LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних матеріалів

–С.254-260.

Рожков С.О., Тернова Т.І., Єдинович М.Б. Проблеми автоматизованого розбраковування тканин // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №2 (9). – С. 204-211 .

Здобувачем проведено аналіз сучасного стану апаратного забезпечення автоматичних систем розбраковування тканин.

Тернова Т.І. Структурний і статистичний методи аналізу при розпізнаванні дефектів текстури поверхні текстильних матеріалів // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2005. – №1 (10). – С.121-127.

Тернова Т.І. Алгоритм оцінювання деформацій рапорту періодичних об'єктів // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. –2005. –№2 (16). –С. 162-168.

Терновая Т.И., Бражник А.М. Использование элементов искусственного интеллекта в автоматических системах распознавания// Вестник Херсонского национального технического университета. – 2006. – 3(26). – С. 166-172.

Здобувачем запропоновано алгоритм використання принципу компенсації інформаційних потоків в задачах контролю якості.

Терновая Т.И., Сумская О.П. Контроль сортности готовой ткани автоматической системой разбраковки как эффективный путь повышения качества продукции // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. –№1 (11). – С. 97-104.

Здобувачем проведені експериментальні дослідження і зроблено аналіз отриманих даних.

Тернова Т.І. Урахування морфогенетичного рівняння в математичній моделі тканини // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2006. – №2 (18). – C.24-32.

Терновая Т.И., Сумская О.П., Бражник А.М. Повышение качества оценки сортности ткани путем оптимизации байесовских границ алгоритма распознавания дефектов // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2006. – №2 (12). – C. 137-145.

Здобувачем запропоновано метод підвищення якості оцінки сортності тканин шляхом оптимізації алгоритму розпізнавання дефектів.

Пристрій для визначення просторового зміщення зображення об'єкту по відношенню до еталону зображення: Деклараційний Патент України №30433 А, МПК 6 G 06К 9/00 / Тернова Т.І., Храпливий А.П., Бражник О.М., Тимофеєв К.В., Рожков С.О. –№4707484/SU; Заявл. 07.05.98; Опубл. 15.11.2000, Бюл. №6–ІІ. – 2 с.

Внесок співавторів: Тернова Т.І. – розробила алгоритм процедури визначення просторового зміщення зображення об'єкту по відношенню до еталону; ХрапливийА.П., Бражник О.М. – виконали постановку задачі; Тимофеєв К.В., Рожков С.О. – запропонували зовнішні конструктивні компоненти.

Храпливый А.П, Федотова О.Н., Терновая Т.И. Адаптивный алгоритм разбраковки тканей по дефектам внешнего вида // Праці другої Української конференції з автоматичного керування "Автоматика-95". – Львів, 1995. – Т. 5. –С.92.

Здобувачем розроблені необхідні програмні модулі.

Храпливый А.П., Терновая Т.И. Разработка и исследование систем автоматического распознавания дефектов тканей // Сборник трудов научно-технической конференции "Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века". – Херсон: ХГТУ , 1999. – С.150.

Здобувачем запропоновано алгоритм класифікації систем автоматичного розпізнавання дефектів.

Тернова Т.І. Контроль качества тканей с контрастным печатным рисунком // Тр. Междунар. научно-практической конфер. "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон: ХНТУ, 2004. – С.310.

Тернова Т.І. Распознавание дефектов тканей со сложным печатным рисунком методом компенсации информационных потоков // Матеріали 11-ої міжнародної конференції по автоматичному управлінню "Автоматика-2004". – К., 2004. –Т.4. – С.111.

Тернова Т.І., Єдинович М.Б., Рожков С.О. Проблеми виявлення та розпізнавання дефектів тканин в процесі їх розбраковування // Праці сьомої всеукраїнської міжнародної конференції "Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів" (УкрОБРАЗ'2004).– К., 2004. – С.151-154.

Здобувачем запропоновано структуру системи виявлення та класифікації дефектів з наступним визначенням сортності тканин.

Терновая Т.И. Распознавание дефектов ворсовых тканей // Збірка наукових праць міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій" (ISDMIT`2005). –Євпаторія, Крим, 2005. – Т. 1. – С.153-156.

Тернова Т.І. Методи контролю поверхні текстильних матеріалів // Тр. Междунар. научно-практической конфер. "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон: ХНТУ, 2005. – С.276.

Бражник Д.О., Тернова Т.І., Фаніна Л.О. Розпізнавання методом компенсації інформаційних потоків // Праці восьмої всеукраїнської міжнародної конференції "Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів" (УкрОБРАЗ'2006).– К., 2006. – С. 43-46.

Здобувачем проведено моделювання процесу розпізнавання, аналіз отриманих даних та формулювання висновків.

Терновая Т.И. Автоматический контроль визуальных показателей тканей с рисунком // Матеріали 13-ої міжнародної конференції по автоматичному управлінню "Автоматика-2006". – Вінниця, 2006. – С.382.

Терновая Т.И., Сумская О.П. Повышение качества текстильных материалов путем оптимизации алгоритма оценки сортности // Тр. Междунар. научно-практической конфер. "Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины". – Херсон: ХНТУ, 2006. – С.189.

Здобувачем запропоновано напрямок оптимізації алгоритму оцінки сортності.


АНОТАЦІЯ

Тернова Т.І. Розробка та застосування методів аналізу та контролю якості текстильних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячене розробці та застосуванню методів аналізу та контролю текстильних матеріалів для застосування їх в сучасних автоматичних системах розбраковування.

Уточнено математичну модель тканини, що враховує технологію виробництва тканини й апаратурні особливості автоматичних систем контролю. Удосконалено метод компенсації інформаційних потоків, що дозволяє мінімізувати часові витрати системи автоматичного розпізнавання образів дефектів. Запропоновано метод виявлення дефектних ділянок тканин з використанням модифікованого перетворення Радону, експериментально підтверджено можливість його використання і високу ефективність. Розроблено метод контролю якості тканин, що забезпечує рівну чутливість до локальних і розподілених дефектів і дозволяє оцінювати нерівноту полотнин тканини. Розроблено структуру автоматичної системи контролю візуальних показників якості тканин з малюнком і оптимальний алгоритм класифікатора дефектів текстильних матеріалів.

Ключові слова: тканина, основа, уток, дефекти тканини, сортність тканини, перетворення Радону, автоматична система розбраковування текстильних матеріалів.


АННОТАЦИЯ

Терновая Т.И. Разработка и применение методов анализа и контроля качества текстильных материалов. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.19.03 – технология текстильных материалов. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2007.

Диссертационное исследование посвящено разработке и применению методов анализа и контроля текстильных материалов для применения их в