LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології в'язання еластичних виробів заданої форми

складної просторової форми;

 • використання методу чисельного аналізу для опису конфігурації медичних еластичних виробів;

 • метод геометричних моделей структури трикотажу з еластомірними нитками для проектування параметрів еластичних медичних виробів;

 • експериментальні дослідження параметрів структури та властивостей медичних виробів за допомогою стандартних і спеціальних методик із застосуванням методів математичної статистики і ЕОМ;

 • розробку алгоритму й методики проектування еластичних медичних виробів заданої форми за заданим тиском із застосуванням ЕОМ.

  Наукова новизна одержаних результатівполягає в тому, що автором:

 • Встановлено математичні залежності величини петельного кроку еластичного трикотажу у вільному стані від пружних характеристик ниток та параметрів структури трикотажу з урахуванням заданого тиску.

 • На основі теоретичного аналізу геометричних моделей подвійного кулірного трикотажу, виготовленого з одночасним пров`язуванням в петлі і прокладанням в якості утоку армованих еластомірних ниток, отримані формули для розрахунку довжини нитки у петлі.

 • Одержано математичні залежності, що адекватно описують взаємозв`язок між технологічними параметрами в`язання еластичних виробів та їх деформаційними властивостями, тиском і параметрами структури трикотажу.

 • Створено алгоритм та розроблено програму автоматизованого проектування еластичних медичних виробів заданої форми із наперед заданими властивостями та оптимізації технологічних параметрів роботи в`язального обладнання.

  Практичне значення одержаних результатів.

  • Розроблено методику проектування та розрахунку медичних еластичних виробів заданої форми, що дозволяє проектувати готові вироби з урахуванням необхідного тиску, величина якого відповідає сучасним медико-технічним вимогам.

  • Створено програму, яка дає змогу технологу на ПЕОМ в автоматичному режимі проектувати весь цикл розробки медичних еластичних виробів (від параметрів процесу в`язання до параметрів структури трикотажу та властивостей готових виробів). Програма доведена до практичної реалізації і впроваджена в Київському НДІ текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП) при проектуванні властивостей і параметрів еластичних виробів медичного призначення та у КНУТД при вивченні дисципліни "Проектування візерункового трикотажу з елементами САПР".

  • Запропоновано технологічні режими виготовлення еластичних медичних наколінників із заданими властивостями (тиску, розтяжності, лінійних розмірів та параметрів структури трикотажу), що дозволяють вибрати раціональні параметри заправки та процесу в`язання в`язального обладнання.

  • Розроблено проект технічних вимог на серійне виробництво еластичних медичних виробів компресійної дії, що виготовляються на спеціалізованому круглов`язальному обладнанні.


  Особистий внесок здобувача полягає в обговоренні постановки задач, розв`язанні теоретичних питань, розробці геометричних моделей еластичного трикотажу, виконанні експериментальних досліджень, обробці результатів досліджень, створенні алгоритму та програми автоматизованого проектування виробів із заданими властивостями. Здобувачу належать головні ідеї, узагальнення і висновки за результатами досліджень.

  В роботах, виконаних у співавторстві, здобувачу належить аналіз результатів дослідження властивостей та параметрів еластичних медичних виробів [2; 3]; розробка методів опису конфігурації медичних еластичних виробів [6]; аналіз науково-технічної літератури, присвяченої питанням проектування еластичних виробів, аналіз різних підходів та формулювання принципів сучасного проектування виробів даної групи [1]; аналіз асортименту еластичних виробів заданої форми [5]; створення алгоритму проектування еластичних медичних виробів, розробка оптимальних технологічних режимів їх виготовлення [4; 7], розробка математичної моделі конфігурації еластичного виробу заданої форми [8], розробка математичних залежностей для розрахунку параметрів структури еластичного трикотажу [9].

  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались та були схвалені:

  • на науковій конференції молодих вчених та студентів КДУТД у 2001 році;

  • на семінарі Відділу експериментальної хірургії Київського НДІ експериментальної хірургії та трансплантології АМН України у червні 2002 р.;

  • на вченій раді Київського державного НДІТГП 5 червня 2002 р.;

  • на розширеному засіданні кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД у жовтні 2002 року;

  • на засіданні кафедри машин і апаратів легкої промисловості Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький);

  • на науковому семінарі кафедри механічної технології волокнистих матеріалів Херсонського державного технічного університету.

  Публікації. Матеріали дисертації викладені в 9 працях, з яких 4 в наукових фахових журналах, 2 тез наукової конференції, 1 авторське свідоцтво, 2 депонованих рукописи.

  Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, що включає 106 найменувань, а також додатків, що представлені на 66 сторінках. Робота викладена на 192 сторінках машинописного тексту, включає 24 ілюстрації, 24 таблиці. Основна частина дисертації складає 146 сторінок.


  Основний зміст роботи

  Вступ присвячено обгрунтуванню актуальності вибраної теми. Відзначено новизну, наукову та практичну цінність роботи, описано її структуру і вказано обсяг.

  У першому розділі зроблено аналіз науково-технічної літератури, що розкриває питання використання еластомірних ниток у виробництві в`язаних виробів медичного призначення, які застосовуються для лікування та профілактики різних видів захворювань.

  Відзначено, що в усіх країнах світу продовжують розширюватись асортимент та зростати обсяги виробництва еластомірних ниток, що випускаються під різними торговими марками. Застосування таких ниток є одним з напрямів створення нових текстильних виробів і матеріалів як традиційної форми, так і різних технічних, медичних виробів, одягу спеціального призначення.

  В останній час у світі з`явилось багато принципово нових виробів, випуск і застосування яких в інших країнах налагоджений і постійно зростає. З`ясовано, що одним з найбільш дефіцитних видів текстильних виробів, які особливо користуються попитом у населення, є спеціальні еластичні вироби для лікування та профілактики багатьох видів судинних патологій, травм опорно-рухового апарату, в лікувальній фізкультурі та спорті. Однак їх асортимент і якість не можуть повністю задовольнити потреб в цих виробах. Підкреслюється необхідність проведення


 •