LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Легка промисловість → Розробка технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів поверхнево-активних речовин

визначено найбільш раціональні параметри фарбувально-жирувальних процесів у виробництві шкір стійких до дії розчинів ПАР.

 • 4. Дослідження ІЧ-спектрів продуктів переетерифікації олій дозволило виявити характер взаємодії складових жирувальних композицій під час сорбції колагеном дерми та закріплення органічною кислотою.

  Установлено, що особливості технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів ПАР, зв'язані з:

  • характером сорбції структурними елементами дерми компонентів жирувальної композиції та гексаметилентетраміну, при надлишку якого досягається зв'язування компонентів на волокні дерми за рахунок руйнування циклів гексаметилентетраміну під впливом продуктів переетерифікації олій та активних груп колагену;

  • розкриттям кілець гексаметилентетраміну, що обумовлене поступовим руйнуванням зв'язків -СН2-N=, що дозволяє віднести кількість груп -СН2-, реакційноздатних як у сорбованому, так і не сорбованому стані, до головного реагенту, який забезпечує незворотну фіксацію жирувальних речовин в структурі дерми.

  Показано, що перераховані вище процеси поглиблюються під впливом органічної (оцтової) кислоти, що додатково руйнує цикли гексаметилентетраміну, сприяє виділенню формальдегіду, який виконує роль фіксуючої речовини. Доведено, що незруйновані гетероцикли гексаметилентетраміну екстрагуються зі шкіри при дії розчину ПАР.

 • На підставі проведених досліджень розроблено три технології виробництва шкір для одягу, рукавичних та технічних шкір, стійких до дії розчинів ПАР. Нові технології забезпечують одержання м'яких, рівномірно та інтенсивно забарвлених шкір, що відповідають вимогам сучасного напрямку моди.

 • Освоєно випуск нового асортименту шкір в умовах ЗАО "Возко". Обсяг випуску 12 млн.дм2, економічна ефективність складає 1321 грн. на 100 м2, а величина відверненого екологічного збитку – 44830 грн. на рік.


  СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

  1. М.С. Коваленко, А.А.Горбачов. Фізико-хімічні процеси, що визначають формування структури шкіри, стійкої до багаторазового прання // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. 2002. - № 6. - С. 105-107.

  2. М.С. Коваленко, А.А.Горбачов, В.Й. Бехарський. Особливості технології виробництва шкіри, стійкої до багаторазового прання // Вісник КНУТД. 2003. - № 1. - С.232-235.

  3. Патент Україна, МПК 7 С14С1/08. Спосіб виробництва шкір, придатних до прання у водних розчинах та органічних розчинниках / М.С. Коваленко, А.А. Горбачов, В.Й. Бехарський, В.А. Журавський, С.М. Кернер, В.І. Аверкова. № 2002107838; Заявл. 03.10.2002;

  4. М.С. Коваленко, А.А.Горбачов, В.Й. Бехарський. Взаємодія компонентів жирувальної композиції в структурі дерми // Легка промисловість. - 2003. - № 3. - С. 62-63.

  5. М.С. Коваленко, В.Й. Бехарський, А.А.Горбачов. Розробка нової технології вироблення м'яких шкір, придатних до багаторазового прання // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. - Том 1. - Київ: КНУТД. - 2002. - С. 163.

  6. М.С. Коваленко, Казмірчук Л.М., В.Й. Бехарський. Вплив фізико-хімічних процесів на заряд шкіри, придатних до багаторазового прання // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. - Том 1. - Київ: КНУТД. - 2002. - С. 162.

  7. М.С. Коваленко, А.А.Горбачов В.Й., Бехарський. Розробка технології отримання шкір, зі спеціальними властивостями // Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. - Том 1. - Київ: КНУТД. - 2003. - С. 160.


  АНОТАЦІЯ

  Коваленко М.С. Розробка технології виробництва шкір, стійких до дії розчинів поверхнево-активних речовин. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.05 – технологія шкіри та хутра. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2003.

  На підставі вивчення процесу формування та фіксації структури шкіри розроблена та впроваджена технологія виробництва шкіри, що дозволяє одержати нові види шкір, здатних зберігати свої властивості після обробки розчином ПАР. Доведено, що фіксація реагуючих речовин пов'язана з поступовим руйнуванням кілець гексаметилентетраміну, а також з утворенням сполук гексаметилентетраміну з ненасиченими складовими жирувальних композицій та барвниками на поверхні структурних елементів дерми, що забезпечує їх стійкість до дії розчинів ПАР. Нова технологія дозволяє виключити забруднення навколишнього середовища органічними сполуками, застосовувати хімічні матеріали, виробництво яких організовано в Україні.

  Ключові слова: напівфабрикат, шкіра, процес жирування та фарбування, метилові ефіри на основі кислот соняшникової та ріпакової олій, гексаметилентетрамін, поверхнево-активні речовини, якість, екологія.


  THE SUMMARY

  Kovalenko M.S. Development of the technology for the production of leather capable of withstanding the action of solutions of surface-active substances.- Manuscript.

  The dissertation to obtain the scientific degree of the Candidate of engineering sciences for the specialty 05.19.05 – technology of leather and fur. – Kiev national university of technology and design, Kiev, 2003.

  This technology of leather production has been developed and introduced based on a study of the process of formation and fixing of the chemical structure of leather. This technology allows for the production of new kinds of leather which will retain its chemical properties after being exposed to a solution of surface-active substances. It has been proven that the fixing of the reactive substances is connected to gradual destruction of hexamethylenetetramine rings as well as with the formation of hexamethylenetetramine bonds with unsaturated fat components and dyes on the surface structure of derma elements. This provides for their stability to the action of a solution of surface-active substances. This new technology allows for the prevention of environmental contamination by organic connections, as well as for the application of chemical material manufactured in Ukraine.

  Keywords: a semifinished leather, leather, fattening and dyeing process, methyl ether on the basis of sunflower and rapeseed oil, hexamethylenetetramine, surface-active substances, quality, ecology.


  АННОТАЦИЯ

  Коваленко М.С. Разработка технологии производства кожи, устойчивой к действию растворов поверхностно-активных веществ. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой ступени кандидата технических наук по специальности 05.19.05 – технология кожи и меха. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2003.

  На основе изучения процесса формирования и фиксации структуры кожи разработана и внедрена технология производства кожи, которая позволяет получить новые виды кож для одежды, перчаточных и технических кож, способных сохранять свои свойства после обработки раствором поверхностно-активных веществ.

  Доказано, что фиксация реагирующих веществ связана с постепенным разрушением колец гексаметилентетрамина, а также с образованием соединений гексаметилентетрамина с непредельными составляющими жирующей композиции и красителями на поверхности структурных элементов дермы, что обеспечивает их устойчивость к действию


 •