LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією

середовище";

 • проаналізовано існуючі способи тепло – та вологорегулювання і визначенні вимоги до спецодягу та матеріалів для його виготовлення ;

 • розроблено нову конструкцію теплоізоляційного шару пакету одягу для реалізації обраного способу вологорегулювання;

 • обґрунтувано використання в пакеті теплозахисного одягу нового теплоізолюючого полотна;

 • на основі використання нового пакету одягу з урахуванням встановлених вимог розроблено конструкцію та технологію виготовлення теплозахисного жилету, що вентилюється;

 • розроблено експериментальну установку та досліджено гідродинамічні властивості нового полотна та спецодягу в цілому;

 • на підставі проведених теоретичних досліджень гідродинамічних властивостей розгалуженої системи каналів жилету, що вентилюється, розроблено конструкцію повітропровідної системи з відокремленим каналом;

 • визначено найбільш значущі фактори, які впливають на процес видалення вологи з підодягового простору;

 • на підставі проведених аналітичних досліджень розроблена математична модель процесу тепло – та вологообміну між тілом людини та навколишнім середовищем в системі "людина – теплозахисний спецодяг, що вентилюється – середовище" та розраховано найбільш раціональну температуру робочого повітря жилету, що вентилюється;

 • розроблено експериментальну установку та досліджено теплозахисні властивості одягу в цілому;

 • на підставі проведених досліджень доведено, що розрахований за отриманою формулою температурний параметр робочого повітря жилету, що вентилюється, є найбільш раціональним;

 • проведено фізіолого – гігієнічну оцінку розроблених експериментальних зразків спецодягу;

 • впроваджено дослідну партію розробленого спецодягу в діяльність підрозділів охорони УДДВП України.

  Об'єктом дослідження є процес створення комфортних умов праці працівників охоронно – вартової служби.

  Предмет дослідження – розробка спеціального теплозахисного одягу з локальною вентиляцією.

  Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано метод системного підходу до проектування спеціального одягу. В теоретичних дослідженнях використано метод елементарних теплових балансів як наближений чисельний метод розрахунку теплопередачі від тіла людини кріз теплозахисний пакет одягу в оточуюче середовище. Для експериментальних досліджень спецодягу в цілому використовувались розроблені експериментальні установки для оцінки гідродинамічних та теплозахисних властивостей одягу. Для обробки результатів експериментальних досліджень використано методи математичної статистики. В дослідженнях теплофізичних властивостей тепло ізолюючого полотна використано метод регулярного теплового режиму.

  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

  • розроблено метод та отримані аналітичні рівняння:

  • для визначення гідродинамічного опору теплозахисного жилету, що вентилюється, як незамкненої гідродинамічної системи, яка має чотири вихідні патрубки до локальних зон підодягового простору;

  • для розрахунку найбільш раціональної температури (робочого) повітря жилету, що вентилюється, при якій відбувається максимальне висушування підодягового простору з забезпеченням "комфортних" тепловідчуттів працюючого;

  • розроблено спосіб визначення раціональної відстані між еластичними вкладишами, які утворюють розгалужену систему повітропровідних каналів нового тепло ізолюючого полотна.

  Практичне значення одержаних результатів полягає у:

  • визначенні технічних вимог до створення теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією підодягового простору та матеріалів для його виготовлення на основі системного вивчення умов експлуатації;

  • розробленні конструкції нового теплоізолюючого полотна;

  • розробленні технології виготовлення нового теплоізолюючого полотна;

  • розробленні художньо – конструкторського вирішення жилету, що вентилюється;

  • розробленні оригінальної експериментальної установки для визначення гідродинамічних властивостей спецодягу, що вентилюється;

  • розробленні імітаційного теплового стенду торсу людини (ІТСТЛ) для дослідження теплозахисних властивостей плечового спецодягу в цілому;

  • проведенні фізіолого – гігієнічної оцінки розроблених експериментальних зразків жилетів, що вентилюються;

  • здійсненні впровадження дослідної партії розробленого жилету з локальною вентиляцією в діяльність підрозділу охорони УДДВП України в Київській області;

  • можливості забезпечення потреб у високоякісному теплозахисному спецодязі та отриманні річної соціально – економічної ефективності від впровадження у сумі 500 грн.

  Новизна практичних результатів підтверджена Державним департаментом інтелектуальної власності , який видав патент на винахід 31006 А.

  Результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну з дисципліни "Новітні технології виготовлення одягу", науково – дослідній роботі та дипломному проектуванні студентів.

  Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та експериментальних задач за проблемами досліджень. Вивчення умов експлуатації, визначення вимог, розробка, впровадження у виробництво та експлуатацію даного виду теплозахисного спецодягу здійснювалося за особистою участю здобувача. При безпосередній участі автора розроблені установки і методи дослідження гідродинамічних та теплозахисних властивостей спецодягу в цілому. Безпосередньо автором здійснені планування та проведення експерименту, виконана комп'ютерна обробка отриманих даних. Автору належать основні ідеї, узагальнення та висновки.

  Апробація роботи. Основні положення та результати роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на щорічних науково – технічних конференціях молодих вчених і студентів Київського національного університету технологій та дизайну, Технологічного університету Поділля (1995, 1998 та 2001 рр.), та опубліковані в збірниках тез вказаних конференцій. Жилет, що вентилюється, як технічна пропозиція, отримав перемогу в міському конкурсі науково – технічної творчості молоді вищих навчальних закладів м. Києва "Винахід – 2003" та одержав третю премію у ІІІ конкурсі науково – технічних проектів молодих вчених під девізом "Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву".

  Публікації. За результатами досліджень опубліковано 7 наукових робіт: 2 статті у спеціалізованих виданнях ВАК України, 4 тези доповідей на конференціях та отримано Патент на винахід.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, шістьох розділів з висновками,


 •