LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією

дисперсій окремих дослідів. Криві апроксимовані за допомогою ПК (рис. 10).

В результаті експерименту встановлено, що після 8 - 17 хвилин перебування вологи в підодяговому просторі людина починає відчувати дискомфорт з відчуттям "прохолодно" та на 120 хвилині холодової експозиції в шарах одягу залишається 30 – 35 % вологи.

Для визначення найбільш раціональних параметрів вентилювання зволоженого підодягового простору було проведено експеримент на ІТСТЛ (рис. 8) по визначенню теплового стану людини при умові введення в комплект одягу "жилету – к", що вентилюється.

При плануванні експерименту було встановлено керуючі фактори та діапазон їх зміни, а саме: об'ємна витрата робочого повітря (50 та 100 л/хв) та температура робочого повітря (інтервал варіювання – 5оС). Нульовий рівень другого фактору встановлювався за розрахунками рівняння (11).У результаті проведених досліджень було отримано залежності зміни температури в підодяговому просторі від параметрів вентилювання (рис. 11) та кількість залишеної в пакеті одягу вологи (рис. 12).

Найбільш раціональними параметрами робочого повітря в спецодязі, що вентилюється, при яких відбувається максимальне висушування підодягового простору з утриманням "комфортних" тепловідчуттів працюючих в розглянутих в роботі умовах експлуатації є: температура робочого повітря То = 40 оС при об'ємній витраті робочого повітря V = 100 л/хв.

Отримані експериментальним шляхом результати підтверджують можливість застосування формули (11) на стадії вибору та попередніх розрахунків параметрів робочого повітря при вентилюванні підодягового простору за допомогою розробленого у роботі жилету.

В шостому розділі проведено фізіолого – гігієнічну оцінку експериментальних зразків жилету, що вентилюється. Розроблений жилет впроваджено в підрозділі охорони УДДВП України в Київській області та отримано річний соціально – економічний ефект за наступними показниками: зниження захворюваності більш ніж на 40 %, економія витрат на матеріальне забезпечення під час тимчасової непрацездатності – 500 грн. в рік.

ВИСНОВКИ

 • Аналіз умов виробничого середовища та експлуатації теплозахисного спецодягу при несінні охоронно – вартової служби дозволив визначити комплекс шкідливих чинників. Встановлено, що виконання робіт охоронно – вартового характеру в зимовий період часу на території України пов'язане з впливом на організм людини холодного повітря з температурою (- 10 .... – 20) оС при швидкості повітря (5 ... 10) м/с. Режим такої праці належить до нестандартних та впливає на роботу центральної нервової системи. Види робіт, які виконує охоронець, відрізняються ступенем фізичного навантаження, що призводить до різкої зміни теплопродукції людини. Спецодяг, якій застосовується, не здатен забезпечувати захист від комплексного впливу встановлених факторів.

 • Розроблено технічні вимоги до спецодягу та конвекційної системи тепло – та волого регулювання підодягового мікроклімату.

 • Розроблено конструкцію нового теплоізолюючого полотна, яке одночасно є системою розгалужених повітропровідних каналів, новизна розробки підтверджена патентом України на винахід за 31006 А, а також конструкцію та технологію виготовлення жилету, який вентилюється.

 • Проведеноі теоретичні дослідження процесу тепло – та вологообміну в системі "людина – теплозахисний спецодяг, що вентилюється – середовище", що дозволило за рахунок використання методу елементарних теплових балансів отримати вираз для розрахунку найбільш раціональної температури робочого повітря системи вентиляції спецодягу.

 • Розроблено експериментальну установку для визначення гідродинамічного опору системи вентиляції та верхнього плечового одягу, який вентилюється в цілому. Експериментально отримана залежність гідродинамічного опору вентиляційної системи "жилет" від об'ємної витрати робочого повітря.

 • Розроблено оригінальний імітаційний тепловий стенд тулубу людини ІТСТЛ для непрямої оцінки теплового стану працюючого в умовах зволоженого підодягового простору. Встановлено, що термічний опір полотна становить 0,110 0,01 м2оС/Вт, а жилету з шаром нового теплоізолюючого полотна - 0,170 0,01 м2оС/Вт.

 • Експериментально підтверджено, що попередньо розрахована за отриманим виразом температура робочого повітря теплозахисного спецодягу з системою вентиляції "жилет" в реальних умовах експлуатації, є найбільш раціональною


  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Омельченко С. В., Мойсеєнко С. І. Непряме визначення теплового стану людини в умовах зволоження підодягового простору // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2002. - № 2. – С.156 – 157.

 • Омельченко С. В., Мойсеєнко С. І. Дослідження ресурсу роботи жилета, що вентилюється, з автономним джерелом живлення // Легка промисловість. – 2000. - №2. – С.52.

 • Пат.31006 А Україна, Теплоізолююче полотно / С. І. Мойсеєнко, С. В. Омельченко. - № 98063409; Заявл. 30.06.98; Опубл.29.03.2000; Бюл. № 2.

 • Омельченко С. В., Мойсеєнко С. І. Утеплююча прокладка нового типу // Легка промисловість. – 1999. - № 4. – С.19.

 • Омельченко С. В., Войнов Ю. Ф.,Мойсеєнко С. І. Повітронагрівач для засобів індивідуального захисту людини від низьких температур повітря // Праці ювілейної наукової конференції професорсько – викладацького складу. – К.: ДАЛПУ. – 1995. – С.118.

 • Омельченко С. В., Мойсеєнко С. І. На питання накопичення вологи у теплозахисній одежі / Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. – Частина 1. – К.: ДАЛПУ - 1995. – С.16.

 • Омельченко С. В., Мойсеєнко С. І. Теплоізолююче полотно / Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. – Частина 1. – К.: ДАЛПУ. – 1998. – С.29 – 30.

 • Омельченко С. В., Мойсеєнко С. І. Експериментальні дослідження тривалості комфорту в одязі різних видів / Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. – Том 1. – К.: КНУТД. – 2001. – С.8.

  В публікаціях 1, 2 та 8 автору належить постановка задач та обробка результатів досліджень. В публікації 3 автором здійснена розробка конструкції теплоізолюючого полотна. В публікаціях 4 та 7 автором розроблено технологію виготовлення теплоізолюючого полотна. В публікації 5 автору належать основні положення та висновки. В публікації 6 автору належить постановка задачі та визначення умов для визначення показників.


  АНОТАЦІЯ

  Омельченко С.В. розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 – технологія швейних виробів. Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2003.

  Дисертацію присвячено питанням розробки спеціального теплозахисного одягу для несіння охоронно –


 •