LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології в'язання еластичних виробів заданої форми

переробки еластомірних ниток, що пров`язуються в петлі, і прокладаються в якості утоку. Показано, що величину тиску окремих ділянок виробу на тіло людини визначає, головним чином, сила вхідного натягу утокової еластомірної нитки. Тиск готового виробу ділянки в області "над коліном" змінювалась в рамках експерименту від 2,16 до 9,71 кПа. Це свідчить про можливість одержання виробів з широким діапазоном компресійних властивостей на устаткуванні одного діаметру циліндра.

На основі проведених експериментальних досліджень і аналізу технологічних можливостей спеціалізованого устаткування розроблена нормативно - технічна документація для виготовлення медичних еластичних виробів з двофонтурних круглов`язальних машин з метою використання при проектуванні даних виробів в умовах виробництва.

У четвертому розділі розглянуті компромісні задачі оптимізації показників якості, що відносяться до класу багатокритеріальних задач оптимального управління і розв`язуються методом лінійного програмування.

Задачею роботи було знайти такі найкращі комбінації значень факторів x1, x2, ..., x8, при яких параметри оптимізації приймали значення, що задовольняють вимогам до якості виробу при умові знаходження факторів в реально існуючих діапазонах. Оскільки оптимізація одного з параметрів може призвести до того, що інший параметр прийме недопустиме значення, розглядалась зміна всіх показників одночасно. При цьому розв`язком поставленої задачі є деякий компроміс, тобто такий набір значень факторів x1, x2, ..., x8, при якому, можливо, параметри yі не досягають оптимальних значень, проте обов`язково знаходяться у межах свого існування та забезпечують найліпші компромісно можливі показники якості.

Для розв`язання поставленої задачі за допомогою симплекс-методу розроблено математичний алгоритм проектування параметрів та властивостей виробів, а також оптимальних технологічних режимів їх виготовлення на базі застосування сучасної обчислювальної техніки, що є одним із перших вирішень компромісних задач на етапі


технологічного проектування трикотажних виробів, де враховують одночасно всі основні показники якості. На рис.3 представлено блок-схема складеного алгоритму.

На основі розробленого алгоритму складено програму автоматизованого проектування та оптимізації технологічних параметрів роботи в`язального обладнання та основних показників якості еластичних в`язаних виробів медичного призначення для виготовлення виробів із зазделегідь заданими властивостями.

Розроблена програма пропонує користувачеві автоматично за допомогою ЕОМ проводити розрахунки технологічних параметрів роботи устаткування у діалоговому режимі. Це дозволяє за дуже короткий термін встановити найбільш оптимальний варіант заправки в`язального автомату для виготовлення виробу із заданими показниками якості. Запропоновані раціональні технологічні режими для виготовлення еластичних наколінників складної форми. Завдяки їх використанню вдасться значно збільшити продуктивність в`язального устаткування, знизити витрати енергії, праці та сировини.

П`ятий розділприсвячений виробничій перевірці економічної ефективності від впровадження результатів роботи. Впровадження розробленого програмного продукту автоматизованого проектування параметрів, властивостей медичних еластичних виробів компресійної дії та технологічних параметрів роботи спеціалізованого устаткування дозволяє скоротити термін розробки і впровадження у виробництво нових виробів, виключити необхідність виготовлення пробних зразків для проведення досліджень та зменшити кількість працюючих, що зайняті в розробці нового асортименту, а отже й значно знизити собівартість одного десятку медичних виробів. Наприклад, при виготовленні однієї партії медичних наколінників просторової форми собівартість одного десятку виробів в середньому знизиться на 6,28 грн.

Так


Ні

НіТак

Рис.3. Блок-схема алгоритму оптимізації показників якості еластичних медичних виробів та технологічних параметрів роботи в`язального обладнання

ВИСНОВКИ


  • В результаті аналізу асортименту еластичних виробів заданої форми розроблено їх класифікацію за функціональним призначенням та конструкцією окремих ділянок.

  • Встановлено, що просторова конфігурація еластичного медичного виробу може бути одержана за рахунок в`язальних можливостей спеціалізованого устаткування – зміною переплетення на окремих групах голок. Це забезпечить щільне прилягання виробу до тіла у відповідності з антропологією кінцівок людини. Розроблено математичну модель конфігурації еластичних виробів заданої форми, що дозволяє проектувати лінійні розміри та тиск по окремих ділянках і забезпечити постійний тиск по поверхні колінної чашечки або ліктьового суглобу.

  • Для опису обхвату в кожній точці ноги згідно її конфігурації рекомендується застосовувати математичний метод – сплайн-інтерполяцію, що дозволяє проектувати задані лінійні розміри та величину стискальної сили практично в кожному горизонтальному перетині еластичного медичного виробу.

  • Теоретичні дослідження структури еластичного трикотажу подвійних кулірних переплетень з використанням кількох еластомірних ниток дозволили одержати математичні залежності для проектування довжини нитки у петлі та витрат сировини медичних еластичних виробів заданої форми.

  • Виведено теоретичні формули для визначення величини петельного кроку трикотажу у вільному стані при умові забезпечення необхідного тиску для одномірної та двомірної моделей пружної еластичної оболонки.

  • Розроблено методику проектування параметрів еластичних медичних виробів, в основу якої закладено медично обгрунтоване значення тиску виробу на окремі ділянки тіла людини.

  • На основі експериментальних досліджень запропоновано математичні залежності для визначення граничних довжин нитки у петлі з урахуванням конструктивних особливостей спеціалізованого обладнання.

  • Встановлено багатофакторні


  •