LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології в'язання еластичних виробів заданої форми

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА ДИЗАЙНУНа правах рукопису
Боброва Світлана Юріївна

УДК 677. 07 : 61
Розробка технології в`язання еластичних

виробів заданої форми
Спеціальність 05.19.03 - Технологія текстильних матеріалів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Київ – 2003 рік

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: канд.техн.наук, ст.н.с.

Омельченко Василь Дмитрович,

Київський науково-дослідний інститут текстильно-

галантерейної промисловості, директор,

заслужений працівник промисловості України,

професор кафедри технології трикотажного

виробництва КНУТД


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, ст.н.с.

Григорян Георгій Сергійович,

Київський національний торгівельно-економічний

університет, професор кафедри непродовольчих товарів


доктор технічних наук, професор,

Параска Георгій Борисович,

Технологічний університет Поділля (м.Хмельницький),

професор кафедри машин і апаратів

Провідна установа: Херсонський державний технічний університет

Міністерства освіти і науки України, м.Херсон
Захист відбудеться "9" квітня 2003 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01601, МСП, Київ –11, вул. Немировича-Данченка, 2.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну.Автореферат розіслано "4" березня 2003 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Тарасенко А.І.


Загальна характеристика роботи


Актуальність роботи. Високоякісні в`язані еластичні вироби медичного призначення потребують використання сучасних спеціалізованих в`язальних машин. Однак обладнання такого рівня в Україні до цього часу ніколи не встановлювалось. Тому вироби даної групи в країні практично не виробляються, і на цей час випуск цих товарів дуже обмежений внаслідок складності технології виготовлення еластичних суцільнов`язаних виробів, відсутності кваліфікованих спеціалістів та досвіду роботи на такому обладнанні.

Відсутність нових прогресивних технологій, спеціальних нормативних документів та методики проектування гальмує процес виготовлення вітчизняних медичних еластичних виробів високої якості. Крім того, оцінка якості медичних виробів потребує комплексного підходу з урахуванням одночасно медичних та технічних вимог. Ефективне розв`язання складних задач проектування потребує розробки спеціальних нових алгоритмів із застосуванням сучасних ЕОМ.

У зв`язку з цим було прийнято рішення розробити теоретичний базис проектування еластичних медичних виробів заданої форми та видати конкретні рекомендації до технологічних розрахунків, керуючись результатами проведених раніше наукових праць, а також знанням досвіду загальних законів петлетворення та значним вітчизняним досвідом роботи з еластомірними нитками.

Тому дисертація присвячена проектуванню параметрів структури та розробці технології в`язання еластичних виробів медичного призначення на основі аналізу в`язальних можливостей спеціалізованого обладнання.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана в рамках науково-дослідних робіт, які проводились в Київському національному університеті технологій та дизайну "Нові ресурсозберігаючі технології виробів широкого вжитку та спеціального призначення". Наукові дослідження проводились в рамках держбюджетної науково-дослідної теми "Створення екологічно чистих матеріалів нового покоління з довгостроковою бактеріоцидною дією", рег. номер 0102V001414 та за науковим напрямком роботи Київського державного НДІ текстильно-галантерейної промисловості на виконання Державних програм:

  • Програми розвитку легкої промисловості України до 2005 р.

  • Комплексної програми розвитку медичної промисловості України на 1997 - 2003 р.р. (Постанова Кабміну України від 18.12.96 р., № 1538).

Мета і задачі дослідження

Метою даної роботи є розробка технології в`язання та проектування параметрів структури та властивостей еластичних медичних виробів компресійної дії, що виготовляються на спеціалізованому круглов`язальному обладнанні, а також розробка технологічних режимів виготовлення високоякісних виробів з наперед заданими властивостями. У відповідності з метою роботи поставлені наступні задачі:

  • дослідити в`язальні можливості спеціалізованих двофонтурних круглов`язальних машин, які раніше в Україні не використовувались;

  • на базі проведених теоретичних і експериментальних досліджень розробити методику проектування медичних виробів заданої форми з двофонтурних круглов`язальних машин, в основу якої закладається медично обгрунтоване значення тиску окремих ділянок виробу на тіло людини.

  • визначити параметри петельної структури еластичних медичних виробів на основі розроблених геометричних моделей;

  • розробити алгоритм та створити програму для автоматизованого проектування медичних виробів із заданими властивостями та оптимальним співвідношенням між усіма показниками якості, а також рекомендованих заправних параметрів обладнання;

  • розробити проект нормативного документу на серійне виготовлення медичних еластичних панчішних виробів компресійної дії.

Об`єкт дослідження – технологія в`язання еластичних виробів медичного призначення на круглов`язальному обладнанні.

Предмет дослідження – еластичні медичні вироби заданої форми, виготовлені подвійними кулірними переплетеннями, із заданою величиною тиску на окремі ділянки тіла людини.

Методи дослідження.Для розв`язання поставлених задач використана комплексна методика досліджень, що включає:

  • аналіз науково-технічної літератури по даній проблемі;

  • теоретичне дослідження технологічних можливостей спеціалізованого круглов`язального обладнання для виготовлення медичних виробів простої та