LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення деталей із нових композиційних матеріалів для спеціального взуття

кріплення деталей взуття, виготовлених із композиційних матеріалів;

 • запропоновано біотестування взуттєвих матеріалів як засіб підвищення біологічної безпеки взуття.

  Практичне значенняодержаних результатів:

  • розроблені нові композиційні матеріали для основної устілки та задника спеціального взуття на основі вторинної сировини, запропоновані технологічні режими виготовлення цих деталей методом лиття під тиском;

  • розроблені ТУ на деталі спеціального взуття (основної устілки та задника) із композиційних матеріалів з використанням промислових відходів;

  • удосконалений технологічний процес виготовлення спеціального взуття з деталями із композиційних матеріалів.

  Розроблені склади композицій, ТУ на деталі спеціального взуття, технологічний процес виготовлення спеціального взуття з деталями із композиційних матеріалів пройшли апробацію і впроваджені на ВАТ "Взутекс" (м. Хмельницький).

  Особистий внесок здобувача полягає у постановці та вирішенні основних теоретичних і експериментальних завдань. При безпосередній участі автора розроблені теоретичні положення, планування і проведення експериментів, математична обробка отриманих результатів. Автору належать основні ідеї та результати досліджень, узагальнення і висновки. Конкретний персональний внесок автора: у статтях [2,4–5,12] розроблені методики експериментів, здійснена статистична обробка результатів, сформульовані узагальнення, у статтях [1, 3] запропоновані теоретичні положення, висновки і узагальнення, у публікаціях [8–9] складені формули та описи винаходів, у ТУ [6–7] описані нормативи застосування деталей для спеціального взуття.

  Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідались та одержали позитивну оцінку на наукових семінарах та конференціях професорсько-викладацького складу кафедри технології та конструювання виробів із шкіри Хмельницького національного університету (2002–2008 рр.), на Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених КНУТД (2002–2004 рр.) та на Всеукраїнській ювілейній науковій конференції молодих вчених КНУТД (2005 рр.)

  У повному обсязі дисертаційна робота доповідалась та ухвалена на науковому семінарі кафедри технології та конструювання виробів із шкіри ХНУ у 2008 р.

  Публікації. Результати дисертації висвітлені в 12 публікаціях, серед яких 5 наукових статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, дві тези доповідей на конференціях, та два деклараційних патенти України на винаходи.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку літературних джерел та додатків. Робота надрукована на 160 сторінках, містить 38 рисунків, 34 таблиці, 145 найменувань використаних літературних джерел та 21 сторінка додатків.

  ЗМІСТ РОБОТИ


  У вступі обґрунтована актуальність теми, подано стислий аналіз проблеми, визначені мета і завдання досліджень, вибір об'єкта, предмета і методів досліджень, сформульовані наукова новизна та практична цінність роботи.

  У першому розділі розглянуті сучасний стан і напрями розвитку технологій виготовлення спеціального взуття, в тому числі з деталями із композиційних матеріалів. Критичний аналіз матеріалів та способів з'єднання деталей низу, дефектів, що виникають при носінні сучасного спеціального взуття виявив, що воно не відповідає зростаючим технологічним і експлуатаційним вимогам, а подальший розвиток технології його виготовлення можливий шляхом удосконалення цвяхового методу кріплення деталей низу та застосування новітніх композиційних матеріалів.

  Аналіз новітніх композиційних матеріалів, які використовуються при виготовленні деталей взуття, показав, що серед них значну частку складають матеріали, до складу яких входять промислові відходи. Встановлено, що властивості застосовуваних композиційних матеріалів ще не відповідають вимогам виробництва і експлуатації спеціального взуття.

  Одною з найважливіших властивостей композиційних матеріалів для промислових виробів, які контактують з тілом людини, є їх екологічність, тобто відсутність шкідливих для здоров'я людини речовин. Ця властивість визначається вихідною хімічною будовою композиційного матеріалу та його хімічною стабільністю під час експлуатації виробу. Виявлено, що для визначення рівня екологічності промислових виробів застосовують переважно хімічні методи і незаслужено мало уваги приділяють методам біологічного тестування.

  Викладені в першому розділі результати критичного огляду літературних джерел дозволили конкретизувати мету і завдання досліджень, що в подальшому сприяло удосконаленню технології виготовлення спеціального взуття з використанням композиційних матеріалів.

  У другому розділі наведене теоретичне і методичне обґрунтування напрямів удосконалення технології виготовлення спеціального взуття з деталями із композиційних матеріалів.

  Ступінь досконалості технологічного процесу виготовлення взуття можна розглядати як комплекс показників, які з одного боку характеризують ефективність виробництва, а з іншого – визначаються конструкцією, матеріалами і технологічними режимами виготовлення деталей, вузлів, виробу в цілому. Відповідно до цього запропоновано математичну модель системного вибору конструктивних і технологічних рішень щодо спеціального взуття:

  (1)


  де – множина показників, які характеризують рівень (досконалість) технологічного процесу;

  Т – індекс показників, які визначають рівень ефективності технологічного процесу;

  В,З – індекс варіанту або значення показників для забезпечення визначеного індексом Трівня технологічного процесу;

  – вихідна множина можливих властивостей взуття, які формують рівень технологічного процесу;

  – кінцевий результат вибору конструктивних і технологічних рішень для забезпечення властивостей взуття, визначених множиною вимог до даного виробу;

  – загальний простір існування конструктивних і технологічних рішень для забезпечення властивостей взуття;

  – простір існування конструкторських і технологічних рішень для забезпечення властивостей спеціального взуття;

  – множина модулів (комплексів) властивостей окремо для матеріалів, деталей, вузлів, виробу, досягнутих за рахунок вибору варіантів або значень показників, які характеризують рівень технологічного процесу виготовлення спеціального взуття;

  – індекс складових конструктивних і технологічних рішень – матеріалів, деталей, вузлів, виробу.


  Цільова задача синтезу багатоваріантної і багатопараметричної моделі вибору належних споживчих властивостей спеціального взуття сформульована у вигляді параметричного ряду V по значеннях індексу :


  (2)


  де кожний Wi-й варіант конструктивних і технологічних рішень у готовому взутті реалізує деяку ідентифіковану групу (модуль) , типових поєднань властивостей та відповідних їм показників, а вся сукупність має перекриватися множиною елементів параметричного ряду,


 •