LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології в'язання еластичних виробів заданої форми

лінійні залежності між величинами технологічних параметрів роботи в`язального устаткування – лінійних густин армованої утокової еластомірної нитки, армованої еластомірної нитки, що пров`язується в петлі, текстурованої капронової нитки еластик, швидкістю їх подачі в зону в`язання, глибини кулірування ниток в 1 та 2 петлетвірних системах та параметрами структури, фізико-механічними та геометричними властивостями еластичних медичних виробів заданої форми.

 • Встановлено, що основні споживчі властивості еластичних медичних виробів залежать головним чином від видів, властивостей і режимів переробки еластомірних ниток, що пров`язуються в петлі і прокладаються в якості утоку, а величина тиску окремих ділянок виробу на тіло людини визначається, головним чином, силою вхідного натягу утокової еластомірної нитки. Це дозволяє виготовити виріб з широким діапазоном компресійних властивостей на машині одного діаметру циліндра.

 • Розроблено проект нормативно - технічної документації для проектування і виготовлення медичних панчішних еластичних виробів із спеціалізованих двофонтурних круглов`язальних машин в умовах виробництва.

 • Розроблено алгоритм, на основі якого складено програму автоматизованого проектування і оптимізації технологічних параметрів роботи в`язального обладнання та основних показників якості еластичних в`язаних виробів медичного призначення для виготовлення виробів із зазделегідь заданими властивостями. Проектування оптимальних технологічних параметрів роботи в`язального обладнання та знаходження оптимального співвідношення між усіма показниками якості трикотажного виробу проведено комплексно за допомогою математичного розв`язання компромісних задач.

 • Запропоновано раціональні технологічні режими для виготовлення еластичних наколінників складної форми із заданими властивостями та параметрами петельної структури трикотажу, що дозволило суттєво збільшити продуктивність устаткування, знизити витрати енергії, праці та сировини.

 • Розрахунки підтвердили економічну доцільність впровадження розробленої програми автоматизованого проектування медичних еластичних виробів заданої форми. Економічна ефективність досягнута за рахунок зменшення чисельності працюючих, зменшення витрат на сировину для виготовлення пробних зразків та зменшення собівартості виробу. Внаслідок впровадження програми при виготовленні однієї партії може бути досягнуто економічний ефект у розмірі 7538,82 грн за рік, при цьому собівартість одного десятку медичних наколінників просторової форми знизиться на 4,98 грн. (49,87%), а в середньому на один десяток медичних виробів на 6,28 грн.


  Список опублікованих праць за темою дисертації


 • Боброва С.Ю., Омельченко В.Д. Основні принципи сучасного проектування круглов`язаних еластомірних медичних виробів // Легка промисловість. - 2000 - №1. - с.42.

 • Боброва С.Ю., Омельченко В.Д. Залежність тиску компресійних медичних виробів на тіло людини від заправних параметрів круглов`язального спеціалізованого обладнання // Легка промисловість.- 2001. - №1. - с.52-53.

 • Боброва С.Ю., Омельченко В.Д. Оцінка деформаційних властивостей компресійних медичних виробів // Легка промисловість.- 2001.- №2. - с.61.

 • Боброва С.Ю., Омельченко В.Д. Оптимізація технологічних параметрів вироблення та основних показників якості компресійних медичних виробів // Легка промисловість. - 2001.- №4. - с.61.

 • Боброва С.Ю., Омельченко В.Д. Застосування методів чисельного аналізу для опису конфігурації медичних компресійних виробів // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, том І – Київ: КДУТД, 2001.- с.107

 • Боброва С.Ю., Галавська Л.Є., Оніщук І.В. Аналіз сучасного світового ринку компресійних виробів заданої форми // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів, том І – Київ: КДУТД, 2001.- с.111.

 • А.С. України №5606. Комп'ютерна програма "Проектування медичних компресійних виробів із заданими властивостями". / Боброва С.Ю., Омельченко В.Д. Заявл. 30.04.2002р. Опубл. 2003р. Бюл. №1, с.222.

 • Математическое моделирование конфигурации эластичных изделий заданной формы / Боброва С.Ю., Омельченко В.Д.; Киев. нац. ун-т технологий и дизайна, - Киев, 2002. - 18с.: ил. - Библиогр.: 10 назв. - Укр. - Деп. в ГНТБ Украины 11.11.02. № 145 - Ук 2002.

 • Методика проектирования эластичных медицинских изделий, вырабатываемых на двухфонтурном кругловязальном оборудовании / Боброва С.Ю., Омельченко В.Д.; Киев. нац. ун-т технологий и дизайна, - Киев, 2002. - 27с.: ил. - Библиогр.: 12 назв. - Укр. - Деп. в ГНТБ Украины 11.11.02. №144 - Ук 2002.


  Боброва С.Ю. Розробка технології в`язання еластичних виробів заданої форми. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2003.

  Дисертацію присвячено розробці технології в`язання та створенню теоретичних основ проектування параметрів, структури та властивостей еластичних медичних виробів компресійної дії, що виготовляються на спеціалізованому круглов`язальному обладнанні.

  В результаті аналізу асортименту еластичних виробів заданої форми розроблено класифікацію виробів даної групи за функціональним призначенням та конструкцією окремих ділянок. Розроблено математичну модель конфігурації еластичних виробів заданої форми, що дозволяє проектувати лінійні розміри та тиск по окремих ділянках і забезпечити постійний тиск по поверхні колінної чашечки або ліктьового суглобу.

  Запропонована методика, що дозволяє проектувати параметри структури еластичних медичних виробів, виходячи з тиску, величина якого обгрунтована і відповідає медико-технічним вимогам.

  Встановлені багатофакторні лінійні залежності між величинами технологічних параметрів роботи обладнання – лінійних густин армованої утокової еластомірної нитки, армованої еластомірної нитки, що пров`язується в петлі, текстурованої капронової нитки еластик, швидкістю їх подачі в зону в`язання, глибини кулірування ниток в 1 та 2 петлетвірних системах та параметрами структури, тиском, деформаційними та геометричними властивостями еластичних медичних виробів заданої форми.

  Розроблено алгоритм, на основі якого складено програму автоматизованого проектування та оптимізації технологічних параметрів роботи в`язального обладнання та основних показників якості еластичних в`язаних виробів медичного призначення для виготовлення виробів із зазделегідь заданими властивостями.

  Ключові слова: еластичний кулірний трикотаж, еластичні медичні вироби, еластичні вироби заданої форми, тиск виробу на тіло людини, параметри структури трикотажу, проектування параметрів, двофонтурна


 •