LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів поверхнево-активних речовин

властивостей готової шкіри в залежності від параметрів фарбувально-жирувальних процесів в лабораторних і виробничих умовах проводили відповідно до плану наведеному в таблиці 3.
Таблиця 3

План-матриця експерименту

Фактор

Код фактору

Рівні факторівнижній

верхнійв натура-льному виразі

в кодо-вому виразі

в натура-льному виразі

в кодо-вому виразі

Витрати "Сульфіроксу" на першій стадії жирування, % від маси струганого напівфабрикату

Х1

2,0

- 1

3,5

+ 1

Природа олії

Х2

ріпакова

- 1

cоняш-никова

+ 1

Витрати аніонного барвника, % від маси струганого напівфабрикату

Х3

2,5

- 1

4,0

+ 1

Ступінь переетерифікації олій (вміст метилового ефіру), %

Х4

100

- 1

50

+ 1

Зразки аналізувалися до і після обробки розчином ПАР. Були визначені такі показники властивостей шкіри, як функції відгуку:

Y1 – межа міцності при розтягуванні до дії розчину ПАР, МПа;

Y2 – межа міцності при розтягуванні після дії розчину ПАР, МПа;

Y3 – відносне видовження при розриві до дії розчину ПАР, %;

Y4 - відносне видовження при розриві після дії розчину ПАР, %;

Y5 - відносне видовження при напруженні 9,8 МПа до дії розчину ПАР, %;

Y6 - відносне видовження при напруженні 9,8 МПа після дії розчину ПАР, %

Рівень величини даних показників суттєво залежить від природи олії, витрат аніонного барвника, ступеня переетерифікації ефірів кислот олій та їх сумісного впливу.

Результати основних експериментальних даних, отриманих у лабораторних умовах, наведено у вигляді регресійних рівнянь:

- для шкір з лицьовою поверхнею:

Y1 = 14,00 - 0,76X34 - 1,30X124 - 2,03X234 - 1,03X1234 (1)

Y2 = 15,03 - 0,76X2 + 0,88X4- 0,75X12 + 0,74X14 - 0,85X23- 0,89X24 - 1,55X23 (2)

Y3 = 68,75 - 4,88X4 - 3,50X23 - 5,13X123 - 9,00X234 (3)

Y4 = 77,81 + 3,56X1 - 6,06X12 - 4,56X34 - 3,44X234 - 3,81X1234 (4)

Y5 = 50,13 - 2,88X3 + 3,13X14 - 2,75X123 - 3,25X234 (5)

Y6 = 52,81 + 6,06X1 - 3,06X4 - 3,81X12 - 3,56X14 - 2,81X23 - 4,56X34 + 2,81X23 (6)

- для спилку:

Y1 = 10,99 + 0,71Х2 - 1,21Х3 - 1,81Х4 - 0,76Х34 + 1,56Х234 (7)

Y2 = 10,94 + 0,51Х2 - 0,51Х3 - 0,64Х4 - 3,79Х23 - 2,06Х234 (8)

Y3 = 49,38 - 7,88Х4 + 6,38Х234 (9)

Y4 = 52,50 + 5,25Х3 - 5,50Х4 - 7,00Х23 + 6,50Х234 (10)

Y5 = 39,13 + 0,88Х3 - 4,38Х4 - 1,63Х24 + 1,63Х234 (11)

Y6 = 37,75 + 4,00Х3 - 5,75Х4 - 2,00Х23 + 2,50Х234 (12)

В наведених рівняннях (1-12) коефіцієнти значимі з урахуванням критерію Стьюдента, адекватні за критерієм Фішера. Враховуючи те, що критерій Фішера дає можливість визначити адекватність коефіцієнтів лінійних регресійних рівнянь, були проведені додаткові експерименти, які підтвердили адекватність наведених рівнянь.

Технологія виробництва шкіри, стійкої до дії розчину ПАР, повинна забезпечувати: незмінність хімічного складу шкіри після дії розчину ПАР; відсутність впливу дії розчину ПАР на міцність шкіри, її видовження, формування об'єму й інші показники, тобто d yi = 0 (де y – функція відгуку; i – позначення показників).

У таблиці 4 представлені диференціали рівнянь di, що характеризують властивості шкіри до дії розчину ПАР. Якщо прирівняти диференціали цих рівнянь до нуля, одержимо систему рівнянь, у яких значення факторів, що обумовлюють одержання шкіри з необхідними властивостями, є невідомими величинами. Якщо припустити, що властивості шкіри до і після дії розчину ПАР тотожні, то різницю цих функцій показників до та після дії розчину ПАР можна представити також величиною, що дорівнює нулю (табл.4).

Таблиця 4

Визначення найбільш раціональних параметрів фарбувально-жирувальних процесів

Позна-чення

b0

b1

b2

b3

b4

b12

b13

b14

b23

b24

b34

b123

b124

b134

b234

b1234

У1–У2

-1,03

-

0,76

-

-0,88

0,75

-

-0,74

0,85

0,89

-0,76

-

-1,30

-

-0,51

-1,03

d У1

-

-

-

-0,76

-0,76

-1,30

-

-1,30

-2,03

-3,33

-2,03

-1,03

-1,03

-1,03

-1,03

-

У3–У4

-9,06

-3,56

-4,88

-

-

6,06

-

-

-3,50

-

4,56

-5,13

-

-

-5,56

3,81

d У3

-4,88

-3,50

-3,50

-

-5,13

-5,13

-

-14,13

-9,00

-9,00

-

-

-

-

-

У5–У6

-2,68

-6,06

-

-2,88

3,06

3,81

-

6,69

2,81

-

4,56

-2,75

-

-

-6,06

-

d У5

-2,88

3,13

-

-

3,13

-2,75

-2,75

-

-6,00

-3,25

-3,25

-

-

-

-

-


Кількість рівнянь, отриманих таким чином, перевищувало число невідомих величин у цих рівняннях, що гарантує можливість знайти їх відомими математичними методами. При проведенні пошуку невідомих величин у даній роботі використовували визначники n-го порядку. Зважаючи на те, що при знаходженні значень факторів, що впливають на показники готових шкір використовували переважно всі експериментальні показники, то отримані значення аргументів можна віднести до найбільш раціональних параметрів. Кодовані найбільш раціональні параметри процесів, як видно з таблиці 5,