LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі відходів поліетилентерефталату у взуттєвому виробництві

25


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІВАНІШЕНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 685.34.042РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КЛЕЇВ-РОЗПЛАВІВ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ У ВЗУТТЄВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Спеціальність 05.18.18 – Технологія взуття,

шкіряних виробів і хутра


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Хмельницький – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Мандзюк Ігор Андрійович,

Хмельницький національний університет,

завідувач кафедри хімічної технологіїОфіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки та техніки України

Коновал Віктор Павлович,

Київський національний університет технологій та

дизайну, завідувач кафедри конструювання і

технології виробів із шкіри;


кандидат технічних наук,

Балабанова Ольга Ігорівна

Науково-інженерний центр

радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень

при Президії НАН України,

старший науковий співробітникЗахист відбудеться "23" жовтня 2008 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 у Хмельницькому національному університеті, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 110.Автореферат розісланий " 22 " вересня 2008р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.М. Домбровська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На початку 1990-х років, після розпаду колишнього СРСР більшість підприємств з виготовлення взуття опинились у скрутному становищі, яке пов'язано зі зменшенням кількості вітчизняних основних та допоміжних матеріалів для взуттєвої промисловості. Криза у легкій промисловості частково пов'язана і з занепадом хімічної промисловості України, яка за браком вітчизняної сировини немає можливості виготовляти такі матеріали.

За існуючого стану, що до матеріалів для легкої промисловості, в тому числі і для взуттєвого виробництва, можливим варіантом вирішення цієї проблеми може стати використання вторинної сировини, а саме, полімермістких промислових та побутових відходів. Доцільність цього напрямку зумовлена тим, що обсяги використання полімерних матеріалів кожних 5 років збільшуються вдвічі, і на сьогоднішній час досягають 180 млн т в рік.

При умові розробки сучасних технологій полімерні відходи можна розглядати, як потужне джерело напівпродуктів для виготовлення допоміжних матеріалів, таких як клеї-розплави, для найбільш продуктивних технологій виготовлення взуття.

Удосконалення цих технологій з застосуванням нових видів клеїв-розплавів, на основі відходів залишається надзвичайно актуальним питанням у легкій промисловості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана на кафедрі хімічної технології Хмельницького національного університету у відповідності до держбюджетної теми № 0107U000956 "Розробка технології хімічного рециклінгу відходів поліетилентерефталатної упаковки".

Мета і завдання дослідження. Метароботи полягає у розробці технології виготовлення та використання клеїв-розплавів для взуттєвого виробництва з відходів поліетилентерефталатної упаковки (ПЕТФ).

Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані та вирішені основні завдання:

 • розробка способу отримання клеїв-розплавів, шляхом хімічної переробки відходів ПЕТФ-пляшок, з подальшим використанням їх у операціях виготовлення взуття;

 • дослідження механізму хімічного рециклінгу та впливу хіміко-технологічних факторів процесу переробки відходів ПЕТФ на властивості отриманих клеїв-розплавів;

 • оптимізація технологічних параметрів застосування отриманих клеїв-розплавів на основі відходів ПЕТФ при клейовому затягуванні взуття;

 • дослідження основних показників властивостей клеїв-розплавів на основі відходів ПЕТФ.

Об'єкт дослідження – процес отримання клеїв-розплавів на основі вторинної сировини для взуттєвого виробництва.

Предмет дослідження – технологія виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі відходів поліетилентерефталату у взуттєвому виробництві.

Методи дослідження:

 • фізико-хімічні, визначення властивостей клеїв-розплавів, отриманих при хімічному рециклінгу відходів ПЕТФ;

 • інструментальні, аналіз складу клеїв-розплавів;

 • фізико-механічні, дослідження клейових з'єднань;

 • математичного планування та оптимізації експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів:

 • встановлено вплив хіміко-технологічних параметрів технології переробки відходів ПЕТФ на адгезивні властивості продуктів;

 • вперше запропонований механізм дії гліцерину на відходи ПЕТФ в залежності від співвідношення вихідних продуктів реакції, температури проведення процесу, типу і концентрації каталізатору в реакційній суміші та способу вилучення побічних продуктів;

 • одержані та проаналізовані математичні моделі впливу технологічних параметрів операцій клейового затягування взуття на міцність клейових з'єднань.

Практичне значення одержаних результатів:

 • розроблено спосіб переробки відходів ПЕТФ, який дозволяє отримати продукти для подальшого використання у якості клею-розплаву для виготовлення взуття;

 • запропоновано оптимальний склад поліестерного клею-розплаву на основі відходів ПЕТФ, використання якого на операціях клейового затягування взуття, дозволяє знизити температурні параметри технологічних операцій клейового затягування взуття, прискорити операції збирання заготовки верху взуття, підвищити якість виготовлення взуття та поліпшити умови праці робітників;

 • розроблено оптимальні параметри технології клейового затягування взуття з використанням клею-розплаву на основі відходів ПЕТФ для пакету матеріалів, що дозволило отримати клейові з'єднання з