LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення в'язаних еластичних виробів кулірних переплетень

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Мельник Людмила МихайлівнаУДК 677.025
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ Виготовлення в'язаних ЕЛАСТИЧНих виробів КУЛІРНИХ ПЕРЕПЛЕТЕНЬ
Спеціальність 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник:

лауреат Державної премії України

в галузі науки і техніки, кандидат технічних наук, с.н.с.,

Омельченко Василь Дмитрович, КНУТД,

професор кафедри технології трикотажного виробництва


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, доцент

Супрун Наталія Петрівна, КНУТД,

завідувач кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон
кандидат технічних наук, с.н.с.

Синельникова Валентина Іванівна, ВАТ

„Український науково-дослідний інститут текстильної

промисловості", директор.Захист відбудеться „29" травня 2008 року о 1030 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою 01011, м. Київ–11, вул. Немировича-Данченка, 2.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою 01011, м. Київ – 11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1.
Автореферат розісланий „_____" квітня 2008 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, к.т.н., доц. Т.О. Полька


Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. Проблема виготовлення текстильних виробів профілактично-реабілітаційного призначення є актуальною в соціально-економічному аспекті. Профілактичний засіб дозволяє нормалізувати роботу організму та самопочуття людини, забезпечити межі нормального стану в процесі життєдіяльності, зберегти здоров'я і попередити розвиток хвороб в майбутньому, а також сприяє подовженню активності та працездатності.

Історично склалося, що до набуття незалежності нашою державою центри розробки та виготовлення виробів реабілітаційного призначення знаходились поза межами України. Тому для їх виготовлення ортопедичні підприємства України змушені були імпортувати еластичні матеріали з-за кордону. Наукові розробки українських спеціалістів в сфері виготовлення реабілітаційних виробів дозволили зробити значний крок у розвитку цього напрямку. Це підтверджується появою на ринку України виробів вітчизняного виробництва, що мають високі споживчі якості, а саме суцільнов'язаних компресійних виробів, які виготовляються на базі кулірних переплетень (панчохи, колготки, наколінники), та виробів, що виготовляються з основов'язаних трикотажних полотен. Ці вироби мають широкий попит у населення завдяки їх відповідності вимогам та світовим стандартам. Але виготовлення суцільнов'язаних компресійних виробів можливе лише при наявності спеціалізованого устаткування, що мало розповсюджене в нашій державі. Така ж проблема існує щодо виготовлення еластичних трикотажних полотен на основов'язаному устаткуванні. Закупівля відповідного обладнання потребує великих коштів. Тому вітчизняні виробники не в змозі в повному обсязі задовольнити потреби споживачів в виробах реабілітаційного призначення.

Більш широке застосування та розповсюдження в Україні має плосков'язальне устаткування, що пояснюється його широкими можливостями: візерункотворними, швидкої зміни та різноманіття асортименту. Крім цього, плосков'язальні машини мають унікальні можливості щодо надання виробам заданої форми. Особливістю трикотажних виробів з таких машин є заробка краю, що не потребує додаткових операцій та створює економію часу і сировини. Тому виготовлення еластичних трикотажних полотен на плосков'язальному устаткуванні є перспективним.

Сфера використання виробів реабілітаційного призначення потребує суворого дотримання гігієнічних та фізико-механічних вимог, які висуваються до них. Це створює обмеження при застосуванні сировини, переплетень, методів проектування параметрів структури та фізико-механічних властивостей трикотажу. Створення високоякісних виробів реабілітаційного призначення пов'язано з використанням полотен з вмістом еластомерних ниток, що забезпечують необхідний ефект збереження форми виробу під час експлуатації та свободу рухів. Але еластомерні нитки мають високу вартість. Зменшення частки вартості сировини в собівартості готового виробу можливо при її економії, а саме виготовленні виробів регулярним способом, що можливо здійснити на плосков'язальному устаткуванні. Тому виникла необхідність в розробці еластичного кулірного трикотажу з необхідними властивостями, що можливо було б виконати на плосков'язальному обладнанні, встановленні рекомендованих технологічних режимів його виготовлення, що дозволить розширити асортимент продукції реабілітаційного призначення, залучити нові види обладнання для їх виготовлення та створити нові виробництва для легкої промисловості України.

Таким чином, розробка кулірного еластичного трикотажу заданих властивостей для виготовлення конкурентоспроможних еластичних виробів реабілітаційного призначення, проектування його параметрів структури, дослідження та прогнозування деформаційних властивостей, встановлення рекомендованих технологічних режимів виготовлення трикотажу, сприяє поліпшенню якості та розширенню асортименту таких виробів і обумовлює актуальність теми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень, які проводяться Київським державним науково-дослідним інститутом текстильно-галантерейної промисловості згідно п. 5.6.19 галузевої програми розвитку легкої промисловості, затвердженої колегією Міністерства промислової політики від 09.08.2005р., № 9/3 та в межах виконання робіт за темою №0103V005384 „Розробка та виготовлення текстильних виробів для забезпечення комплектації засобів реабілітації інвалідів".

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка структури та технології виготовлення кулірного подвійного еластичного трикотажу з заданими властивостями на плосков'язальних машинах для створення конкурентоспроможних вітчизняних реабілітаційних виробів; встановлення взаємозв'язку між технологічними режимами в'язання та параметрами структури і фізико-механічними властивостями трикотажу; розробка технологічних режимів для виготовлення трикотажу з заданими параметрами та властивостями.

Згідно до поставленої мети дослідження вирішувались наступні задачі:

  • розробити петельні структури кулірного подвійного еластичного трикотажу реабілітаційного