LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виробництва тонковолокнистих фільтруючих матеріалів із сумішей полімерів зі специфічною взаємодією компонентів

Цебренко І.О., Майборода М.М., Нові фільтруючі матеріали на основі ультратонких синтетичних волокон // Хімічна промисловість України. - 1999. - №1. - С.47-51.

6. Tsebrenko M.V., Rezanova N.M., Nikolaeva A.P., Tsebrenko I.A., Lazar I.A., Effect of Sodium Oleate Addition on the Morphology of Polypropylene-co-Polyamide Blends // Polymer Engineering and Science.- 1999. - Vol.39, #6. - P.1014-1021.

7. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко И.А., Майборода Н.М. Микро-фильтры из ультратонких синтетических волокон / ФАРМАКОМ, 1999, №2, С.58-61.

8. Tsebrenko M.V., Rezanova N.M., Tsebrenko I.A. The Fibrillation Phenomenon in Polymer Blends // Composite Mechanics and Design. - 1996. - Vol.2, №1. - P.71-78.

9. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко І.О. Особливості процесів сруктуроу-творення в сумішах полімерів при зміні фаз // Доповіді НАН України. - 2000. - №7. - С.

10. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Сизевич Т.И., Цебренко И.А. Влияние специфических взаимодействий на микро- и макрореологические процессы в расплавах смесей полимеров // Функціональні матеріали 2. - 1995. - №3. - С.362-371.

11. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко И.А., Майборода Н.М. Микро-фильтры из ультратонких синтетических волокон // Тезисы доклада научно-техни-ческой конференции "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов." - Щелкино: АР Крым. - 1999. - С.55-57.

12. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко И.А. Ультратонкие синтетические волокна из расплавов смесей полимеров со специфическими взаимодействиями компонентов на границе раздела фаз // Тезисы международной конференции по химическим волокнам "Химволокна - 2000". - Тверь, Россия . - 2000. - С.

13. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко И.А. Особенности реологических свойств расплавов трехкомпонентных смесей полимеров // Тезисы докладов ХХ международного симпозиума по реологии. - Карачарово, Россия. - 2000. - С.

14. Цебренко М.В., Тихонов В.П., Рахлеев П.И., Резанова Н.М., Цебренко И.А., Майборода Н.М. Микрофильтры глубинного действия // Тезисы докладов VIII междуна-родной научно-технической конференции "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. - Щелкино: АР Крым. - 2000. - С.

15. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко І.О., Данілова Г.П. Реологічні аспекти стійкості та руйнування рідинних полімерних струменів в розплавах сумішей полімерів // Збірник тез доповідей Восьмої української конференції з високомолеку-лярних сполук. - Київ. - 1996. - С.239.

16. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Данилова Г.П., Цебренко И.А. Реологические аспекты устойчивости и разрушения жидких струй в расплавах смесей полимеров // Сборник докладов 18-го симпозиума по реологии. – Карачарово, Россия. - 1996. - С.112.

17. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко И.А. Реологические свойства расплавов и процессы структурообразования в трехкомпонентных смесях полимеров // Сборник тези-сов докладов Х1Х международного симпозиума по реологии. - Клайпеда. - 1998. - С.73.

18. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко И.А. Реологические свойства распла-ва и процессы структурообразования в смесях ПП-СПА-ПКА // Сборник тезисов докла-дов международной конференции по коллоидной химии и физической механике, посвя-щенной 100-летию со дня рождения академика Ребиндера П.А. - Москва. - 1998. - С.

19. Tsebrenko M.V., Rezanova N.M., Tsebrenko I.A. Fiber-forming Properties of the Polymer Mixture Melts and Properties of the Fibers on Their Basis // In book International Symposium on Orientation of Polymers, Application to Films and Fibers. - Boucherville (Canada). - 1998. - P.

20. Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко И.А. Волокнообразование в смесях полимеров в области обращения фаз // ВМС. - серия Б. – Том 42. - № 4. – 2000. – С. 709-710.

21. Позитивне рішення від 28.12.1998 про видачу патента України. Термопластична формувальна композиція для отримання фільтрувального матеріалу на основі ультратонких сингтетичних волокон / Цебренко М.В., Резанова Н.М., Цебренко І.О., Ніколаєва Г.П. за заявкою №98063410, поданою 30.06.1998.

22. Позитивне рішення від 4.12.1998 про видачу патента України. Спосіб виготов-лення фільтрувального матеріалу на основі ультратонких сингтетичних волокон / Цебренко М.В., Головко Д.Б., Березненко М.П., Резанова Н.М., Цебренко І.О. за заявкою №98063171, поданою 18.06.1998.


Цебренко І.О. Розробка технології виробництва тонковолокнистих фільтруючих матеріалів із сумішей полімерів зі специфічною взаємодією компонентів. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.15 Технологія хімічних волокон. – Київський державний університет технологій та дизайну, Київ, 2000.

Дисертацію присвячено розробці технології одержання нових фільтруючих матеріалів з тонкістю очистки 0,45-0,3мкм на основі ультратонких поліпропіленових волокон. Поставлені завдання вирішено шляхом використання трикомпонентних сумішей полімерів. Досліджено процеси структуроутворення, фазові переходи, мікро- і макрореологічні властивості, розплавів сумішей поліпропілен–співполіамід (ПП/СПА) з добавками компатибілізаторів, в якості яких рекомендовано використувати спів-полімер етилену з вінілацетатом, олеат натрію, поліоксиметилен. Методом ІЧ спектро-скопії встановлено, що перелічені добавки здатні утворювати диполь-дипольні та йон-дипольні зв'язки з макромолекулами матричного полімеру (співполіаміду) на межі розподілу фаз, за рахунок чого поліпшується сумісність полімерів. Останнє дозволило вперше реалізувати явище специфічного волокноутворення при співвідношенні ПП/СПА 40/60; 50/50; 60/40%мас., що відповідають області зміни фаз для бінарних сумішей. Розроблені фільтруючі матеріали і фільтри на їх основі впроваджено у медико-біологічну та харчову промисловості України.

Ключові слова: суміші полімерів, специфічне волокноутворення, фільтруючі матеріали, компатибілізатор, ультратонкі волокна.


Цебренко И.А. Разработка технологии производства тонковолокнистіх фильтрующих материалов из смесей полимеров со специфическим взаимодействием компонентов. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.15 Технология химических волокон . – Киевский государственный университет технологий и дизайна, Киев, 2000.

Диссертация посвящена разработке технологии получения новых фильтрую-щих материалов с тонкостью очистки 0,45 и 0,3мкм на основе ультратонких поли-пропиленовых волокон. Поставленные задачи решены путем использования трех-компонентных смесей полимеров. Исследованы процесы структурообразования, фазовые переходы, микро- и макрореологические свойства расплавов смесей полипропилен-сополиамид (ПП/СПА), содержащих добавки компатибилизаторов, в роли которых рекомендовані сополимер этилена с винилацетатом,