LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних матеріалів

об'єднання класів дефектів


Класс

402

8

10

3

0

14

231

0

9

4

21

0

19

32

0

8

1

11

204

0

3

0

0

0

4

Аналіз математичного очікування , дисперсії S і середньоквадратичне відхилення у у дефектів в середині класів показує, що повністю виключити помилку розпізнавання у вибраному просторі ознак (ширина X, довжина Y і знак, тобто потовщення - стоншування полотна) не можна. Проте, об'єднання класів дефектів помітним чином підвищує якість оцінки сортності (рис.9).

В процесі настройки і навчання системи, коректування байєсових границь алгоритму розпізнавання, що враховує штрафи при неправильному розпізнаванні дефектів і бали, які налічуються на певні види дефектів, дозволяє підвищити імовірність правильного розпізнавання і, отже, надійність алгоритму розбраковування текстильних матеріалів.


ВИСНОВКИ


Розроблено методи і системи контролю якості і визначення сортності тканин, які використовують сучасні інформаційні технології. Застосування їх в автоматичних системах розбраковування тканин дозволяє значно понизити стомлюваність людей, що здійснюють візуальний контроль, скоротити їх кількість на 60-65%; понизити вартість бракування; підвищити якість текстильних матеріалів і зменшити собівартість готової продукції; скоротити до 70% виробничу площу, яка зайнята устаткуванням товарно-бракувального відділу.

Запропоновано метод виявлення дефектних ділянок тканин з використанням модифікованого перетворення Радону, що забезпечує рівну чутливість до локальних і розподілених дефектів. Експериментально підтверджено можливість використання і високу ефективність застосування перетворення Радону в завданнях виявлення і виділення сигналів дефектних станів тканини.

Розроблено структуру системи контролю візуальних показників якості тканин з привласненням сортності, що працює в реальному масштабі часу. Запропонована структура використовує фундаментальний принцип будови по відхиленню, що дозволяє компенсувати збурювання без аналізу їхньої природи і використання якої дозволяє заощаджувати машинні і часові ресурси.

Розроблено метод виявлення і оцінки нерівноти полотен тканини, що використовує інформацію про щільність, яка накопичується по ортогональним напрямкам в рулоні. Використання проекцій по основі та утоку на вибраному куску тканини зменшує обсяг даних для обробки без втрати інформації про розподілену щільність тканини.

Розроблено метод підвищення точності оцінки сортності тканин з використанням оптимального алгоритму класифікатора дефектів тканин. Запропонований алгоритм коректує байєсові границі простору ознак образів дефектів і враховує об'єднання класів дефектів, на які налічується однакова кількість балів. Коректування байєсових границь алгоритму розпізнавання в процесі навчання системи, яка враховує штрафи при неправильному розпізнаванні дефектів і бали, які налічуються на певні види дефектів з урахуванням об'єднання класів дефектів підвищує надійність алгоритму розбраковування текстильних матеріалів на 10%-20%.

Удосконалено метод компенсації інформаційних потоків і розроблено методику застосування його в частині управління еталоном в задачах оцінки якості та контролю сортності текстильних матеріалів. Використання такого методу в автоматичних системах контролю якості тканин дозволяє виявляти і формувати на фоні малюнку та текстури легкі для класифікації зображення дефектів. Аналіз витрат на управління припустимими деформаціями еталону, що компенсують сигнал неузгодженості між еталонним і контрольованим зображенням тканини, дає інформацію не тільки про наявність дефектів, але й дозволяє оцінити деформації в рулоні тканини.

Запропоновано математичну модель тканини, яка враховує технологію виробництва тканини і апаратурні особливості систем контролю, що дозволяє використовувати її в автоматичних системах розбраковування текстильних матеріалів.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Бражник А.М., Рожков С.А., Терновая Т.И. Использование принципа обратной связи в системах распознавания дефектов ткани со сложным печатным рисунком // Тематичний збірник наук. праць "Ресурсозберігаючі та енергозберігаючі технології". – Херсон: Херс. індустр. ін-тут, 1996. – С.127-129.

Здобувачем запропоновано реалізацію алгоритму використання принципу зворотного зв'язку в задачах контролю якості тканин зі складним друкованим малюнком.

Храпливий А.П., Бражник О.М., Рожков С.О., Тернова Т.І. Контроль тканин з періодичним рисунком i тканин складного переплетіння // Технологія, автоматизація та економіка в переробній галузі: Зб. наук. пр. / За заг. ред. Л.А.Чурсіної та А.Ф.Скорченка. –К.: Інститут змісту і методів навчання, 1998. –С.99-101.

Внесок співавторів: Храпливий А.П. – постановка проблеми, аналіз сучасного стану контролю тканин; Бражник О.М., Рожков С.О. – запропоновано апаратну реалізацію систем контролю тканин з малюнком і тканин складного переплетіння; Тернова Т.І. – запропоновано методику контролю тканин з малюнком і тканин складного переплетення.

Храпливый А.П., Бражник А.М, Терновая Т.И. Отдельные аспекты проектирования первичных преобразователей контроля качественных показателей ткани// Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1997. – №1. – С.104-108.

Здобувачем проаналізовано можливість використання сучасного апаратного забезпечення в системах контролю.

Храпливый А.П., Рожков С.А., Терновая Т.И., Бражник Д.А. Использование метода компенсации информационных потоков при создании систем автоматического распознавания// Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1998. – №2. – С. 93-100.

Внесок співавторів: Храпливий А.П. – визначення проблеми та постановка задач досліджень; Рожков С.О. – розробка та аналіз математичної моделі; ТерноваТ.І., Бражник Д.О. – проведення експериментів, аналіз отриманих даних та формулювання висновків.

Храпливый А.П., Папченко А.И., Бражник А.М. Терновая Т.И. Проблемы автоматизации технологических процессов текстильных производств// Автоматика, Автоматизация, Электротехнические комплексы и системы. – 1999. –№2. – С.99-110.

Внесок співавторів: Храпливий А.П., Папченко А.І. – постановка проблеми, аналіз сучасного стану автоматизації виробництв; Бражник О.М. – запропоновано апаратну реалізацію систем автоматичного контролю та управління; Тернова Т.І. – запропоновано методику контролю тканин з малюнком.

Терновая Т.И. Проблемы контроля визуальных показателей ткани с контрастным печатным рисунком // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №1 (8). – С.268-271.

Тернова Т.І. Автоматическая система разбраковки тканей с печатным рисунком методом компенсации информационныхпотоков // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2004. – №2 (14).