LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення в'язаних еластичних виробів кулірних переплетень

призначення для виготовлення на плосков'язальному обладнанні;

 • розробити технологію в'язання кулірного подвійного еластичного трикотажу для виготовлення виробів реабілітаційного призначення на плосков'язальному обладнанні;

 • розробити математичні залежності для проектування параметрів структури кулірного подвійного еластичного трикотажу;

 • встановити залежності параметрів структури та фізико-механічних властивостей кулірного подвійного еластичного трикотажу від основних технологічних режимів в'язання;

 • виявити особливості натягу армованих еластомерних ниток в процесі в'язання на плосков'язальному обладнанні;

 • встановити на базі проведених досліджень раціональні технологічні режими в'язання кулірного подвійного еластичного трикотажу.

  Об'єкт дослідження – процес підвищення якості в'язання кулірного подвійного еластичного трикотажу на плосков'язальному обладнанні для виготовлення виробів реабілітаційного призначення.

  Предмет дослідження – технологія виготовлення кулірного подвійного еластичного трикотажу для виробів реабілітаційного призначення на двофонтурній плосков'язальній машині.

  Методи дослідження. Поставлені в роботі задачі вирішувались з використанням методів системного підходу, математичного моделювання, математичного планування та аналізу експерименту, математичної статистики, стандартні методики проведення досліджень в трикотажній галузі.

  При проектуванні взаємозв'язку основних параметрів структури трикотажу використовувались теоретичні положення основ процесу петлетворення та аналітичної геометрії, а саме метод геометричних моделей. Вивчення структури та основних фізико-механічних властивостей трикотажу проводилось із застосуванням діючих стандартних методик досліджень. Експериментальне визначення особливостей натягу армованих еластомерних ниток при їх переробці на плосков'язальному устаткуванні виконувалось за допомогою тензометрії. Обробка експериментальних даних проводилась за допомогою методів математичної статистики.

  Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором вперше:

   • розроблені структури кулірного подвійного еластичного трикотажу для виготовлення виробів реабілітаційного призначення (патенти України на винахід за №81061 та за №76579);

   • розроблені математичні залежності для проектування основних параметрів структури кулірного подвійного еластичного трикотажу;

   • встановлені математичні моделі взаємозв'язку параметрів структури, показників фізико-механічних властивостей кулірного подвійного еластичного трикотажу та основних технологічних режимів в'язання.

  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що:

    • запропоновані структури кулірного подвійного еластичного трикотажу дозволяють розширити асортимент сучасних вітчизняних в'язаних виробів реабілітаційного призначення і створити нові виробництва легкої промисловості України;

    • отримані математичні моделі розширюють знання про технологічні особливості виготовлення трикотажу і надають можливість проектувати трикотаж з наперед заданими параметрами та властивостями;

    • експериментально встановлені особливості натягу армованих еластомерних ниток в процесі в'язання на плосков'язальному устаткуванні дозволили визначити найбільш оптимальні умови їх переробки, що забезпечує підвищення якості трикотажних полотен;

    • застосування плосков'язального устаткування при в'язанні розробленого трикотажу дозволяє виготовляти деталі реабілітаційних виробів регулярним способом, що забезпечує створення більш сучасних конструкцій цих виробів;

    • кулірний подвійний еластичний трикотаж у вигляді деталей для реабілітаційних універсальних бандажів впроваджено на дослідному виробництві Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості. В результаті виробництва за запропонованою технологією досягнуто економічний ефект в обсязі 610 грн на 1000 шт. деталей виробів.

  Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачеві у публікації [1] належить виконання теоретичних пошукових досліджень та формулювання основних висновків, щодо напрямку розвитку виробництва виробів реабілітаційного призначення. В публікаціях [2, 3, 5] висвітлюються результати наукових досліджень, проведених безпосередньо здобувачем в рамках виконання дисертаційної роботи. В патентах [4, 9] здобувачем розроблено структури трикотажу, встановлені технологічні режими їх виготовлення, та в співпраці з співавтором підготовлені матеріали на патентування. В роботах [6-8] здобувачеві належать основні ідеї та трактування результатів роботи.

  Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та експериментальні результати досліджень дисертаційної роботи доповідались:

  • на ювілейній міжнародній науково-технічній конференції, присвяченій 75-річчю з дня заснування Київського національного університету технологій та дизайну „Інноваційні технології – майбутнє України" (м. Київ, жовтень 2005р.);

  • на конференції „Проблеми легкої та текстильної промисловості" в Херсонському національному технічному університеті (м. Херсон, жовтень 2005р.);

  • на міжнародній науково-технічній конференції "Современные технологии и оборудование текстильной промышленности" (Текстиль-2006) в Московському державному текстильному університеті ім. О.М. Косигіна (м. Москва, листопад 2006р.);

  У повному обсязі робота доповідалась:

  • на науково-технічній раді Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості (м.Київ, березень 2007р.);

  • на розширеному засіданні кафедри технології трикотажного виробництва Київського національного університету технологій та дизайну (м.Київ, листопад 2007р.);

  • на науковому міжкафедральному семінарі Київського національного університету технологій та дизайну (м.Київ, лютий 2008р.).

  Публікації. Результати дисертації опубліковані у 9 працях, з яких 3 статті у наукових фахових журналах затверджених ВАК України, 2 патенти України на винахід, 2 депоновані праці, 2 тези доповідей наукових конференцій.

  Структура і об'єм дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 5 розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел, що включає 93 найменування, а також додатків, що представлені на 16 сторінках. Робота викладена на 185 сторінках машинописного тексту, включає 37 ілюстрацій та 12 таблиць. Основна частина дисертації складає 145 сторінок.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи. Викладено мету та задачі роботи, визначено наукову новизну та практичну цінність роботи.

  У першому розділі за темою дисертації проведено огляд та аналіз патентних матеріалів та науково-технічної літератури, в результаті чого встановлено, що одним з перспективних напрямків розвитку трикотажної промисловості є розробка трикотажу для виготовлення виробів реабілітаційного призначення.

  Виявлено, що на сьогоднішній день, завдяки розробкам українських вчених та спеціалістів, на ринку виробів реабілітаційного призначення України з'явились суцільнов'язані компресійні вироби та вироби, що виготовляються розкрійним способом з основов'язаних трикотажних полотен, але їх виробництво стримується через нестачу спеціалізованого або основов'язального обладнання.


 •