за рахунок усунення причин, що викликають професійні захворювання зору операторів і підвищити культуру виробництва.

У рамках НТР 5.5.11.Б "Підвищення ефективності системи розбраковування матеріалів в текстильній та паперовій промисловості за допомогою лазерного пристрою" (договір ДП397-2003 від 14.08.2003 р.) проведені науково-дослідні роботи, виготовлений і випробуваний повномасштабний зразок лазерного автомата розбраковування бавовняних тканин, який задовольняє вимогам експлуатації у виробничих умовах і рекомендується для використання як засіб автоматизації контрольно-мерильного цеху (Протокол від 07.03.07 р.).

Запропоновані методика аналізу, моделі, алгоритми впроваджені в навчальний процес Херсонського національного технічного університету і використовуються в дисциплінах, пов'язаних з автоматизацією процесів з технології текстильних матеріалів, а також при виконанні дипломного і курсового проектування.

Результати розробок надано для впровадження в ВАТ УкрНДІТП.

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі науково-технічної літератури і патентної інформації; розробці методів підвищення достовірності розпізнавання дефектів текстильних матеріалів, розробці і удосконаленні алгоритмів присвоєння сортності тканини автоматичними системами, розробці структури системи контролю тканин з друкованим малюнком; проведення експериментальних досліджень в лабораторних умовах; обробці результатів досліджень; формулюванні висновків. Всі положення, які виносяться на захист належать особисто авторові і не містять результатів, ідей і розробок, які належать співавторам разом з якими опубліковані наукові праці.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і експериментальні положення дисертаційної роботи було викладено і обговорено на: 2-й, 11-й, 13-й міжнародних конференціях з автоматичного управління „Автоматика-95" (м. Львів, 1995), „Автоматика-2004" (м. Київ, 2004), „Автоматика-2006", (м. Вінниця, 2006); 7-й і 8-й всеукраїнських міжнародних конференціях "Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів" УкрОБРАЗ'2004 (м. Київ, 2004), УкрОБРАЗ'2006 (м. Київ, 2006); міжнародній науковій конференції „Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій" ISDMIT`2005 (м. Євпаторія, 2005); Всеукраїнській науково-технічній конференції "Проблеми легкої та текстильної промисловості на порозі нового століття"(м. Херсон, 1999), міжнародних науково-практичних конференціях "Проблеми легкої і текстильної промисловості України" (м. Херсон, 2004), (м. Херсон, 2005), (м. Херсон, 2006); розширеному науковому семінарі кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії (м. Львів, 2007 р).

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 25 публікаціях, з них: статей – 14, патентів України на винахід – 1, тез доповідей – 10.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п'яти розділів основної частини, висновків, літературних джерел і додатків. Дисертацію викладено на 153 сторінках машинописного тексту, вона містить 65 рисунків, 13 таблиць та 3 додатки. Список використаних наукових джерел охоплює 141 найменування.основний зміст роботи


У вступі подано короткий аналіз стану проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, встановлено наукове та практичне значення одержаних результатів, сформульовано мету та основні задачі дослідження, які необхідно вирішити для її досягнення.

У першому розділі проведено аналітичний аналіз особливостей текстильних матеріалів як об'єкту контролю якості, показано вплив сучасних досягнень в теорії текстильного матеріалознавства і суміжних дисциплінах на розвиток наукових напрямів, пов'язаних з вирішенням проблеми оцінки сортності текстильних матеріалів. Проведено аналіз методів побудови математичного опису і моделювання тканин. Досліджено напрями розвитку сучасних технічних засобів, що створюють базу для вирішення завдання створення систем автоматичної оцінки сортності тканин. З результатів аналізу випливає, що розробка систем контролю якості продукції є основною для багатьох зарубіжних фірм. Основними труднощами є: необхідність уточнення математичної моделі з метою отримання гнучкішого математичного апарату дослідження властивостей тканини, впровадження в практику контролю якісних показників тканин сучасних підходів, розвиток методів оцінки якості текстильних полотен з урахуванням поширених характеристик, оцінка можливостей сучасних систем контролю.

У другому розділі розглянуто математичну модель тканини як об'єкту автоматичного контролю, яка враховує технологію отримання тканини.

Щоб формально виразити образи рухів при переплетенні ниток в тканині, розглядаються основні утворюючі рухи, розбиті на два класи:

Нехай позначає сукупність викривлень ниток основи. Розглянемо розбиття на