LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення деталей із нових композиційних матеріалів для спеціального взуття

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЛОБАНОВА ГАЛИНА ЄВГЕНІВНА


УДК 685.31.02

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

ІЗ НОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯСпеціальність 05.18.18 – Технологія взуття,

шкіряних виробів і хутра


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Хмельницький – 2008


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Мандзюк Ігор Андрійович,

Хмельницький національний університет,

завідувач кафедри хімічної технологіїОфіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч народної освіти України

Коновал Віктор Павлович,

Київський національний університет технології та дизайну,

завідувач кафедри конструювання та технології виробів

із шкіри,


кандидат технічних наук, доцент

Фордзюн Юрій Іванович,

Мукачівський державний університет,

доцент кафедри технології та конструювання виробів

із шкіри.

Захист відбудеться "23" січня 2009 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 у Хмельницькому національному університеті, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 110.


Автореферат розісланий "9" грудня 2008 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої радиО. М. ДомбровськаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Випуск і застосування спеціального взуття продиктовані необхідністю ефективного захисту стоп виробничого персоналу від небезпечного та шкідливого впливу зовнішнього середовища, для чого при його виготовленні використовуються певні захисні матеріали і деталі. Ця група взуття виготовляється механічним способом, переважно цвяхового методу кріплення, і користується попитом в Україні і за кордоном. У сучасному виробництві взуття, зокрема спеціального, все більше застосовуються деталі, виготовлені з композиційних матеріалів, що дозволяє покращити показники якості виробів, підвищити ефективність виробництва. У зв'язку із зростанням в Україні потреби у сировині та енергії, особливу роль відіграє раціональне використання матеріальних ресурсів, в т.ч. вторинної сировини, а також її переробка для виготовлення взуттєвих деталей.

Створення новітніх композиційних матеріалів з наперед заданими властивостями передбачає врахування умов роботи основних деталей взуття, що пов'язано з широкими науковими дослідженнями у різних галузях знань: хімічній технології, біології, екології, конструюванні і технології виготовлення взуття. Специфіку застосування композиційних матеріалів для деталей спеціального взуття та комплекс їх технологічних властивостей визначають жорсткі технічні вимоги, обумовлені суворими умовами експлуатації цього взуття.

Застосування композиційних матеріалів при виготовленні взуття дасть можливість знизити його собівартість, покращити експлуатаційні властивості, збільшити гарантійний термін експлуатації. У зв'язку з цим підвищення якості та ефективності виготовлення спеціального взуття шляхом застосування деталей із нових композиційних матеріалів, отриманих з використанням промислових відходів, є актуальним завданням.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до пріоритетного напрямку "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі" визначеного в законі України від 11 липня 2001 року № 2623–111 "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки" і згідно з науковим напрямком кафедри технології та конструювання виробів із шкіри Хмельницького національного університету "Розробка методів дослідження матеріалів, проектування та технології виготовлення конкурентноздатних виробів із шкіри" (рішення НТР ТУ Поділля, прот. № 2 від 28.12.1999).

Мета і завдання дослідження полягає у підвищенні якості спеціального взуття та ефективності технології його виготовлення за рахунок застосування деталей із розроблених композиційних матеріалів, отриманих на основі вторинної сировини.

Для досягнення поставленої мети в дисертації реалізовані такі завдання:

  • аналіз стану та напрямків удосконалення технології виготовлення сучасного спеціального взуття;

  • розробка математичної моделі взаємозв'язку показників властивостей матеріалів, деталей, спеціального взуття та показників рівня технологічного процесу його виготовлення;

  • розробка композиційних матеріалів для основної устілки та задника спеціального взуття з використанням промислових відходів;

  • дослідження фізико-механічних, гігієнічних та екологічних властивостей розроблених композиційних матеріалів;

  • удосконалення існуючої технології виготовлення спеціального взуття з деталями із розроблених композиційних матеріалів;

  • оцінка показників якості матеріалів, деталей, спеціального взуття в лабораторних умовах і дослідному носінні;

Об'єкт дослідження – процес підвищення ефективності виготовлення спеціального взуття з деталями із композиційних матеріалів.

Предмет дослідження – розробка технології виготовлення деталей спеціального взуття із полімерних композиційних матеріалів.

Методи дослідження. Дослідження здійснювалися з використанням математичного планування експерименту, регресійного та кореляційного аналізу, сучасних методів фізико-хімічного рециклінгу полімерів, стандартних методів визначення показників фізико-механічних і гігієнічних властивостей матеріалів і взуття, методу біотестування матеріалів і промислових виробів.

Наукова новизнаодержаних результатів полягає в тому, що вперше у взуттєвій галузі:

  • теоретично обґрунтовано взаємозв'язок показників властивостей спеціального взуття і ефективності технологічного процесу його виготовлення;

  • удосконалені методи створення складів термопластичних композиційних матеріалів на основі вторинної сировини для основної устілки і задника спеціального взуття з прогнозованими фізико-механічними та гігієнічними властивостями;

  • здійснений подальший розвиток теорії міцності цвяхового